Instellingsbesluit Commissie Internationaal Review Panel Profiel en Positie Open Universiteit Nederland (Review Panel OU)

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 05-11-2011 t/m 31-12-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2011, nr. HO&S/299286, houdende instelling van de Commissie Internationaal Review Panel Profiel en Positie Open Universiteit Nederland (Instellingsbesluit Commissie Internationaal Review Panel Profiel en Positie Open Universiteit Nederland – Review Panel OU)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 • b. commissie: commissie als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Er is een Commissie Internationaal Review Panel Profiel en Positie Open Universiteit Nederland (Review Panel OU).

 • 2 De commissie heeft tot taak om een toekomstgerichte review uit te voeren op de missie, het profiel, de positie en de koers van de Open Universiteit conform de bijgevoegde en bij dit besluit behorende ‘Opdracht Review Panel’.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 01-01-2012]

De commissie wordt ingesteld met ingang van 1 mei 2011 en wordt opgeheven per 15 september 2011.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 01-01-2012]

De commissie verstrekt aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. mevrouw prof. dr. M.C. van der Wende, Professor & Dean Amsterdam University College, tevens voorzitter,

  • b. de heer prof. dr. D. van Damme, hoofd van het Centre for Educational Research and Innovation van de OESO,

  • c. mevrouw H. Smidt, Senior Adviser van de European University Association,

  • d. de heer prof. dr. J.J.M. Theeuwes, hoogleraar toegepast economisch onderzoek aan de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam,

  • e. de heer prof. D. Vincent, voorheen Pro-Vice-Chancellor (Strategy, Planning and External Affairs) van The Open University UK,

  • f. de heer prof. dr. F.A. van Vught, voorzitter van de Raad van Bestuur van Nether en adviseur van de Europese Commissie.

 • 2 De commissie wordt bijgestaan door een secretaris, ambtenaar bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De secretaris is geen lid van de commissie.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een ander lid benoemen.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is, waaronder, op persoonlijke titel, ambtelijk deskundigen.

Artikel 7. Eindrapport

[Vervallen per 01-01-2012]

De commissie brengt vóór 1 augustus 2011 haar eindrapport uit aan de minister met daarbij het advies bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 9. Kosten van de commissie

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De kosten van de commissie komen, voor zover namens de minister goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor vergaderingen en voor secretariële ondersteuning,

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek en

  • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

 • 2 De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning aan de minister aan.

Artikel 10. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2012]

De commissie biedt de minister tegelijk met haar eindrapport bedoeld in artikel 7 een verslag aan waarin verslag wordt gedaan over de activiteiten. Dit verslag kan deel uitmaken van het eindrapport.

Artikel 11. Openbaarmaking

[Vervallen per 01-01-2012]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten die door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister en aan de Open Universiteit Nederland gestuurd.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

[Vervallen per 01-01-2012]

De leden van de commissie werken mee aan het tot stand komen van een overeenkomst indien dit naar het oordeel van de minister noodzakelijk is om te komen tot het kosteloos overdragen aan de minister van rechten met betrekking tot het intellectuele eigendom.

Artikel 13. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-01-2012]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2011.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Internationaal Review Panel Profiel en Positie Open Universiteit Nederland (Review Panel OU).

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra

Terug naar begin van de pagina