Wijzigingsbesluit Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie [...] dekking en uitbetalingstermijn depositogarantiestelsels)

Geldend van 30-07-2011 t/m heden

Besluit van 8 juli 2011, houdende wijziging van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 2009/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 tot wijziging van Richtlijn 94/19/EG inzake de depositogarantiestelsels wat dekking en uitbetalingstermijn betreft

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 7 juni 2011, kenmerk FM/2011/8944 M;

Gelet op de artikelen 3:259, derde lid, onderdeel b, en 3:261, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht,

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 juni 2011, No. W06.0199/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 1 juli 2011, kenmerk FM/2011/9267 M.

Hebben goed gevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft.]

Artikel II

Dit besluit is van toepassing op depositogarantieregelingen die in werking worden gesteld op of na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 juli 2011

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de negenentwintigste juli 2011

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina