Besluit mandaat, volmacht en machtiging Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad

[Regeling vervallen per 27-01-2018 met terugwerkende kracht tot en met 11-12-2017.]
Geldend van 30-07-2011 t/m 10-12-2017

Besluit van het hoofd van het Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad van 12 juli 2011, nr. 3599495, houdende mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen binnen het Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad van het Ministerie van Algemene Zaken

De Secretaris-Generaal,

Handelend in zijn hoedanigheid van hoofd van het Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad;

Gelet op de artikelen 7 en 10 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-01-2018]

De aan het hoofd van het Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad krachtens de artikelen 7 en 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken verleende bevoegdheden worden verleend aan de plaatsvervangend secretaris-generaal in zijn hoedanigheid van plaatsvervangend hoofd van het Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad.

Artikel 2

[Vervallen per 27-01-2018]

 • 1 De functionaris, genoemd in artikel 1, maakt van de in artikel 1 aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik:

  • a. bij afwezigheid van het hoofd Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad;

  • b. in andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die door het hoofd van het Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad aan hem zijn toevertrouwd.

 • 2 De aan het hoofd van het Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad krachtens de artikelen 7 en 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken verleende bevoegdheden tot het nemen van beslissingen op het gebied van personeelsbeleid, waaronder inbegrepen aanstelling, schorsing en beloningen worden verleend aan de Secretaris MR en aan de Officemanager, voor de onder deze functionarissen ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Vervallen per 27-01-2018]

Voornoemde bevoegdheden worden nader bepaald door en uitgeoefend met inachtneming van:

 • a. departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen;

 • b. aanvullende procedures en instructies van het hoofd Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad.

Artikel 4

[Vervallen per 27-01-2018]

 • 1 Ondertekening door de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal van een document krachtens mandaat of volmacht luidt als volgt:

  DE MINISTER-PRESIDENT,

  Minister van Algemene Zaken,

  namens deze,

  (functie)

  (handtekening)

  (naam)

 • 2 Ondertekening door andere functionarissen van een document krachtens mandaat of volmacht luidt als volgt:

  DE MINISTER-PRESIDENT,

  Minister van Algemene Zaken,

  namens deze,

  (handtekening)

  (naam)

  (functie)

 • 3 Het eerste en tweede lid is niet van toepassing op digitale besluiten die worden opgenomen via het P-Direktportaal.

 • 4 Het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing op de ondertekening van een document krachtens machtiging, tenzij uit de aard en de inhoud van het document reeds voldoende blijkt dat het namens de minister-president, minister van Algemene Zaken, is opgesteld. In dat geval luidt de ondertekening als volgt:

  (handtekening)

  (naam)

  (functie)

 • 5 Een document als bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid wordt opgesteld conform de vastgestelde rijksbrede huisstijl.

Artikel 6

[Vervallen per 27-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2011.

Artikel 7

[Vervallen per 27-01-2018]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, de diensthoofden en de in dit besluit genoemde functionarissen.

De Minister-President

Minister

van Algemene Zaken,
namens deze:

Hoofd Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad,

R. van Zwol

Terug naar begin van de pagina