Wijzigingsbesluit Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut [...] opleidingseisen en regeling directe toegankelijkheid)

Geldend van 01-08-2011 t/m heden

Besluit van 6 juli 2011, houdende wijziging van het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut (herformulering opleidingseisen en regeling directe toegankelijkheid)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 april 2011, DWJZ/JBA&J-3061122;

Gelet op de artikelen 28 en 29, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 1 juni 2011, no. W13.11.0152/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2011, DWJZ/JBA&J-3071018;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Een bevoegdheid tot inschrijving in het register van fysiotherapeuten, bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorgzorg, komt ook na inwerkingtreding van dit besluit toe aan de houder van een getuigschrift dat:

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2011, met dien verstande dat de onderdelen D, E en F terugwerken tot en met 1 januari 2006.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 juli 2011

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Uitgegeven de negentiende juli 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina