Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van Rhizoctonia in de bloembollenteelt

[Regeling vervallen per 01-12-2011.]
Geldend van 01-09-2011 t/m 30-11-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 8 juli 2011, nr. 219786, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van bloembollen tegen Rhizoctonia solani (Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van Rhizoctonia in de bloembollenteelt)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gezien het verzoek van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur van (....) 2011;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2011]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het gewasbeschermingsmiddel ‘Rizolex vloeibaar’ ter bestrijding van Rhizoctonia solani in de bloembollenteelt.

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2011]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2011 en vervalt met ingang van 1 december 2011.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van Rhizoctonia in de bloembollenteelt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

Directeur-Generaal,

J.P. Hoogeveen

Bijlage bij het besluit Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van Rhizoctonia in de bloembollenteelt

[Vervallen per 01-12-2011]

Gebruiksvoorschriften

[Vervallen per 01-12-2011]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen, toegepast door middel van een grondbehandeling.

Het middel met een beddenfrees toedienen en ten minste 10 cm diep inwerken.

Dosering: 2 ml per m2.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Aanvullende beperkingen voor gebruik:

[Vervallen per 01-12-2011]

Om in het water levende organismen te beschermen is bespuiting op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van een beddenfrees in combinatie met minimaal 90% drift reducerende spuitdoppen.

Terug naar begin van de pagina