Besluit Organisatiestructuur Ministerie van Algemene Zaken

[Regeling vervallen per 27-01-2018 met terugwerkende kracht tot en met 11-12-2017.]
Geldend van 24-04-2013 t/m 10-12-2017

Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 12 juli 2011, nr. 3608080, houdende de organisatiestructuur van het Ministerie van Algemene Zaken

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-01-2018]

Het Ministerie van Algemene Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. het Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad;

 • b. het Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst;

 • c. de Dienst Publiek en Communicatie;

 • d. het Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringbeleid;

 • e. de Directie Bedrijfsvoering;

 • f. de Directie Concerncontrol.

Artikel 2

[Vervallen per 27-01-2018]

 • 1 Alle onder artikel 1 genoemde onderdelen ressorteren rechtstreeks onder de secretaris-generaal.

 • 2 De secretaris-generaal kan bepalen dat één of meer onderdelen rechtstreeks onder de plaatsvervangend secretaris generaal vallen.

 • 3 De secretaris-generaal respectievelijk plaatsvervangend secretaris-generaal zijn in die hoedanigheid hoofd en plaatsvervangend hoofd Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad.

Artikel 3

[Vervallen per 27-01-2018]

 • 1 het Kabinet Minister-President, secretariaat Ministerraad staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 het Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 3 de Dienst Publiek en Communicatie staat onder leiding van een directeur.

 • 4 het Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid staat onder leiding van een secretaris/directeur.

 • 5 de Directie Bedrijfsvoering staat onder leiding van een directeur.

 • 6 de Directie Concerncontrol staat onder leiding van een directeur.

Artikel 5

[Vervallen per 27-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2011.

Artikel 6

[Vervallen per 27-01-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit Organisatiestructuur Ministerie van Algemene Zaken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, de in dit besluit genoemde functionarissen, de secretaris van het Departementaal Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad.

De Minister-President

,

Minister

van Algemene Zaken,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina