Bekostigingsregeling Wuvo

Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 01-01-2016 t/m 03-04-2017

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. DMO-OHW-U-3065710, houdende regels omtrent de bekostiging van de uitvoering van de taken van de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank, genoemd inde Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (Bekostigingsregeling Wuvo)

Artikel 1

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet: de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen;

 • b. minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • c. Raad: de Pensioen- en Uitkeringsraad, bedoeld in artikel 3 van de wet;

 • d. Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • e. casuïstieksectie: een sectie van de Raad waarin beslissingen op de aanvragen, bedoeld in artikel 4, onderdeel a, alsmede de adviezen, bedoeld in artikel 4, onderdeel d, van de wet worden voorbereid;

 • f. bestuurssectie: een sectie van de Raad waarin onderwerpen die niet direct samenhangen met beleid of casuïstiek worden voorbereid;

 • g. product: een product als bedoeld in de bijlage bij deze regeling;

 • h. begrote productie: het geraamde aantal te realiseren eenheden product;

 • i. realisatie productie: het aantal tot stand gekomen eenheden product;

 • j. tarief: de vergoeding per eenheid product;

 • k. normbegroting: de begroting die is opgesteld op grond van genormeerde financiële uitgangspunten;

 • l. normproductie: het aantal eenheden product dat wordt gehanteerd bij de vaststelling van het tarief.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 18311, datum inwerkingtreding 04-04-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2016.

 • a. wet: de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen;

 • b. AOR: de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië met inbegrip van het besluit van de Luitenant-Gouverneur Generaal van Nederlands-Indië van 5 november 1946 (Indisch Staatsblad 1946, 118);

 • c. minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • d. Raad: de Pensioen- en Uitkeringsraad, bedoeld in artikel 3 van de wet;

 • e. Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • f. casuïstieksectie: een sectie van de Raad waarin beslissingen op de aanvragen, bedoeld in artikel 4, onderdelen a en c, alsmede de adviezen, bedoeld in artikel 4, onderdeel d, van de wet worden voorbereid;

 • g. bestuurssectie: een sectie van de Raad waarin onderwerpen die niet direct samenhangen met beleid of casuïstiek worden voorbereid;

 • h. product: een product als bedoeld in de bijlage bij deze regeling;

 • i. begrote productie: het geraamde aantal te realiseren eenheden product;

 • j. realisatie productie: het aantal tot stand gekomen eenheden product;

 • k. tarief: de vergoeding per eenheid product;

 • l. normbegroting: de begroting die is opgesteld op grond van genormeerde financiële uitgangspunten;

 • m. normproductie: het aantal eenheden product dat wordt gehanteerd bij de vaststelling van het tarief.

Artikel 2

De Raad zendt de minister jaarlijks vóór 1 oktober een begroting voor het daaropvolgende jaar en een meerjarenraming voor de vier jaren daarna.

Artikel 3

In de begroting en de meerjarenraming van de Raad worden de volgende onderdelen onderscheiden:

 • a. bestuurskosten, te onderscheiden naar:

  • 1. kosten bezoldiging en schadeloosstelling leden van de Raad;

  • 2. overige bestuurskosten;

  • 3. accountantskosten;

 • b. afbouwkosten, te onderscheiden naar:

  • 1. kosten wachtgeldverplichtingen;

  • 2. kosten mobiliteitsbevordering;

  • 3. kosten loon herplaatsers.

Artikel 4

Artikel 5

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 4 De leden van de Raad, niet zijnde de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter, ontvangen voor hun werkzaamheden voor de Raad een schadeloosstelling. Gebaseerd op een uurloon dat is afgeleid van het hoogste salarisnummer behorende bij schaal 14, als vermeld in Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, bedraagt deze voor:

  • a. de werkzaamheden verbonden aan een plenaire vergadering € 393,68;

  • b. de werkzaamheden verbonden aan een vergadering van de casuïstieksectie waarin minder dan vijftien zaken worden behandeld € 255,89;

  • c. de werkzaamheden verbonden aan een vergadering van de casuïstieksectie waarin meer dan vijftien zaken worden behandeld € 393,68;

  • d. de werkzaamheden verbonden aan een vergadering van de bestuurssectie € 255,89;

  • e. de werkzaamheden verbonden aan een hoorzitting € 131,27;

  • f. andere dan de onder a tot en met e genoemde werkzaamheden € 39,37 per uur.

 • 5 Indien een van de in het derde lid bedoelde leden de voorzitter vervangt bij:

  • a. een plenaire vergadering, wordt het in dat lid onder a genoemde bedrag verhoogd met een toeslag van 30 procent;

  • b. een vergadering van de casuïstieksectie, wordt het in dat lid onder b of c genoemde bedrag verhoogd met een toeslag van 10 procent.

 • 6 De bedragen genoemd in het derde lid worden aangepast overeenkomstig de aanpassing van de salarissen van de rijksambtenaren.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 18311, datum inwerkingtreding 04-04-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2015.

1 De voorzitter van de Raad wordt naar rato bezoldigd volgens het hoogste salarisnummer behorende bij schaal 17 als vermeld in Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, uitgaande van een gemiddelde arbeidsduur van 10 uur per week.

2 De voorzitter van de Raad heeft recht op een vakantie-uitkering overeenkomstig de artikelen 21 en 22 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en een eindejaarsuitkering overeenkomstig artikel 20a van dat besluit.

3 De leden van de Raad, niet zijnde de voorzitter, ontvangen voor hun werkzaamheden voor de Raad een schadeloosstelling. Gebaseerd op een uurloon dat is afgeleid van het hoogste salarisnummer behorende bij schaal 14, als vermeld in Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, bedraagt deze voor:

 • a. de werkzaamheden verbonden aan een plenaire vergadering € 393,68;

 • b. de werkzaamheden verbonden aan een vergadering van de casuïstieksectie waarin minder dan vijftien zaken worden behandeld € 255,89;

 • c. de werkzaamheden verbonden aan een vergadering van de casuïstieksectie waarin meer dan vijftien zaken worden behandeld € 393,68;

 • d. de werkzaamheden verbonden aan een vergadering van de bestuurssectie € 255,89;

 • e. de werkzaamheden verbonden aan een hoorzitting € 131,27;

 • f. andere dan de onder a tot en met e genoemde werkzaamheden € 39,37 per uur.

4 Indien een van de in het derde lid bedoelde leden de voorzitter vervangt bij:

 • a. een plenaire vergadering, wordt het in dat lid onder a genoemde bedrag verhoogd met een toeslag van 30 procent;

 • b. een vergadering van de casuïstieksectie, wordt het in dat lid onder b of c genoemde bedrag verhoogd met een toeslag van 10 procent.

5 De bedragen genoemd in het derde lid worden aangepast overeenkomstig de aanpassing van de salarissen van de rijksambtenaren.

6 De leden van de Raad hebben recht op een vergoeding voor reiskosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland.

Artikel 6

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 2 De Raad en de accountant, bedoeld in het eerste lid, werken mee aan de door de Rijksauditdienst in te stellen onderzoeken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak van die dienst.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 18311, datum inwerkingtreding 04-04-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2016.

2 De Raad en de accountant, bedoeld in het eerste lid, werken mee aan de door de Auditdienst Rijk in te stellen onderzoeken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak van die dienst.

Artikel 7

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De Sociale verzekeringsbank zendt de minister jaarlijks vóór 1 oktober een begroting voor het daaropvolgende jaar en een meerjarenraming voor de vier jaren daarna betreffende:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 18311, datum inwerkingtreding 04-04-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2016.

b. de kosten genoemd in artikel 9, eerste lid, van de wet, verbijzonderd naar de specifiekewet waarop die kosten betrekking hebben en de AOR.

Artikel 8

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In de begroting en de meerjarenraming van de Sociale verzekeringsbank genoemd in artikel 7, onder a, worden de volgende onderdelen onderscheiden:

 • a. de reguliere kosten;

 • b. de overige kosten, te onderscheiden naar:

  • 1. kosten verbonden aan de vergoeding voor het opstellen van sociale rapportages en verzetsrapportages door de Stichting 1940–1945, de Stichting Pelita en de Stichting Joods Maatschappelijk Werk;

  • 2. kosten verbonden aan de vergoeding voor verificatiewerkzaamheden door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen en het Nederlandse Rode Kruis;

  • 3. kosten verbonden aan keuringen door medisch specialisten, het opvragen van medische informatie, buitenlandse posten, door derden verrichtte incidentele werkzaamheden en proceskosten;

  • 4. kosten projecten;

  • 5. kosten verbonden aan het extern beheer van de informatie en communicatie technologie;

  • 6. kosten verbonden aan de afbouw van de Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen;

  • 7. kosten verbonden aan de ondersteuning van de Raad.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 18311, datum inwerkingtreding 04-04-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2016.

2. kosten verbonden aan de vergoeding voor verificatiewerkzaamheden door het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen en het Nederlandse Rode Kruis;

Artikel 8a

 • 1 Op basis van de begroting, genoemd in artikel 7, onder a, stelt de minister ten behoeve van de kosten, bedoeld in artikel 8, onder a, een normbegroting vast. De minister kan kosten aanwijzen die niet onder de normbegroting vallen.

 • 2 Op basis van de normbegroting stelt de minister per product een tarief vast.

 • 3 De minister draagt zorg voor een driejaarlijkse herijking van de tarieven.

 • 4 De minister geeft bij de vaststelling van de tarieven aan welk deel aan de ontwikkeling van de lonen en welk deel aan de ontwikkeling van de prijzen wordt aangepast.

Artikel 8b

 • 1 Indien de begrote productie wezenlijk afwijkt van de normproductie kan de minister, na overleg met de Sociale verzekeringsbank, een tarief wijzigen.

 • 2 De Sociale verzekeringsbank kan een voorstel doen tot wijziging van een tarief.

Artikel 8c

 • 1 De bijdrage in de kosten, bedoeld in artikel 8, onder a, bestaat uit de som van de per product volgens de navolgende formule berekende bedragen:

  Pb x T.

  In deze formule is:

  • Pb: de begrote productie in de laatst ingediende begroting;

  • T: het tarief.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan de minister, na overleg met de Sociale verzekeringsbank, voor een naar aard te specificeren aantal eenheden van de begrote productie van een product, welke zich gezien de daaraan verbonden werklast en kosten onderscheiden van de gemiddelde werklast en kosten op basis waarvan het tarief, genoemd in artikel 8a, tweede lid, is vastgesteld, de bijdrage in de kosten op een andere wijze vaststellen. In de formule, genoemd in het eerste lid, wordt daartoe Pb verlaagd met het aantal eenheden waarvoor de bijdrage op een andere wijze wordt vastgesteld.

Artikel 8d

De bijdrage, bedoeld in artikel 8c, eerste lid, kan in de loop van enig jaar worden aangepast indien de ontwikkeling van de lonen of prijzen daartoe aanleiding geven.

Artikel 8e

 • 1 De minister beslist na de indiening van de begroting, genoemd in artikel 7, onder a, over de goedkeuring van deze begroting en doet de Sociale verzekeringsbank voor 1 december een vaststelling van de bijdragen bedoeld in de artikelen 8c en 9 toekomen.

 • 4 Met betrekking tot de bijdrage bedoeld in artikel 8c, eerste lid, wordt in ieder geval medegedeeld de begrote productie en, voor zover van toepassing, het aantal eenheden waarop het bepaalde in artikel 8c, tweede lid, van toepassing is en de wijze waarop de bijdrage zal worden vastgesteld.

 • 5 Met betrekking tot de bijdrage bedoeld in artikel 9, eerste lid, wordt in ieder geval het door de minister vastgestelde bedrag medegedeeld.

Artikel 8f

 • 2 De bijdrage, bedoeld in artikel 8c, eerste lid, wordt verhoogd dan wel verlaagd met de som van de per product volgens de navolgende formule berekende bedragen:

  (Pr – Pb)T.

  In deze formule is:

  • Pr: de gerealiseerde productie;

  • Pb: de begrote productie;

  • T: het tarief.

 • 3 Voor zover de vaststelling van de bijdrage afhankelijk is van de werkelijk gemaakte kosten worden de kosten die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd bij de vaststelling van de bijdrage niet in aanmerking genomen.

Artikel 9

Artikel 9a

De minister kan op verzoek van de Sociale verzekeringsbank de artikelen 8a tot en met 8f en 9, eerste lid, buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover strikte toepassing gelet op het belang dat deze artikelen beogen te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10

 • 3 De Sociale verzekeringsbank en de in het eerste lid bedoelde accountant werken mee aan de door de Rijksauditdienst in te stellen onderzoeken betreffende de uitvoering van de taken, genoemd in artikel 6 van de wet, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak van die dienst.

Artikel 11

De egalisatiereserve per 31 december van enig jaar mag niet meer bedragen dan 10% van de laatste vaststelling van de bijdragen bedoeld in artikel 8e, tweede en derde lid.

Artikel 12

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De Sociale verzekeringsbank verschaft de minister periodiek de volgende informatie:

 • a. verbijzonderd naar de specifiekewet voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen waarop de aanvraag is gebaseerd dan wel waaraan het recht wordt ontleend, waarbij wordt aangegeven of de aanvrager of de pensioen- of uitkeringsgerechtigde in het binnen- of buitenland woonachtig is:

  • 1. het aantal ingediende aanvragen, verbijzonderd naar categorie, waarbij wordt aangegeven hoeveel daarvan tot een toekenning of afwijzing hebben geleid, dan wel nog niet zijn afgehandeld;

  • 2. het aantal ingediende bezwaarschriften, waarbij wordt aangegeven hoeveel daarvan gegrond zijn verklaard, dan wel nog niet zijn afgehandeld;

  • 3. het aantal ingediende beroepschriften;

  • 4. het aantal nieuwe vaststellingen verbijzonderd naar ‘ambtshalve’ en ‘op verzoek cliënt’;

  • 5. bestand pensioen- en uitkeringsgerechtigden in beheer, verbijzonderd naar betaalbare en niet betaalbare pensioenen en uitkeringen;

  • 6. anciënniteit van de voorraad nog niet afgehandelde eerste en vervolgaanvragen en bezwaarschriften;

  • 7. het percentage beslissingen dat binnen de termijn, binnen de verlengde termijn en buiten de termijn is genomen, verbijzonderd naar een beslissing op een eerste aanvraag, een vervolgaanvraag of een bezwaarschrift.

 • b. het aantal ingediende aanvragen op basis van de Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie, waarbij wordt aangegeven hoeveel daarvan tot een toekenning of afwijzing hebben geleid, al dan niet gevolgd door een bezwaarschrift, dan wel nog niet zijn afgehandeld;

 • c. het aantal vastgestelde fouten;

 • d. het aantal ingediende klachten;

 • e. de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek;

 • f. het aantal adviesaanvragen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de wet;

 • g. de inhoud van nieuwe en gewijzigde beleidsregels voor beschikkingen van de Raad en de Sociale verzekeringsbank als bedoeld in de artikelen 4 en 6, onderdelen a en b, van de wet.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 18311, datum inwerkingtreding 04-04-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2016.

a. verbijzonderd naar de AOR en de specifiekewet voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen waarop de aanvraag is gebaseerd dan wel waaraan het recht wordt ontleend, waarbij wordt aangegeven of de aanvrager of de pensioen- of uitkeringsgerechtigde in het binnen- of buitenland woonachtig is:

Artikel 13

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Bijlage bij artikel 1 van de Bekostigingsregeling Wuvo

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Onder product als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, wordt verstaan:

1. Een eerste aanvraag

Er is sprake van een eerste aanvraag indien:

 • a. de aanvrager niet eerder aanspraken op de betreffende wet heeft doen gelden;

 • b. de aanvrager niet eerder voor de betreffende wet is erkend;

 • c. de aanvraag aanspraken betreft als nagelaten betrekking van een overledene die geen aanspraken op de betreffende wet heeft doen gelden.

2. Een vervolgaanvraag

Er is sprake van een vervolgaanvraag indien:

 • a. de aanvrager eerder aanspraken op de betreffende wet heeft doen gelden;

 • b. de aanvrager eerder voor de betreffende wet is erkend;

 • c. de aanvraag aanspraken betreft als nagelaten betrekking van een overledene die aanspraken op de betreffende wet heeft doen gelden.

4. Een bezwaarschrift

De werkzaamheden noodzakelijk voor en leidend tot een beslissing op een bezwaarschrift tegen een beslissing van de Pensioen- en Uitkeringsraad dan wel de Sociale verzekeringsbank op grond van de Wbp, de Wbpzo, de WIV, de Wuv en de Wubo.

5. Een beroepschrift

De werkzaamheden verbonden aan de behandeling van en leidend tot een beslissing van de Centrale Raad van Beroep op een beroepschrift, bestaande uit het samenstellen en verzenden van de inventaris en de processtukken, het opstellen van de contra-memorie en de pleitnotitie en het vertegenwoordigen van de Pensioen- en Uitkeringsraad dan wel de Sociale verzekeringsbank bij de Centrale Raad van Beroep.

6. Een gegrond verklaard beroepschrift

De werkzaamheden volgend op een door de Centrale Raad van Beroep gegrond verklaard beroepschrift, noodzakelijk voor en leidend tot een herbeoordeling van een beslissing op een bezwaarschrift.

7. Het beheer

De verwerking van gegevens die aanleiding zijn tot wijziging in het recht op en de hoogte van een pensioen, uitkering, toeslag, vergoeding of tegemoetkoming overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, waarbij als eenheid geldt de pensioen- of uitkeringsgerechtigde.

Voor de telling van het aantal eenheden wordt het aantal pensioen- en uitkeringsgerechtigden genomen bij aanvang van een begrotingsjaar.

8. De uitvoering van de Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie

De voor de Sociale verzekeringsbank aan de uitvoering van de Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie verbonden werkzaamheden.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2017, 18311, datum inwerkingtreding 04-04-2017, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2016.

1. Een eerste aanvraag

Er is sprake van een eerste aanvraag indien:

 • a. de aanvrager niet eerder aanspraken op de betreffende wet of de AOR heeft doen gelden;

 • b. de aanvrager niet eerder voor de betreffende wet is erkend;

 • c. de aanvraag aanspraken betreft als nagelaten betrekking van een overledene die geen aanspraken op de betreffende wet of de AOR heeft doen gelden.

2. Een vervolgaanvraag

Er is sprake van een vervolgaanvraag indien:

 • a. de aanvrager eerder aanspraken op de betreffende wet of de AOR heeft doen gelden;

 • b. de aanvrager eerder voor de betreffende wet is erkend;

 • c. de aanvraag aanspraken betreft als nagelaten betrekking van een overledene die aanspraken op de betreffende wet of de AOR heeft doen gelden.

4. Een bezwaarschrift

De werkzaamheden noodzakelijk voor en leidend tot een beslissing op een bezwaarschrift tegen een beslissing van de Pensioen- en Uitkeringsraad dan wel de Sociale verzekeringsbank op grond van de Wbp, de Wbpzo, de WIV, de Wuv de Wubo en de AOR.

Naar boven