Wijzigingsregeling Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, [...] (vaststelling nieuw handboek financiële verantwoording)

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2011, nr. WJZ/309248 (8318), tot wijziging van de Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster in verband met vaststelling van een nieuw handboek voor de financiële verantwoording

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2.172, derde lid, van de Mediawet 2008;

Besluit:

Artikel I. Vaststelling handboek

[Red: Wijzigt de Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster.]

Artikel II. Overgangsrecht

Voor de verantwoording van de landelijke publieke media-instellingen, de Wereldomroep en de Ster van het jaar 2010 blijft de Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster zoals die luidde voor inwerkingtreding van deze regeling van toepassing.

Artikel III. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina