Instellingsbesluit Adviescommissie gewapende particuliere beveiliging tegen piraterij

[Regeling vervallen per 01-10-2011.]
Geldend van 30-06-2011 t/m 30-09-2011

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 23 juni 2011, nr. 5700877/11 houdende instelling van de Adviescommissie gewapende particuliere beveiliging tegen piraterij (Instellingsbesluit Adviescommissie gewapende particuliere beveiliging tegen piraterij)

De Minister van Veiligheid en Justitie;

Handelende in overeenstemming met de ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2011]

Er is een Adviescommissie gewapende particuliere beveiliging tegen piraterij, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2011]

De commissie heeft tot taak de ministers van Veiligheid en Justitie, Defensie, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu te adviseren over de vraag of de inzet van gewapende particuliere beveiligers, ten behoeve van een adequate bescherming van in Nederland geregistreerde koopvaardijschepen tegen piraterij, aangewezen is.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2011]

De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Prof. mr. J.L. de Wijkerslooth, oud-hoogleraar strafrecht, tevens voorzitter van de commissie;

  • Prof. mr. P.A.M. Mevis, hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Universiteit van Rotterdam;

  • Prof. dr. A. van Staden, hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Leiden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2011]

  • 1 De commissie brengt haar advies uit voor 1 augustus 2011.

  • 2 Wanneer door onvoorziene omstandigheden het advies niet binnen de gestelde termijn kan worden uitgebracht, kan de instellingstermijn van de commissie éénmaal, voor een periode van twee maanden, verlengd worden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2011]

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het ministerie van Veiligheid en Justitie, met een kopie aan de beheerders van het archief van de ministeries van Defensie, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2011]

De leden van de commissie ontvangen een vergoeding per vergadering van 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Aan het lid, tevens voorzitter wordt een vergoeding per vergadering van 130% van dat bedrag toegekend. Daarnaast hebben de leden van de commissie recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van de toepasselijke regeling voor personeel werkzaam bij de sector Rijk.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2011]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 9 mei 2011.

  • 2 Dit besluit vervalt een maand na het uitbrengen van het advies door de commissie, doch uiterlijk 1 oktober 2011.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie gewapende particuliere beveiliging tegen piraterij.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina