Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gouda 2011

[Regeling vervallen per 07-07-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 06-07-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 juni 2011, nr. 5695916/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Gouda

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het hoofd van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Gouda van 2 maart 2011 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket te Den Haag, de hoofdofficier van justitie bij het Arrondissementsparket Den Haag en de korpschef van de regiopolitie Hollands Midden;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-07-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 07-07-2016]

De personen, werkzaam in de functie van medewerker stadstoezicht in dienst van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Gouda, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 07-07-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 30 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd, waarvan 25 personen in het domein I Openbare Ruimte en 5 personen in het domein II Milieu, welzijn en infrastructuur.

Artikel 4

[Vervallen per 07-07-2016]

  • 3 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste en tweede lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste of tweede lid genoemde domein.

Artikel 5

[Vervallen per 07-07-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 07-07-2016]

  • 1 Het hoofd van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Gouda brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 07-07-2016]

Artikel 8

[Vervallen per 07-07-2016]

De de op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Gouda in de functie van medewerker stadstoezicht worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 07-07-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 07-07-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gouda 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 juni 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina