Regeling schoolverlatersverklaring BES

Geldend van 01-08-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juli 2011 nr. 304220 (4907), houdende het vaststellen van een schoolverlatersverklaring BES (Regeling schoolverlatersverklaring BES)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 76 van de Wet voortgezet onderwijs BES;

Besluit:

Artikel 1. Model verklaring

Het model van de verklaring ten behoeve van de leerling die de school verlaat en aan wie geen diploma kan worden uitgereikt, is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling schoolverlatersverklaring BES

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina