Besluit aanwijzing en opleidingeisen nautisch personeel scheepvaartverkeerswet

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-10-2011 t/m 31-12-2013

Besluit aanwijzing van personen bevoegd tot het geven van verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen op de bij het Rijk in beheer zijnde scheepvaartwegen en de daarvoor benodigde opleidingseisen (Besluit aanwijzing en opleidingseisen nautisch personeel Scheepvaartverkeerswet)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 2 en 4 van het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer;

Besluit:

Artikel 1. Definitie

[Vervallen per 01-01-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Aanwijzing personen

[Vervallen per 01-01-2014]

Voor de toepassing van de artikelen 2 en 4 van het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer is, binnen de voor hem vastgestelde taakomschrijving, bevoegd tot het geven van verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen:

Artikel 3. Nautische leerlijnen

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 De Nautische leerlijnen zijn de ten behoeve van de verdere professionalisering van personen, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, aanhef en onder 2, en van personen die werkzaam zijn bij andere Nederlandse vaarwegbeheerders, ontwikkelde leerlijnen.

  • 2 De Nautische leerlijnen bestaan uit basismodules en verdiepingsmodules per te onderscheiden kennisveld dat relevant is voor de functievervulling van de in het eerste lid bedoelde personen.

  • 3 Het bevoegd gezag binnen wiens ambtsgebied de persoon, bedoeld in artikel 2, aanhef en onderdeel a, onder 2, een verkeersaanwijzing kan geven, stelt de voor de betreffende werkzaamheden benodigde modules van de Nautische leerlijnen vast.

Artikel 4. Overgangsrecht

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 2 De persoon die uiterlijk op 30 september 2011 een van de nautische opleidingen Nautop I, II, 1, 2 of 3 als bedoeld in het eerste lid genoemde besluit of de daar genoemde beleidslijn, met goed gevolg heeft afgerond, voldoet daarmee aan de voor zijn specifieke functie vastgestelde modules van de Nautische leerlijnen.

  • 3 De persoon die op 30 september 2011 een van de nautische opleidingen Nautop I, II, 1, 2 of 3 volgde als bedoeld in het eerste lid genoemde besluit of de daar genoemde beleidslijn, en deze opleiding uiterlijk op 30 september 2013 met goed gevolg afrondt, voldoet met ingang van de dag dat hij deze opleiding met goed gevolg heeft afgerond aan de voor zijn specifieke functie vastgestelde modules van de Nautische leerlijnen.

  • 4 Het in het eerste lid genoemde besluit en de daar genoemde beleidslijn blijven tot 1 januari 2012 van toepassing op de persoon die op grond van die regelingen was vrijgesteld van de nautische opleidingen Nautop I, II, 1, 2 of 3.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2011.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing en opleidingeisen nautisch personeel scheepvaartverkeerswet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina