Besluit mandaat, volmacht en machtiging Directie Financieel-Economische Zaken

[Regeling vervallen per 27-01-2018 met terugwerkende kracht tot en met 11-12-2017.]
Geldend van 22-03-2017 t/m 10-12-2017

Besluit van het hoofd FEZ-Control van 12 juli 2011, nr. 3599515, houdende mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen binnen de eenheid FEZ-Control van het Ministerie van Algemene Zaken

Artikel 1

[Vervallen per 27-01-2018]

 • 2 De plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken maakt van de aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik:

  • a. Bij afwezigheid van de directeur Financieel-Economische Zaken;

  • b. In andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die door de directeur Financieel-Economische Zaken aan hem zijn toevertrouwd.

Artikel 2

[Vervallen per 27-01-2018]

Voornoemde bevoegdheden worden nader bepaald door en uitgeoefend met inachtneming van:

 • a. departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen;

 • b. aanvullende procedures en instructies van de de directeur Financieel-Economische Zaken.

Artikel 3

[Vervallen per 27-01-2018]

 • 1 Ondertekening door in voorgaande artikelen genoemde functionarissen van een document krachtens mandaat of volmacht luidt als volgt:

  DE MINISTER-PRESIDENT,

  Minister van Algemene Zaken,

  namens deze,

  (handtekening)

  (naam)

  (functie)

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op digitale besluiten die worden genomen via het P-Direktportaal.

 • 3 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondertekening van een document krachtens machtiging, tenzij uit de aard en inhoud van het document reeds voldoende blijkt dat het namens de minister-president, minister van Algemene Zaken, is opgesteld. In dat geval luidt de ondertekening als volgt:

  (handtekening)

  (naam)

  (functie)

 • 4 Een document als bedoeld in het eerste en derde lid wordt opgesteld conform de vastgestelde rijksbrede huisstijl.

Artikel 5

[Vervallen per 27-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2011.

Artikel 6

[Vervallen per 27-01-2018]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Directie Financieel-Economische Zaken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, de diensthoofden en de in dit besluit genoemde functionarissen.

De Minister-President,

Minister

van Algemene Zaken,
namens deze:

J.E.L. van Laar,

Hoofd FEZ-Control.

Terug naar begin van de pagina