Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (kortingen huisartsenzorg, verloskundige zorg en logopedische zorg)

Geldend van 29-07-2011 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 21 juli 2011, nr. MC-U-3073018, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake kortingen huisartsenzorg, verloskundige zorg en logopedische zorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 10 juni 2011 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2010/11, 29 248, nr. 212);

Gezien mijn brief van 27 juni 2011 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake de beantwoording van vragen gesteld tijdens het algemeen overleg Zorgverzekeringswet/Pakketadvies 2011 op 22 juni 2011 (CZ/EKZ 3070985);

Gezien het verslag van een schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Eerste Kamer der Staten-Generaal vastgesteld op 4 juli 2011 en de brief van 29 juni 2011 ter zake (Kamerstukken I, 2010/11, 29 248, L) en het daaropvolgende mondeling overleg met die commissie op 5 juli 2011;

Besluit:

Artikel 1. werkingssfeer

Deze aanwijzing is van toepassing op geneeskundige zorg of diensten als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet zoals huisartsen of verloskundigen die plegen te bieden, alsmede op paramedische zorg of diensten als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet zoals logopedisten die plegen te bieden.

Artikel 2. uitvoering van de aanwijzing

Ter uitvoering van deze aanwijzing stelt de Nederlandse Zorgautoriteit waar nodig regels of beleidsregels vast.

Artikel 3. huisartsenzorg

Voor huisartsenzorg geldt per 1 januari 2012 een taakstelling van structureel € 132 miljoen (prijspeil 2011).

Artikel 4. verloskundige zorg

Voor verloskundige zorg geldt per 1 januari 2012 een taakstelling van structureel € 4 miljoen (prijspeil 2011).

Artikel 5. logopedie

Voor logopedische zorg geldt per 1 januari 2012 een taakstelling van structureel € 6 miljoen (prijspeil 2011) te realiseren door aanpassingen van de tarieven.

Artikel 6. inwerkingtreding en publicatie

Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina