Besluit vaststelling model legitimatiebewijs buitengewone agenten van politie BES

Geldend van 02-07-2011 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 23 juni 2011, nr. 5693333/11, houdende de vaststelling van het model van het legitimatiebewijs voor de buitengewone agenten van politie in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Besluit vaststelling model legitimatiebewijs buitengewone agenten van politie BES)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 26, eerste lid, van het Besluit buitengewone agenten van politie BES;

Besluit:

Artikel 1

De buitengewone agent van politie draagt bij het uitoefenen van zijn functie een legitimatiebewijs bij zich volgens het model, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit, tenzij voor hem een ander legitimatiebewijs is vastgesteld.

Artikel 2

  • 1 De legitimatiebewijzen, verstrekt aan buitengewone agenten van politie op basis van de in de voormalige Nederlandse Antillen geldende Landsverordening van de 25ste september 1961 nopens de beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren, blijven geldig tot de datum vermeld op het legitimatiebewijs, en uiterlijk tot 10 oktober 2013.

  • 2 Bij de verstrekking van het nieuwe legitimatiebewijs wordt het oude legitimatiebewijs ingeleverd en vernietigd door de korpschef van het politiekorps van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2010 om 00:00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06:00 uur in het Europese deel van Nederland.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling model legitimatiebewijs buitengewone agenten van politie BES.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 juni 2011

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina