Regeling vaststelling maatstaven, bandbreedtes en tarieven ex artikel 8, tweede lid, Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 06-07-2013.]
[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 06-07-2011 t/m 31-12-2012

Regeling vaststelling maatstaven, bandbreedtes en tarieven ex artikel 8, tweede lid, Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren 2011

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 2 In afwijking van het eerste lid geldt voor een trustkantoor dat op 1 januari 2011 nog niet stond ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 7 van de wet, het in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde tarief.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina