Besluit implementatie herziene richtlijn beleggingsinstellingen

[Regeling materieel uitgewerkt per 22-07-2016.]
Geldend van 22-07-2011 t/m heden

Besluit van 8 juli 2011, houdende wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft ter implementatie van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen alsmede de daarop berustende uitvoeringsrichtlijnen (Besluit implementatie herziene richtlijn beleggingsinstellingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 19 april 2011, nr. FM/2011/8691 M;

Gelet op de artikelen 2:122, tweede lid, 2:122a, tweede lid, 2:123, tweede lid, 3:17, tweede lid, aanhef en onderdeel c, en derde lid, 4:11, derde lid, en 4:14, tweede lid, aanhef en onderdelen a en c, 4:16, derde lid, onderdeel b, 4:17, derde lid, 4:22, eerste lid, 4:25, eerste lid, 4:26, achtste lid, 4:43, tweede lid, 4:49, eerste lid, onderdeel e, 4:57a, tweede lid, 4:57b, vierde lid, 4:57c, vijfde lid, 4:59a, derde lid, 4:59b, tweede lid, 4:59e, tweede lid, 4:61, eerste lid, 4:61a, vijfde lid, 4:61b, vierde lid, 4:62, eerste lid, 4:62b, derde lid, 4:62e, tweede lid, en 4:62g, vierde lid, van de Wet op het financieel toezicht;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 1 juni 2011, no. W06.11.0138/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 6 juli 2011, nr. FM/2011/9060 U.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel V

  • A Een aanbieder van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling stelt uiterlijk 1 juli 2012 een document met essentiële beleggersinformatie op indien voor de desbetreffende beleggingsinstelling voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit een financiële bijsluiter is opgesteld. Voor zover de aanbieder de financiële bijsluiter van een beleggingsinstelling tot genoemd tijdstip nog niet heeft vervangen door een document met essentiële beleggersinformatie, blijft het ingevolge de artikelen 65 en 66 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft bepaalde, zoals dit luidde voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit, van toepassing.

Artikel VI

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel VII

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit implementatie herziene richtlijn beleggingsinstellingen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 juli 2011

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de eenentwintigste juli 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina