Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2015

Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Gelet op artikel 37 en 38, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

Heeft vastgesteld: Regeling ‘farmaceutische zorg’:

Artikel 1. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die farmaceutische zorg leveren die omvat advies of begeleiding ten behoeve van medicatiebeoordeling en verantwoord gebruik van UR-geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder s, van de Geneesmiddelenwet of de terhandstelling van die geneesmiddelen, of waarop de Wet inzake bloedtransfusie van toepassing is.

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling heeft tot doel het stellen van de navolgende voorschriften met betrekking tot de verlening van farmaceutische zorg:

 • Declaratievoorschriften ten einde inzichtelijke, rechtmatige declaraties mogelijk te maken;

 • Transparantievoorschriften ten einde te bewerkstelligen dat consumenten tijdig en zorgvuldig worden geïnformeerd over de tarieven die de zorgaanbieders voor prestaties en deelprestaties in rekening brengen.

Artikel 3. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 3.1 Farmaceutische zorg

  Zorg zoals omschreven in artikel 1 van deze regeling.

 • 3.2 Zorgaanbieder

  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig farmaceutische zorg verleent.

 • 3.3 Voorschrift

  De hoeveelheid, respectievelijk het aantal van elke afzonderlijke toedieningsvorm van één al dan niet samengesteld UR-geneesmiddel, voorgeschreven op één receptbriefje ten behoeve van één patiënt. Onder een equivalent voorschrift wordt verstaan elke aflevering conform het voorschrift, maar dan zonder receptbriefje. Eén receptbriefje kan meerdere voorschriften bevatten.

 • 3.5 Prestatie

  Een prestatie omvat het leveren van farmaceutische zorg aan een consument.

 • 3.6 Declaratie

  Het tarief of de tarieven die in rekening zijn gebracht voor een geleverde prestatie en een eventuele deelprestatie aan de ziektekostenverzekeraar van de betreffende consument of aan de consument zelf.

 • 3.7 Consument

  Een patiënt, een potentiële patiënt of degene die namens een patiënt informeert en zorg ontvangt.

 • 3.9 Tarief

  Prijs voor een prestatie, een deel van een prestatie of geheel van prestaties van een zorgaanbieder.

 • 3.10 Ziektekostenverzekeraar

  • een zorgverzekeraar;

  • een AWBZ-verzekeraar;

  • een particuliere ziektekostenverzekeraar, zijnde een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van verzekeraar mag uitoefenen.

Artikel 4. Declaratievoorschriften

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De zorgaanbieder maakt in zijn declaratie aan een ziektekostenverzekeraar en/of een consument zichtbaar welk tarief voor een prestatie en een eventuele deelprestatie in rekening wordt gebracht.

 • 2 De zorgaanbieder maakt in zijn declaratie voor de prestatie ‘terhandstelling van een UR-geneesmiddel’ zichtbaar welk deel van het tarief dat in rekening wordt gebracht betrekking heeft op de prijs van het UR-geneesmiddel.

 • 3 De voorschriften op het recept zijn bepalend voor de declaratie van de zorgaanbieder voor de prestatie ‘terhandstelling van een UR-geneesmiddel.’ De zorgaanbieder brengt voor een voorschrift niet meer dan éénmaal een tarief voor de prestatie ‘Terhandstelling van een UR-geneesmiddel’ in rekening, tenzij:

  • de periode waarvoor het geneesmiddel is voorgeschreven langer is dan de houdbaarheidsperiode van het geneesmiddel;

  • er sprake is van een iteratierecept;

  • de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft geadviseerd om per verstrekking een kleinere hoeveelheid van het geneesmiddel af te leveren dan het voorschrift aangeeft;

  • met de ziektekostenverzekeraar van de consument ten behoeve van wie de prestatie wordt geleverd anders is overeengekomen.

 • 4 In bepaalde gevallen kunnen één of meer deelprestaties in rekening worden gebracht. Dit is aangegeven bij elke prestatie afzonderlijk. De deelprestaties kunnen alleen in rekening worden gebracht in combinatie met de betreffende prestatie.

Artikel 5. Transparantievoorschriften

[Vervallen per 01-01-2016]

Zorgaanbieders dienen consument tijdig en zorgvuldig te informeren over de tarieven die zij voor de prestaties en deelprestaties in rekening brengen. Zorgaanbieders dienen aan onderstaande voorschriften en voorwaarden te voldoen ten aanzien van de in artikel 5.1 specifiek benoemde consumenten.

 • 5.1 Standaardprijslijst

  Een zorgaanbieder, welke zorg levert zoals onder artikel 1 van deze regeling is beschreven, die één of meer prestaties levert aan niet-verzekerde consumenten of aan verzekerde consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder, maakt een standaardprijslijst bekend. De standaardprijslijst vermeldt alle prestaties en deelprestaties waarvoor de betreffende zorgaanbieder een tarief in rekening kan brengen.

 • 5.2 Voorwaarden standaardprijslijst

  De standaardprijslijst farmaceutische zorg voldoet aan de volgende voorwaarden.

  • 1. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de standaardprijslijst.

  • 2. Per prestatie en per deelprestatie wordt vermeld welk tarief of welke tarieven in rekening wordt of worden gebracht.

  • 3. De standaardprijslijst vermeldt op welke wijze de consument bij de prestatie ‘terhandstelling van een UR-geneesmiddel’ de prijs van het ter hand te stellen UR-geneesmiddel kan achterhalen. De zorgaanbieder dient ervoor te zorgen dat de prijzen voor de UR-geneesmiddelen op een voor de consument toegankelijke wijze zijn te achterhalen.

  • 4. De standaardprijslijst bevat per prestatie en per deelprestatie de meest recente tarieven en vermeldt een ingangsdatum waarop deze in werking treedt. De ingangsdatum geldt voor alle tarieven op de standaardprijslijst.

  • 5. Indien een zorgaanbieder voor één prestatie of deelprestatie meerdere tarieven hanteert dient het verschil gemotiveerd te worden.

  • 6. De standaardprijslijst vermeldt voor welke consumenten de standaardprijslijst van toepassing is door het weergeven van de volgende zin: Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder en op niet verzekerde consumenten. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

 • 5.3 Informeren van consumenten

  • 1. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het tijdig en juist informeren van de consument.

  • 2. Het is voor consumenten mogelijk om voor aanvang van de behandelingsovereenkomst op eenvoudige wijze kennis te nemen van de standaardprijslijst.

  • 3. De standaardprijslijst hangt op een voor consumenten duidelijk zichtbare plaats in de praktijk van de zorgaanbieder.

  • 4. Desgevraagd stelt de zorgaanbieder consumenten via de telefoon op de hoogte van de tarieven, zoals genoemd op de standaardprijslijst.

  • 5. toekomen.

Artikel 6. Verantwoordelijkheid

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de goede opvolging van de in deze regeling genoemde bepalingen.

 • 2 Indien een zorgaanbieder in loondienst is, draagt de werkgever zorg voor uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen.

 • 3 Indien een zorgaanbieder in een personenvennootschap werkzaam is en niet zelf de tarieven bepaalt of in rekening brengt, draagt de personenvennootschap zorg voor de uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen.

Artikel 7. Intrekking

[Vervallen per 01-01-2016]

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling worden de Regeling administratie- en declaratievoorschrift prestatiebekostiging farmaceutische zorg, met nummer CV/NR-100.097, ingetrokken.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2012. Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2011, treedt de beleidsregel in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg’.

Nederlandse Zorgautoriteit,

T.W. Langejan,

voorzitter Raad van Bestuur.

Terug naar begin van de pagina