Besluit mandaat, volmacht en machtiging Directie Bedrijfsvoering

[Regeling vervallen per 27-01-2018 met terugwerkende kracht tot en met 11-12-2017.]
Geldend van 24-04-2013 t/m 10-12-2017

Besluit van de directeur Bedrijfsvoering van 12 juli 2011, nr. 3599532, houdende mandaat, volmacht en machtiging aan de functionarissen binnen de Directie Bedrijfsvoering van het Ministerie van Algemene Zaken

De directeur Bedrijfsvoering,

Gelet op de artikelen 7 en 10 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-01-2018]

 • 2 De unitmanager Personeel en Organisatie maakt van de aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik:

  • a. Bij afwezigheid van de directeur Bedrijfsvoering;

  • b. In andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die door de directeur Bedrijfsvoering aan hem zijn toevertrouwd.

Artikel 2

[Vervallen per 27-01-2018]

De aan de directeur Bedrijfsvoering krachtens artikel 7 en 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken verleende bevoegdheden tot het nemen van beslissingen op het gebied van personeelsbeleid, waaronder inbegrepen aanstelling, schorsing en beloningen worden verleend aan de unitmanager Personeel en Organisatie, de unitmanager Kwaliteit, Analyse en Beheer en de unitmanager Uitvoering.

Artikel 3

[Vervallen per 27-01-2018]

 • 1 De unitmanager Kwaliteit, Analyse en Beheer en de unitmanager Uitvoering wordt volmacht verstrekt tot het verrichten van handelingen waarmede een bedrag is gemoeid dat per geval vijftigduizend euro niet te boven gaat en waarvoor financiële dekking is vanuit het prestatieplan.

 • 2 De unitmanager Personeel en Organisatie wordt volmacht en machtiging verstrekt tot het verrichten van handelingen waarvoor financiële dekking is vanuit het prestatieplan.

 • 3 Een functionaris zoals bedoeld in het eerste en tweede lid maakt van de aan hem verleende volmacht en machtiging uitsluitend gebruik voor zover het aangelegenheden betreft die behoren tot zij werkterrein en naar aard en inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat deze behoren te worden afgedaan door de directeur Bedrijfsvoering.

Artikel 4

[Vervallen per 27-01-2018]

 • 1 Ondertekening door in voorgaande artikelen genoemde functionarissen van een document krachtens mandaat of volmacht luidt als volgt:

  DE MINISTER-PRESIDENT,

  Minister van Algemene Zaken,

  namens deze,

  (handtekening)

  (naam)

  (functie)

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op digitale besluiten die worden genomen via het P-Direktportaal.

 • 3 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondertekening van een document krachtens machtiging, tenzij uit de aard en inhoud van het document reeds voldoende blijkt dat het namens de minister-president, minister van Algemene Zaken, is opgesteld. In dat geval luidt de ondertekening als volgt:

  (handtekening)

  (naam)

  (functie)

 • 4 Een document als bedoeld in het eerste en derde lid wordt opgesteld conform de vastgestelde rijksbrede huisstijl.

Artikel 6

[Vervallen per 27-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2011.

Artikel 7

[Vervallen per 27-01-2018]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Directie Bedrijfsvoering.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, de diensthoofden en de in dit besluit genoemde functionarissen.

De Minister-President,

Minister

van Algemene Zaken,
namens deze:

C. van Duijvenvoorden,

Directeur Bedrijfsvoering.

Terug naar begin van de pagina