Regeling vaststelling bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven Wet toezicht financiële verslaggeving 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 06-07-2013.]
[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 06-07-2011 t/m 31-12-2012

Regeling tot vaststelling voor 2011 van de bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven Wet toezicht financiële verslaggeving

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

De tarieven, bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de wet en de bandbreedtes en verdeelsleutels, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het besluit worden vastgesteld als volgt:

Categorie

Maatstaf

Bandbreedte

Verdeelsleutel

effectenuitgevende instellingen die een geconsolideerde jaarrekening opstellen, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

gemiddelde marktkapitalisatie van de effectenuitgevende instellingen in de eerste drie maanden van 2011

Bij een gemiddelde marktkapitalisatie van:

€ 0 tot en met € 500 mln.

€ 16.300

Bij een gemiddelde marktkapitalisatie van:

> € 500 mln. tot en met € 6.500 mln.

€ 28.800

Bij een gemiddelde marktkapitalisatie van

> € 6.500 mln.

€ 50.500

effectenuitgevende instellingen die een geconsolideerde jaarrekening opstellen, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, waarvan uitsluitend obligaties zijn toegelaten tot een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit

eigen vermogen in het voorafgaande boekjaar

Bij een eigen vermogen van:

€ 0 tot en met € 500 mln.

€ 16.300

Bij een eigen vermogen van:

> € 500 mln. tot en met € 6.500 mln.

€ 28.800

Bij een eigen vermogen van:

> € 6.500 mln.

€ 50.500

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina