Regeling vaststelling bedragen 2011 ex artikel 3 Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties

[Regeling materieel uitgewerkt per 06-07-2013.]
[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 06-07-2011 t/m 31-12-2012

Regeling vaststelling bedragen 2011 ex artikel 3 Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Het minimumbedrag, bedoeld in artikel 7, derde lid, van de regeling wordt vastgesteld op:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

De tarieven, maatstaven en bandbreedtes, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de regeling, worden vastgesteld als volgt:

Categorie

Maatstaf

Bandbreedte

Tarief

accountantsorganisaties als bedoeld in artikel 5, onder a, van de regeling

omzet van de wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang

€ 0 tot en met € 1 mln.

€ 590,00 per € 10.000 of een gedeelte daarvan

> € 1 mln. tot en met € 10 mln.

€ 484,00 per € 10.000 of een gedeelte daarvan

> € 10 mln.

€ 84,00 per € 10.000 of een gedeelte daarvan

omzet van de wettelijke controles bij controlecliënten die geen organisatie van openbaar belang zijn

€ 0 tot en met € 10 mln.

€ 9,85 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

> € 10 mln. tot en met € 50 mln.

€ 6,40 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

> € 50 mln.

€ 5,15 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

accountantsorganisaties als bedoeld in artikel 5, onder b, van de regeling

omzet van de wettelijke controles

€ 0 tot en met € 500.000

€ 69,50 per €2.500 of een gedeelte daarvan

> € 500.000 tot en met € 1 mln.

€ 21,00 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

> € 1 mln.

€ 10,50 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Het overeenkomstig de artikelen 2 en 3 berekende bedrag wordt verminderd met een percentage van 24,00% voor een accountantsorganisatie als bedoeld in artikelen 5, onderdeel b, van de regeling:

  • a. die op 1 juli 2011 lid waren van de vereniging Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten;

  • b. waaraan na 1 juli 2011 een vergunning is verleend en die op het moment van vergunningverlening lid zijn van de vereniging Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten;

  • c. waarvan voor 1 juli 2011 de vergunning is ingetrokken en die op het tijdstip van intrekking lid waren van de vereniging Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 3 van de regeling, bedraagt € 2.500 voor een auditorganisatie van een derde land als bedoeld in artikel 5, onderdeel c van de regeling, die niet onder toezicht staat in een derde land ten aanzien waarvan de Europese Commissie een besluit heeft genomen als bedoeld in artikel 46, tweede lid, tweede volzin, van de richtlijn inhoudende dat het stelsel van toezicht en handhaving van dat derde land gelijkwaardig is.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina