Wijzigingsbesluit Meetinstrumentenbesluit II en Meetinstrumentenbesluit I (inhoudsbepaling [...] en het verduidelijken van dynamische verwijzingen)

Geldend van 20-07-2011 t/m heden

Besluit van 8 juli 2011 tot wijziging van het Meetinstrumentenbesluit II en het Meetinstrumentenbesluit I in verband met de intrekking van Richtlijn 71/349/EEG van de Raad van 12 oktober 1971 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten, inzake de inhoudsbepaling van scheepstanks (PbEG L 239) en het verduidelijken van de dynamische verwijzingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 6 juni 2011, nr. WJZ / 11077477;

Gelet op richtlijn nr. 2011/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 houdende intrekking van de Richtlijnen 71/317/EEG, 71/347/EEG, 71/349/EEG, 74/148/EEG. 75/33/EEG, 76/765/EEG, 76/766/EEG en 86/217/EEG van de Raad inzake metrologie (PbEU 2011, L 71) en artikel 5 van de Metrologiewet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 juni 2011, nr. W15.11.0207/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 5 juli 2011, nr. WJZ / 11102585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Eerste EG-ijken en certificaten betreffende een EG-inhoudsbepaling die tot 30 juni 2011 zijn uitgevoerd respectievelijk afgegeven uit hoofde van Richtlijn 71/349/EEG van de Raad van 12 oktober 1971 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten, inzake de inhoudsbepaling van scheepstanks (PbEG L 239) blijven geldig voor de oorspronkelijke geldigheidsduur.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 juli 2011

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de negentiende juli 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina