Verordening bestemmingsheffing detailhandel in brood en banket 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 30-12-2011.]
Geldend van 03-06-2011 t/m heden

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 28 oktober 2009, houdende de vaststelling van de bestemmingsheffing detailhandel in brood en banket voor het jaar 2010 (Verordening bestemmingsheffing detailhandel in brood en banket 2010)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

Gelet op de artikelen 95, tweede lid, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gezien het advies van de Commissie detailhandel brood en banket;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen en toepassingsgebied

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. een onderneming: een onderneming waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

 • b. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;

 • c. detailhandel: brood- en banketproducten: het aan particulieren verkopen van:

  • -

   brood, dit is de gebakken eetwaar als bedoeld in artikel 1, sub d, van het Warenwetbesluit meel en brood;

  • -

   banket, dit is gebak met slagroom, banketbakkersroom of een dergelijke grondstof, dan wel met vers of gesteriliseerd fruit;

  • -

   overige bakkersartikelen, dit zijn andere geheel of gedeeltelijk uit meel of bloem bereide artikelen, die gewoonlijk in brood- en banketwinkels worden verkocht, dan wel die naar de aard van de verwerkte grondstoffen of de wijze van verwerking van die grondstoffen vergelijkbaar zijn met de hier bedoelde artikelen, zoals beschuit, koek, koekjes, ragoutwerk, kerstbrood of dergelijke (gelegenheids)producten;

 • d. franchiseformule: een commerciële samenwerkingsvorm tussen ondernemers, waarbij de ene partij (de franchisegever) aan de andere partij (de franchisenemer) tegen een vergoeding het recht verleent om een onderneming te exploiteren volgens een door de franchisegever ontwikkeld systeem en onder een door hem voorgeschreven handelsnaam;

 • e. ambulante handel: markthandel, straathandel en handel te water;

 • f. verkoopplaats: iedere plaats waar de detailhandel anders dan in de uitoefening van de ambulante handel wordt uitgeoefend, alsmede elke voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waar waren aan particulieren te koop worden aangeboden;

 • g. bestemmingsheffing: de heffing die is gebaseerd op artikel twaalf, tweede lid, van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

 • h. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Artikel 2

 • 1 Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven waarin de detailhandel in brood- en banketproducten wordt uitgeoefend.

 • 2 Deze verordening is niet van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven waarin de detailhandel in brood en banketproducten uitsluitend in de vorm van ambulante handel wordt uitgeoefend.

 • 3 Deze verordening is niet van toepassing op de ondernemers die de detailhandel in brood en banketproducten uitoefenen in het kader van een franchiseformule en de franchisegever schriftelijk heeft verklaard dat de verkoopplaatsen van de franchisenemers kunnen worden aangemerkt als eigen verkoopplaatsen in de zin van deze verordening.

§ 2. De bestemmingsheffing

Artikel 3

 • 1 Aan de ondernemers die een onderneming drijven als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening, wordt voor het jaar 2010 een bestemmingsheffing opgelegd ten behoeve van activiteiten op het terrein van promotie en professionalisering die een gezonde sociaal-economische ontwikkeling van de detailhandel in brood en banketproducten bevorderen.

 • 2 De bestemmingsheffing bestaat uit:

  • a. een basisheffing van € 135,- per onderneming, en

  • b. een filiaalheffing van € 135,- voor elke tweede en volgende verkoopplaats van de onderneming.

 • 3 De bestemmingsheffing bedraagt maximaal € 675,- voor ten hoogste 5 verkoopplaatsen.

Artikel 4

 • 1 Aan de ondernemer die lid is van:

  • a. de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV), of

  • b. de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB),

  en over het jaar 2009 aan een van deze organisaties de volledige contributie heeft betaald, wordt een aftrek toegestaan van 40%. De aftrek bedraagt nooit meer dan 40% van de bestemmingsheffing met een maximum van 50% van de betaalde contributie (exclusief BTW).

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al dan niet rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:

  • a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam een taak heeft te vervullen,

  • b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitcriteria, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,

  • c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan het gewogen aantal niet onbetekenend is,

  • d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid,

  • e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties, landelijk ontplooit.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door het bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan en daarop door het dagelijks bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel positief is beslist.

Den Haag, 28 oktober 2009

G.J.L.M. Vermeer

voorzitter

R.C.B. de Jong

secretaris

Terug naar begin van de pagina