Reglement Commissie voor Bezwaar RvR

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Reglement Commissie voor Bezwaar RvR

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, verder te noemen het bestuur,

In aanmerking nemend artikel 8 van de Wet op de rechtsbijstand;

In aanmerking nemend de bepalingen over bezwaar van de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder de hoofdstukken 6 en 7;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Er is een Commissie voor Bezwaar, verder te noemen de commissie. De commissie heeft tot taak het bestuur te adviseren in de gevallen waarin een bezwaarschrift is ingediend tegen één van de in de bijlage genoemde categorieën van besluiten van het bestuur.

 • 2 Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de commissie.

 • 3 De commissieleden die niet in dienst zijn van de Raad, worden benoemd voor een periode van 8 jaren. Deze periode kan met nog eens 4 jaren worden verlengd.

 • 4 De commissieleden hebben een vaste standplaats bij een van de regiokantoren. Het bestuur kan commissieleden verzoeken deel uit te maken van de commissie voor bezwaar op het Centraal Kantoor, als bedoeld in artikel 5, dan wel van een ander regiokantoor.

 • 5 Het bestuur benoemt een voorzitter en per regio een vice-voorzitter.

 • 6 Voor hun werkzaamheden ontvangen de commissieleden vacatiegeld en een reiskostenvergoeding zoals die op grond van de door de Raad gehanteerde vacatiegeldregeling zijn vastgesteld.

Artikel 2

De Raad richt (regionaal) een secretariaat in, dat de commissie (administratief) ondersteunt. De organisatie van de behandeling van de bezwaarschriften kan in een aparte procesregeling worden vastgelegd.

Artikel 3

 • 1 De commissie komt bij voorkeur tenminste éénmaal per jaar voltallig bijeen, en voor het overige zo vaak als nodig.

 • 2 Het secretariaat van een regiokantoor kan daarnaast bijeenkomsten organiseren voor de commissieleden die standplaats hebben bij dit regiokantoor.

Artikel 4

 • 1 De fungerende commissie bestaat uit een fungerend voorzitter en twee leden, tenzij sprake is van een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 5. De fungerend voorzitter is onafhankelijk. De leden, onder wie de secretaris, kunnen in dienst zijn van de Raad.

 • 2 De fungerende commissie adviseert bij meerderheid van stemmen.

 • 3 Het advies van de fungerende commissie wordt op schrift gesteld en ondertekend door de fungerend voorzitter. De secretaris brengt het advies ter kennis aan het bestuur dan wel aan degene aan wie mandaat is verleend tot het nemen van de beslissing op het bezwaarschrift.

Artikel 5

 • 1 Besluiten genoemd in artikelen V en IX van het Besluit van het bestuur tot het verlenen mandaat alsmede de niet in mandaat genomen besluiten, worden voorgelegd aan een de fungerende commissie die geheel bestaat uit leden die niet in dienst zijn van de Raad.

 • 2 Belangwekkende besluiten, ter beoordeling van (het bestuur van) de Raad, kunnen ter advisering worden voorgelegd aan een fungerende commissie als bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De voorzitter van de fungerende commissie is bij voorkeur een lid van de rechterlijke macht.

 • 4 De fungerende commissie wordt ondersteund door een griffier. De griffier is geen lid van de commissie. De Raad benoemt de griffier. Bij ontstentenis wijst de Raad een fungerend griffier aan.

 • 4 De fungerende commissie adviseert bij meerderheid van stemmen.

 • 5 Het advies van de fungerende commissie wordt op schrift gesteld en ondertekend door de fungerend voorzitter. De griffier brengt het advies ter kennis van het bestuur.

Artikel 6

Het bestuur heeft mandaat verleend voor het beslissen op bezwaarschriften (Besluit van het bestuur tot het verlenen mandaat, www.rvr.org).

Artikel 7

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2011 en vervangt alle bestaande regionale reglementen die betrekking hebben op de behandeling van bezwaarschriften en de inrichting van de bezwaarprocedure.

Dit reglement is ook van toepassing op reeds ingediende bezwaarschriften.

Utrecht, 1 juli 2011

P.J.M. van den Biggelaar

J. Wijkstra

Bijlage bij artikel 1, eerste lid, reglement commissie voor bezwaar

De commissie is belast met advisering in de gevallen waarin een bezwaarschrift wordt ingediend in de hierna te noemen categorieën van besluiten. Daarnaast brengt de commissie een advies uit in andere gevallen waarin de raad dit van belang acht. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid dat een zaak voorgelegd wordt aan de commissie als dit naar het oordeel van een bezwaarmedewerker gewenst is.

In de meer complexe of principiële zaken alsmede in zaken waarin grote belangen spelen of zaken waarin zich nova voordoen kan de Raad besluiten zich te laten adviseren door een commissie die geheel uit externe leden is samengesteld.

De volgende categorieën van besluiten worden in bezwaar voorgelegd aan de commissie, met uitzondering van de zaken uit navolgende categorieën waarin het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk is, kennelijk ongegrond is of aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad (artikel 7:3, onder a, b en d Awb):

Besluiten op grond van de WRB:

Toevoegen:

Vaststellen:

 • samenhang: artikel 11 en 21 Bvr

 • al dan niet verlenen van toestemming extra uren en declaraties extra uren zaken: artikel 13, 22 en 31 Bvr

 • niet aanwezig bij zitting c.q. onderzoek ter terechtzitting is nog niet aangevangen: geen bijzondere vergoeding op grond van artikel 7 en 18 Bvr

Inschrijvingen:

Voorschot:

Voorschotbepaling en hoogte voorschot: artikel 37 Wrb

Overig:

 • subsidies als bedoeld in de artikel artikel 42b en 42c Wrb

 • zaken, ter beoordeling van het bestuur van de Raad, waarin zich een nieuwe uitleg voordoet van regelgeving en beleid

 • alle zaken waarin de Raad het van belang acht dat daarover door de commissie wordt geadviseerd.

Terug naar begin van de pagina