Omzettingsregeling luchthaven Seppe

[Regeling vervallen per 04-09-2013.]
Geldend van 01-10-2011 t/m 03-09-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu houdende omzetting van bepalingen omtrent het luchthavenluchtverkeer uit het aanwijzingsbesluit van de luchthaven Seppe, in verband met de vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens (Omzettingsregeling luchthaven Seppe)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 04-09-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 04-09-2013]

 • 3 Het gebruiksjaar betreft de periode van 1 oktober van enig jaar tot 1 oktober van het daarop volgende jaar.

Hoofdstuk 2. Luchthaven

[Vervallen per 04-09-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 04-09-2013]

 • 1 Deze regeling is van toepassing op de luchthaven Seppe.

 • 2 Het luchthavengebied is aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 04-09-2013]

Op de luchthaven is gelegen een verharde start- en landingsbaan in de geografische richting 066°–246°, met een lengte van 830 meter en een breedte van 23 meter, met daarbij behorende rijbanen, voor het luchtverkeer ingedeeld in codenummer 2 en codeletter B, zoals vermeld in Bijlage 14 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109), een en ander zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Hoofdstuk 3. Regels en grenswaarden

[Vervallen per 04-09-2013]

Artikel 4

[Vervallen per 04-09-2013]

 • 1 Op de luchthaven is uitsluitend burgerluchtverkeer toegestaan.

Artikel 5

[Vervallen per 04-09-2013]

 • 1 Naast het burgerluchtverkeer dat binnen de grenswaarden, bedoeld in artikel 6, is toegestaan, zijn op de luchthaven per gebruiksjaar eveneens maximaal 900 bewegingen met helikopters toegestaan.

 • 2 In afwijking van artikel 4, eerste lid en naast het burgerluchtverkeer dat binnen de grenswaarden, bedoeld in artikel 6, en op grond van het eerste lid is toegestaan, zijn op de luchthaven per gebruiksjaar maximaal 30 bewegingen met militaire vliegtuigen en militaire helikopters toegestaan, indien de bewegingen plaatsvinden ten behoeve van vluchten die humanitair dan wel operationeel noodzakelijk zijn.

 • 3 Het grasgedeelte parallel gelegen naast de verharde baan, bedoeld in artikel 3, mag uitsluitend incidenteel worden gebruikt door vliegtuigen voorzien van een staartslof in bezit van het Vliegend Museum Seppe. Het gebruik van het grasgedeelte is slechts toegestaan indien:

  • a. vooraf tweezijdig radiocontact met de havendienst tot stand is gebracht;

  • b. op de verharde baan niet gelijktijdig wordt gestart dan wel geland; en

  • c. het verkeer op de verharde baan niet gehinderd wordt.

Artikel 6

[Vervallen per 04-09-2013]

De ligging van de handhavingspunten, bedoeld in artikel X, eerste lid, van de wet, en de grenswaarden voor de geluidbelasting op die punten, zijn opgenomen op de kaart onderscheidenlijk in de tabel in bijlage 1 bij deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Bijlage 1. , bedoeld in de artikelen 2,3 en 6 van de omzettingsregeling luchthaven seppe: ligging van de baan en plaats van de handhavingspunten, grenswaarden in de handhavingspunten

[Vervallen per 04-09-2013]

Bijlage 249027.png

Bijlage 2. , bedoeld in artikel 7 van de omzettingsregeling luchthaven seppe: het beperkingengebied ten gevolge van de Bkl-zone

[Vervallen per 04-09-2013]

Bijlage 249028.png
Terug naar begin van de pagina