Wijzigingswet Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (tegemoetkoming gemaakte kosten interlandelijke adoptie)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]
Geraadpleegd op 02-03-2024.
Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Wet van 6 juli 2011 tot wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met het invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de wet een regeling op te nemen op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming in de kosten van interlandelijke adoptie kan worden verleend;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

Voor adoptiefouders die op of na 1 januari 2009 doch voor inwerkingtreding van deze wet via interlandelijke adoptie een kind hebben geadopteerd, vangt in afwijking van artikel 9a, eerste lid onder a, van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie, de in dat artikel genoemde de termijn van drie jaar aan op het moment van inwerkingtreding van deze wet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 6 juli 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Uitgegeven de eenentwintigste juli 2011

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Naar boven