Regeling vaststelling opslag gemiddelde premie ex artikel 2.8, tweede lid, Besluit Wfsv voor 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juli 2011, nr. IVV/FB/11/12609, tot vaststelling opslag op gemiddelde premie als bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, Besluit Wfsv, voor het jaar 2012

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 en vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 juli 2011

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina