Reglement Landelijke Adviescommissie Rechtsbijstand Asiel en vreemdelingenbewaring

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Reglement Landelijke Adviescommissie Rechtsbijstand Asiel en vreemdelingenbewaring

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, verder te noemen de Raad,

In aanmerking nemend artikel 8 van de Wet op de rechtsbijstand;

Besluit:

Een commissie in te stellen voor de advisering over de rechtsbijstandverlening aan asielzoekers en vreemdelingen in bewaring alsmede de samenstelling en werkwijze van deze commissie als onderstaand vast te stellen.

Utrecht, 24 mei 2011

P.J.M. van den Biggelaar

J. Wijkstra

Taak

Artikel 1

De Landelijke Adviescommissie Rechtsbijstand Asiel en Vreemdelingenbewaring, hierna te noemen ‘de Commissie’, heeft tot taak het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand (verder: de Raad) gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over de rechtsbijstandverlening aan asielzoekers en vreemdelingen in bewaring in de meest ruime zin. Zij doet dit ten aanzien van:

 • (a) onderwerpen die in het gezamenlijk overleg tussen de Raad en de Commissie worden aangewezen als belangrijk en waaraan de Raad het komend jaar extra aandacht wil besteden

 • (b) ontwikkelingen die naar de mening van de Commissie nopen tot advies aan de Raad.

Advisering

Artikel 2

 • 1. Advisering is onder andere aan de orde over:

  • (a) het algemeen functioneren van de rechtsbijstandverlening aan asielzoekers en vreemdelingen in bewaring;

  • (b) de inschrijvingsvoorwaarden asiel- en vluchtelingenrecht en vreemdelingenrecht van de Raad;

  • (c) het maatregelbeleid;

  • (d) signaleringen van de Klachtencommissie Rechtsbijstand Asiel en Vreemdelingenbewaring.

 • 2. De Raad verschaft de Commissie op haar verzoek alle inlichtingen die zij voor de advisering redelijkerwijs nodig kan hebben.

 • 3. De Raad verstrekt de Commissie in een vroegtijdig stadium informatie over in voorbereiding zijnde plannen die voor de rechtsbijstandverlening aan asielzoekers en vreemdelingen in bewaring van belang zijn.

 • 4. Indien de Commissie gevraagd of ongevraagd advies omtrent een plan heeft uitgebracht, doet de Raad ingeval van een afwijkend besluit daarvan gemotiveerd mededeling aan de Commissie. Betreft het een plan waarover de Raad moet beslissen, dan maakt de Raad in het besluitvormingstraject melding van het advies.

Samenstelling

Artikel 3

 • 1. De Commissie bestaat uit minimaal vijf leden.

 • 2. Tot lid van de Commissie zijn benoembaar personen die een grote deskundigheid op het gebied van de rechtsbijstandverlening aan asielzoekers en/of vreemdelingen in bewaring hebben, hetzij vanuit de rechtsbijstandverlening asiel en vreemdelingenbewaring, hetzij vanuit de vluchtelingen- en vreemdelingenorganisaties, hetzij vanuit de wetenschap of hetzij vanuit de rechterlijke macht.

 • 3. De Commissie dient zodanig te zijn samengesteld dat zij de rechtsbijstandverlening aan asielzoekers en vreemdelingen in bewaring vanuit verschillende deskundigheden belicht.

 • 4. De leden van de Commissie worden op persoonlijke titel door een besluit van de Raad benoemd en ontslagen.

Artikel 4

 • 1. De leden van de Commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 2. Aftredende leden zijn éénmaal herbenoembaar voor een nieuwe periode van vier jaar.

Artikel 5

 • 1. De Raad benoemt en ontslaat een voorzitter van de Commissie.

 • 2. De voorzitter wordt benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 3. De voorzitter is éénmaal herbenoembaar voor een nieuwe periode van vier jaar.

 • 4. De Commissie kiest uit haar midden een plaatsvervangende voorzitter.

Artikel 6

 • 1. De Raad wijst een medewerker aan als secretaris van de Commissie. Deze heeft in de vergadering een raadgevende stem.

 • 2. De secretaris stelt de agenda op voor de vergadering, maakt verslag van de vergaderingen en stelt na afloop de adviezen op.

Werkwijze

Artikel 7

 • 1. De Commissie vergadert zo vaak als dit op grond van het aantal binnengekomen adviesaanvragen wenselijk wordt geacht.

 • 2. De uitnodigingen voor de vergadering worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste één week voor het houden van de vergadering aan de leden toegezonden. De uitnodiging bevat de agendapunten voor de vergadering met bijbehorende stukken.

 • 3. De vergadering heeft pas doorgang indien tenminste drie leden, inclusief de voorzitter of vice-voorzitter, ter vergadering aanwezig zijn.

Artikel 8

 • 1. De vergaderingen van de Commissie worden niet in het openbaar gehouden.

 • 2. De Commissie nodigt tenminste één maal per jaar het lid van het bestuur dat asiel en vreemdelingenbewaring in portefeuille heeft, uit voor een gesprek over de algemene gang van zaken op het rechtsterrein.

 • 3. De Commissie kan besluiten ook andere personen uit te nodigen een vergadering bij te wonen voor het geven van adviezen of het verstrekken van informatie.

Artikel 9

 • 1. De Commissie streeft ernaar dat een advies met algemene stemmen tot stand komt.

 • 2. Wanneer een advies niet met algemene stemmen tot stand komt, wordt geadviseerd met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 • 3. Wanneer een advies met een gewone meerderheid tot stand is gekomen, wordt in het advies melding gemaakt van de bij de bespreking naar voren gebrachte afwijkende meningen, evenals van wie de meningen afkomstig waren.

Artikel 10

De Commissie kan uit haar midden werkgroepen instellen ter voorbereiding van de door haar uit te brengen adviezen.

Artikel 11

Indien de Commissie de Raad adviseert ten aanzien van signalen die zijn voortgekomen uit de Klachtencommissie rechtsbijstand asiel en vreemdelingenbewaring, dan verzorgt de Commissie een terugkoppeling van het advies naar die commissie.

Artikel 12

Alle van de Commissie uitgaande stukken worden zoveel mogelijk door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk ondertekend.

Artikel 13

Elk jaar brengt de Commissie aan de Raad verslag uit van de door haar in het voorgaande jaar verrichte werkzaamheden.

Slotbepalingen

Artikel 14

Voor hun advieswerk ontvangen de commissieleden vacatiegeld en een reiskostenvergoeding zoals die op grond van de door de Raad gehanteerde vacatiegeldregeling zijn vastgesteld.

Artikel 15

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de Raad, nadat de Commissie terzake haar opvatting te kennen heeft gegeven.

Artikel 16

Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen betreffende de advisering over de rechtsbijstandverlening aan asielzoekers en vreemdelingen in bewaring.

Toelichting Reglement Landelijke Adviescommissie Rechtsbijstand Asiel en Vreemdelingenbewaring

Inleiding

Dit reglement geeft uitvoering aan artikel 8 van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb). Op grond van dat artikel kan de Raad voor Rechtsbijstand commissies instellen, die aan hem advies uitbrengen.

Het onderhavige reglement vormt de basis voor de advisering van de Landelijke Adviescommissie Rechtsbijstand Asiel en Vreemdelingenbewaring aan het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand (verder: de Raad).

Toelichting artikelsgewijs

In artikel 3 is de samenstelling van de Commissie opgenomen.

Ten aanzien van de samenstelling van de Landelijke Commissie geldt dat in het reglement niet is gekozen voor een vertegenwoordiging in de Commissie vanuit de in rechtsbijstand betrokken organisaties. Met deze insteek wil de Raad voorkomen dat organisatiebelangen in deze Commissie een te grote rol gaan spelen. Daar waar de organisatiebelangen in het geding zijn, worden deze naar de opvatting van de Raad al voldoende belicht in de bilaterale overleggen die het lid van het bestuur dat asiel en vreemdelingenbewaring in portefeuille heeft, met de betrokken organisaties voert.

De Raad realiseert zich anderzijds wel dat de vereiste deskundigheid voor deelname in de Commissie juist aanwezig is bij de organisaties die in dit rechtsgebied opereren. Derhalve acht de Raad deelname vanuit de betrokken organisaties voorstelbaar, mits de deelname plaatsvindt op persoonlijke titel en zonder last van of ruggespraak met de organisatie waaruit men voortkomt.

Terug naar begin van de pagina