Wijzigingsregeling Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2011 (duurzame warmte voor bestaande woningen)

[Regeling materieel uitgewerkt per 02-10-2014.]
Geldend van 09-07-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 30 juni 2011, nr. WJZ/11099127, tot wijziging van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2011 (duurzame warmte voor bestaande woningen)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 16 van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel II

Deze regeling is alleen van toepassing op aanvragen die uiterlijk 17 februari 2011 zijn ingediend en waarbij de aanvrager uiterlijk op die datum een technische voorziening heeft aangeschaft waarmee hij een duurzame warmtemaatregel, bedoeld in artikel 3.1.1 van de Subsidieregeling energie en innovatie, uitvoert.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 juni 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina