Regeling vaststelling maatstaven, bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven Besluit bekostiging financieel toezicht 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 06-07-2013.]
[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 09-09-2011 t/m 31-12-2012

Regeling tot vaststelling voor 2011 van de maatstaven, bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven Besluit bekostiging financieel toezicht

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Ter bepaling van de door DNB in rekening te brengen tarieven, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit, worden voor de volgende categorieën financiële ondernemingen, bedoeld in artikel 7 van het besluit, de volgende maatstaven vastgesteld:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Ter bepaling van de door de AFM in rekening te brengen tarieven, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit, worden voor de volgende categorieën financiële ondernemingen, uitgevende instellingen en pensioenfondsen, bedoeld in artikel 8, van het besluit, de volgende maatstaven vastgesteld:

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Het minimumbedrag, bedoeld in artikel 11, derde lid, van het besluit, wordt, voor zover het door DNB in rekening te brengen kosten betreft, vastgesteld op:

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Het minimumbedrag, bedoeld in artikel 11, derde lid, van het besluit wordt, voor zover het door de AFM in rekening te brengen kosten betreft, vastgesteld op:

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

De tarieven en bandbreedtes, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit, en de bedragen, bedoeld in artikel 11, derde lid, van het besluit worden vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Indien aan een financiële onderneming in het jaar 2010 op grond van de wet een aanwijzing is gegeven of een last onder dwangsom is opgelegd, kan de toezichthouder aan deze financiële onderneming een bedrag in rekening brengen ter vergoeding van de in verband daarmee werkelijk gemaakte kosten die uitstijgen boven de kosten die onder normale omstandigheden voor het toezicht op die financiële onderneming zouden zijn gemaakt.

  • 2 Een bedrag dat door de toezichthouder op grond van het eerste lid in rekening is gebracht en door de desbetreffende financiële onderneming is betaald, wordt onverwijld terugbetaald indien het besluit tot het geven van de aanwijzing of tot het opleggen van de last onder dwangsom is ingetrokken of na beroep is vernietigd.

  • 3 Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt op zodanige wijze gespecificeerd dat daaruit blijkt dat het gebaseerd is op de werkelijk gemaakte kosten, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

Twee of meer aanbieders van beleggingsobjecten die gedurende het gehele jaar, in steeds dezelfde samenstelling, gezamenlijk aanbiedingen doen aan consumenten, of deze aanbiedingen aan consumenten gezamenlijk beheren, worden voor wat betreft deze regeling aangemerkt als één aanbieder.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2013]

Er wordt een bedrag van € 225 in mindering gebracht op de totale heffing voor adviseurs en bemiddelaars als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel m, onder 1°, van het besluit waarvan de medewerkers met klantcontact op 1 juli 2011 elk afzonderlijk geregistreerd zijn bij de Stichting DSI, voor adviseurs en bemiddelaars waarvan de vergunning in 2011 vóór 1 juli is komen te vervallen maar waarvan de medewerkers met klantcontact tot dat tijdstip nog elk afzonderlijk geregistreerd waren bij Stichting DSI en voor adviseurs en bemiddelaars waaraan ná 1 juli 2011 een vergunning door de AFM is of wordt verleend en waarvan de medewerkers met klantcontact op het tijdstip van de vergunningverlening elk afzonderlijk geregistreerd waren of zijn bij de Stichting DSI.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Bijlage , behorend bij artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

Categorie

Bandbreedte/Maatstaf

Verdeelsleutel

DNB

clearinginstellingen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van het besluit en kredietinstellingen en ondernemingen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b onder 1°, 3° en 5°, van het besluit

€ 0 tot en met € 80 mln.

€ 2.517 per € 1 mln.

> € 80 mln. tot en met € 400 mln.

€ 1.084 per € 1 mln.

> € 400 mln. tot en met € 4 mld.

€ 570 per € 1 mln.

> € 4 mld.

€ 166 per € 1 mln.

zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel d, van het besluit

 

€ 0,244 per verzekerde

verzekeraars als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel e, van het besluit

 

0,0438% van het bruto premie-inkomen

beheerders als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel f, onder 1° en 2°, van het besluit en beleggingsmaatschappijen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel g, van het besluit

balanstotaal: € 0 tot en met € 5 mld.

€ 1,50 per € 500.000

balanstotaal: > € 5 mld.

€ 0

beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel h, onder 1°, van het besluit

0 tot en met 10 werkzame personen

€ 700 per werkzame persoon

 

> 10 werkzame personen

€ 450 per werkzame persoon

beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel h, onder 3°, van het besluit

vergunning voor het ontvangen en doorgeven van orders als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 0 per vergunning

 

vergunning voor het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 3.250 per vergunning

 

vergunning voor vermogensbeheer als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 3.250 per vergunning

 

vergunning voor beleggingsadvies als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 0 per vergunning

 

vergunning voor het begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 5.200 per vergunning

 

vergunning voor het begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 2.500 per vergunning

 

0 tot en met 250 rekeningen

€ 0 per rekening

 

> 250 tot en met 10.000 rekeningen

€ 17 per rekening

 

> 10.000 rekeningen

€ 0 per rekening

betaalinstellingen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel i, onder 1°, van het besluit

provisie- en commissie-inkomsten € 0 tot en met € 200.000

€ 5.000

 

provisie- en commissie-inkomsten >€ 200.000 tot en met € 500.000

€ 10.000

 

provisie- en commissie-inkomsten >€ 500.000 tot en met € 1.000.000

€ 15.000

 

provisie- en commissie-inkomsten > € 1.000.000 tot en met € 5.000.000

€ 20.000

 

provisie- en commissie-inkomsten > € 5.000.000

€ 25.000

AFM

clearinginstellingen en kredietinstellingen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Transacties

€ 22,50 per 100.000 transacties of een gedeelte daarvan

kredietinstellingen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, van het besluit en kredietinstellingen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, onder 3°, van het besluit

€ 0 tot en met € 80 mln.

€ 640 per € 1 mln. of een gedeelte daarvan

> € 80 mln. tot en met € 400 mln.

€ 325 per € 1 mln. of een gedeelte daarvan

 

> € 400 mln. tot en met € 4 mld.

€ 130 per € 1 mln. of een gedeelte daarvan

 

> € 4 mld.

€ 0

schadeverzekeraars of natura-uitvaartverzekeraars als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel d, onder 1°, van het besluit

€ 0 tot en met € 1 mld.

€ 14,50 per € 1 mln. of een gedeelte daarvan

> € 1 mld.

€ 0

levensverzekeraars als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel d, onder 3°, van het besluit

€ 0 tot en met € 500 mln.

€ 426 per € 1 mln. of een gedeelte daarvan

 

> € 500 mln.

€15 per € 1 mln. of een gedeelte daarvan

beheerders als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel e, onder 1°, van het besluit

€ 0 tot en met € 3,5 mld.

€ 12,20 per € 500.000 of een gedeelte daarvan

 

> € 3,5 mld. tot en met € 6 mld.

€ 7,90 per € 500.000 of een gedeelte daarvan

 

> € 6 mld.

€ 0

in Nederland gevestigde beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel g, onder 2°, van het besluit

vergunning voor het ontvangen en doorgeven van orders als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 873 per vergunning

 

vergunning voor het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 2.626 per vergunning

 

vergunning voor vermogensbeheer als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 3.499 per vergunning

 

vergunning voor beleggingsadvies als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 2.626 per vergunning

 

vergunning voor het begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 873 per vergunning

 

vergunning voor het begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 873 per vergunning

 

0 tot en met 10.000 rekeningen

€ 1,65 per rekening

 

> 10.000 tot en met 20.000 rekeningen

€ 1,56 per rekening

 

> 20.000 tot en met 100.000 rekeningen

€ 1,38 per rekening

 

> 100.000 tot en met 400.000 rekeningen

€ 0,74 per rekening

 

> 400.000 rekeningen

€ 0,18 per rekening

in Nederland gevestigde financiële ondernemingen als bedoeld in artikel 5, onderdeel o, van deze regeling

0 tot en met 10.000 rekeningen

€ 1,65 per rekening

> 10.000 tot en met 20.000 rekeningen

€ 1,56 per rekening

 

> 20.000 tot en met 100.000 rekeningen

€ 1,38 per rekening

 

> 100.000 tot en met 400.000 rekeningen

€ 0,74 per rekening

 

> 400.000 rekeningen

€ 0,18 per rekening

beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel g, onder 3°, van het besluit

0 tot en met 1 persoon

€ 0

> 1 tot en met 5 personen

€ 1.040 per persoon

> 5 personen

€ 1.210 per persoon

beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel g, onder 4°, van het besluit

 

€ 172 per uur

beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel g, onder 4°, van het besluit, die op 31 december 2010 beschikten over een vergunning

 

€ 8,00 per gerealiseerd direct toezichtuur in 2010

marktexploitanten als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel h, onder 1°, van het besluit

 

€ 172 per uur

marktexploitanten als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel h, onder 1°, van het besluit die op 31 december 2010 beschikten over een vergunning als marktexploitant

 

€ 8 per gerealiseerd direct toezichtuur in 2010

uitgevende instellingen, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel i, onder 2°, van het besluit, niet zijnde beleggingsinstellingen

Bij een gemiddelde marktkapitalisatie van:

€ 0 tot en met € 500 mln.

€ 1.550

 

Bij een gemiddelde marktkapitalisatie van:

> € 500 mln. tot en met € 6,5 mld.

€ 4.750

 

Bij een gemiddelde marktkapitalisatie van:

> € 6,5 mld.

€ 9.550

aanbieders van krediet als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel l, onder 1°, van het besluit

0 tot en met 7.500

€ 2,65 per cliënt

> 7.500 tot en met 100.000

€ 0,13 per cliënt

 

> 100.000

€ 0

aanbieders van beleggingsobjecten als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel l, onder 2°, van het besluit

€ 0 tot en met € 5 mln.

€ 1.312,50 per € 500.000 of een gedeelte daarvan

> € 5 mln. tot en met € 100 mln.

€ 637,50 per € 500.000 of een gedeelte daarvan

 

> € 100 mln.

€ 0

adviseurs en bemiddelaars als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel m, onder 1°, van het besluit, die op 1 juli 2011 deelnemer zijn van de Stichting Financiële Dienstverlening, of adviseurs en bemiddelaars waarvan de vergunning in 2011 vóór 1 juli is komen te vervallen maar tot dat tijdstip nog deelnemer waren van de Stichting Financiële Dienstverlening of adviseurs en bemiddelaars waaraan ná 1 juli 2011 een vergunning is verleend en waarbij de aanvraag via de Stichting Financiële Dienstverlening heeft plaatsgevonden

0 tot en met 1,0 fte

> 1 fte tot en met 21 fte

> 21 fte tot en met 201 fte

> 201 fte

€ 0

€ 150 per fte

€ 140 per fte

€ 0

adviseurs en bemiddelaars als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel m, onder 1°, van het besluit die op 1 juli 2011 geen deelnemer zijn van de Stichting Financiële Dienstverlening en beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 11 van de Vrijstellingsregeling Wft

0 tot en met 1 fte

> 1 fte tot en met 21 fte

> 21 fte tot en met 201 fte

> 201 fte

€ 0

€ 170 per fte

€ 155 per fte

€ 0

Terug naar begin van de pagina