Besluit instelling TOPA afrondende werkzaamheden

Geldend van 16-07-2011 t/m heden

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot instelling van het Team Ondersteuning Participatie in Antillianengemeenten (TOPA) ten behoeve van afrondende werkzaamheden (instellingsbesluit TOPA afrondende werkzaamheden)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. TOPA afrondende werkzaamheden: het Team Ondersteuning Participatie in Antillianengemeenten voor de periode 1 april 2011 tot en met 31 december 2011;

 • c. Antillianengemeenten: de gemeenten Almere, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Den Haag, Den Helder, Eindhoven, Groningen, Hellevoetsluis, Leeuwarden, Lelystad, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Tilburg, Vlaardingen, Vlissingen, Zoetermeer en Zwolle.

Artikel 3. Doel en taken

 • 1 TOPA afrondende werkzaamheden draagt zorg voor afrondende werkzaamheden.

 • 2 TOPA afrondende werkzaamheden is een onafhankelijk orgaan dat vraaggestuurd werkt op basis van aanvragen voor advies van Antillianengemeenten bij het inbedden van specifiek beleid in generiek beleid.

 • 3 TOPA afrondende werkzaamheden besluit in overleg met de Minister en de betreffende Antillianengemeente waar gewenst ondersteuning te bieden bij de inbedding van specifieke hulpverlening binnen de kaders van het reguliere beleid van gemeenten.

Artikel 4. Samenstelling

 • 1 TOPA afrondende werkzaamheden bestaat uit een voorzitter en ten hoogste vijf leden.

 • 2 De leden van TOPA afrondende werkzaamheden hebben ruime werkervaring en senioriteit, kennis van de werkwijze van Antillianengemeenten en de Antilliaanse gemeenschap, en zijn onafhankelijk jegens beide partijen.

 • 3 Met ingang van 1 april 2011 worden benoemd:

  • 1. Maurice Fontilus, voorzitter;

  • 2. Carlos Erselina;

  • 3. Willem Gijsen;

  • 4. Sandra Sue;

  • 5. Ben Brown.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de Minister een ander lid benoemen.

Artikel 5. Administratieve ondersteuning

 • 1 Het secretariaat van TOPA afrondende werkzaamheden berust bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Het secretariaat verricht de volgende werkzaamheden:

  • a. Het regelen van vergaderingen tussen TOPA afrondende werkzaamheden en medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  • b. Het beschikbaar stellen van vergaderfaciliteiten voor TOPA afrondende werkzaamheden.

Artikel 6. Werkwijze

 • 1 TOPA afrondende werkzaamheden stelt, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit, haar eigen werkwijze vast.

 • 2 TOPA afrondende werkzaamheden is onafhankelijk en verricht haar werkzaamheden zonder last of ruggespraak. De leden hebben op persoonlijke titel zitting in TOPA afrondende werkzaamheden.

 • 3 Indien sprake is van een dreigende belangenverstrengeling met betrekking tot een bepaald onderwerp, onthoudt het desbetreffende lid van TOPA afrondende werkzaamheden zich met betrekking tot dat onderwerp van verdere deelname of besluitvorming.

Artikel 7. Vergoeding

 • 2 Aan de voorzitter van TOPA afrondende werkzaamheden wordt een bedrag toegekend van 130% van het bedrag dat aan een lid van TOPA afrondende werkzaamheden wordt toegekend.

 • 3 De minister stelt een budget beschikbaar waaruit de materiële kosten van TOPA afrondende werkzaamheden worden vergoed, voor zover deze in redelijkheid gemaakt zijn bij de vervulling van zijn taken, genoemd in artikel 3. Onder kosten worden in ieder geval verstaan de kosten voor vergaderingen en vergoedingen.

Artikel 8. Archiefbescheiden

De archiefbescheiden van TOPA afrondende werkzaamheden worden na het beëindigen van de werkzaamheden ter beschikking gesteld aan de Minister.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 juli 2011

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina