Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas

Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 26-10-2022 t/m 31-03-2023

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 juni 2011, nr. WJZ / 11076169, houdende regels over afsluiten van kleinverbruikers van elektriciteit en gas en intrekking van de Regeling afsluiten elektriciteit en gas van kleinverbruikers (Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 95b, achtste en elfde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 44, achtste lid, van de Gaswet;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Procedure voorafgaand aan afsluiting wegens wanbetaling

Artikel 2

 • 1 Een netbeheerder beëindigt het transport van elektriciteit of gas naar een kleinverbruiker niet wegens wanbetaling voordat de in de artikelen 3, eerste lid, en 4 beschreven procedure is gevolgd.

 • 2 Een vergunninghouder beëindigt de levering van elektriciteit of gas aan een kleinverbruiker niet wegens wanbetaling voordat de in de artikelen 3 en 4 beschreven procedure is gevolgd.

Artikel 3

 • 1 Indien een kleinverbruiker niet binnen de gestelde termijn een vordering tot betaling van een netbeheerder of een vergunninghouder voldoet, doet de desbetreffende netbeheerder of vergunninghouder de kleinverbruiker ten minste eenmaal een schriftelijke herinnering daaromtrent toekomen.

 • 2 De vergunninghouder:

  • a. wijst de kleinverbruiker bij die herinnering op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;

  • b. biedt bij de herinnering aan met schriftelijke toestemming van de kleinverbruiker de contactgegevens van de kleinverbruiker, diens klantnummer, en informatie over de hoogte van diens schuld aan een instantie ten behoeve van schuldhulpverlening te verstrekken, tenzij de kleinverbruiker geen natuurlijk persoon is;

  • c. vermeldt bij de herinnering dat de levering aan de kleinverbruiker niet wordt beëindigd indien de artikelen 5 of 8 van toepassing zijn.

Artikel 4

De netbeheerder of de vergunninghouder spant zich in om in persoonlijk contact te treden met de kleinverbruiker teneinde deze te wijzen op mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen.

Artikel 4a

Indien een kleinverbruiker niet heeft gereageerd op het in artikel 3, tweede lid, onderdeel b, bedoelde aanbod verstrekt de vergunninghouder de contactgegevens van de kleinverbruiker, diens klantnummer en informatie over de hoogte van diens schuld aan een instantie ten behoeve van schuldhulpverlening, tenzij de kleinverbruiker geen natuurlijk persoon is.

§ 3. Afsluiten en heraansluiten van kwetsbare consumenten

Artikel 5

Een netbeheerder of vergunninghouder beëindigt het transport van elektriciteit of gas naar of de levering van elektriciteit of gas aan een kwetsbare consument niet, tenzij:

 • a. de kwetsbare consument hierom verzoekt;

 • b. er sprake is van fraude of misbruik door de kwetsbare consument;

 • c. de onveiligheid van de installatie beëindiging van het transport noodzakelijk maakt;

 • d. de overeenkomst voor de levering van elektriciteit of gas van de kwetsbare consument met de leverancier afloopt;

 • e. op de aansluiting van de kwetsbare consument bij de netbeheerder geen vergunninghouder bekend is;

 • f. er sprake is van wanbetaling en de kwetsbare consument niet binnen een redelijke termijn een verklaring van een arts die geen behandelend arts van de betrokkene is kan overleggen om de zeer ernstige gezondheidsrisico’s aan te tonen.

Artikel 6

Een netbeheerder of een vergunninghouder draagt er zorg voor dat het transport van elektriciteit of gas naar of de levering van elektriciteit of gas aan een kwetsbare consument die wegens wanbetaling is beëindigd, wordt hervat indien de kwetsbare consument een verklaring van een arts die geen behandelend arts van de betrokkene is overlegt om de zeer ernstige gezondheidsrisico’s aan te tonen.

§ 4. Afsluiten en heraansluiten in de winterperiode

Artikel 7

Onverminderd de artikelen 2 tot en met 6, is deze paragraaf van toepassing in de periode van 1 oktober tot 1 april van enig jaar.

Artikel 8

 • 1 Een netbeheerder of vergunninghouder beëindigt het transport van elektriciteit of gas naar of de levering van elektriciteit of gas aan een kleinverbruiker niet, tenzij:

  • a. de kleinverbruiker hierom verzoekt;

  • b. er sprake is van fraude of misbruik door de kleinverbruiker;

  • c. de onveiligheid van de installatie beëindiging van het transport noodzakelijk maakt;

  • d. op de aansluiting van de kleinverbruiker bij de netbeheerder geen vergunninghouder bekend is;

  • e. de overeenkomst voor de levering van elektriciteit of gas van de kleinverbruiker met de leverancier afloopt;

  • f. op grond van het tweede lid de levering of op grond van het derde lid het transport van elektriciteit of gas wegens wanbetaling kan worden beëindigd.

 • 2 Een vergunninghouder kan de levering van elektriciteit of gas aan een kleinverbruiker beëindigen wegens wanbetaling, tenzij:

  • a. de kleinverbruiker binnen een door de vergunninghouder vast te stellen redelijke termijn na de herinnering, bedoeld in artikel 3, eerste lid, een bewijs overlegt dat hij heeft verzocht om schuldhulpverlening, totdat op dat verzoek negatief is beslist;

  • b. de vordering van de vergunninghouder binnen een redelijke termijn betrokken wordt bij een lopend traject van schuldhulpverlening aan de kleinverbruiker;

  • c. toepassing dient te worden gegeven aan artikel 4a en binnen een redelijke termijn nadat toepassing is gegeven aan artikel 4a de vordering van de vergunninghouder is betrokken bij een traject van schuldhulpverlening.

 • 3 Een netbeheerder kan het transport van elektriciteit of gas beëindigen wegens wanbetaling tenzij de vordering van de netbeheerder binnen een redelijke termijn betrokken wordt bij een lopend traject van schuldhulpverlening aan de kleinverbruiker.

 • 4 De uitzonderingsgronden, bedoeld in het tweede lid, onderdelen a en b, en het derde lid, zijn niet van toepassing indien de schuldhulpverlening aan de kleinverbruiker eindigt of indien de kleinverbruiker de verplichtingen ten aanzien van de schuldhulpverlening niet nakomt.

Artikel 10

 • 1 Een vergunninghouder draagt er zorg voor dat de levering van elektriciteit of gas aan een kleinverbruiker die wegens wanbetaling is beëindigd, wordt hervat indien de kleinverbruiker een bewijs overlegt:

  • a. dat hij heeft verzocht om schuldhulpverlening, totdat op dat verzoek negatief is beslist of totdat de schuldhulpverlening eindigt;

  • b. dat de vordering van de vergunninghouder wordt betrokken bij een lopend traject van schuldhulpverlening aan de kleinverbruiker.

 • 2 Een netbeheerder draagt er zorg voor dat het transport van elektriciteit of gas naar een kleinverbruikers dat wegens wanbetaling is beëindigd, wordt hervat indien de kleinverbruiker een bewijs overlegt dat de vordering van de netbeheerder wordt betrokken bij een lopend traject van schuldhulpverlening aan de kleinverbruiker.

Artikel 10a

 • 1 Dit artikel is van toepassing tot 1 april 2023.

 • 2 De vergunninghouder doet de kleinverbruiker ten minste driemaal een schriftelijke herinnering als bedoeld in artikel 3, eerste lid, toekomen met een nakomingstermijn van ten minste veertien dagen en wijst de kleinverbruiker daarbij, onverminderd artikel 3, tweede lid, op de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen en daarover in contact te treden.

 • 3 Onverminderd artikel 4, spant de vergunninghouder zich tot het uiterste in om, zo nodig herhaaldelijk en via diverse communicatiekanalen, in persoonlijk contact te treden met de kleinverbruiker.

 • 4 Onverminderd artikel 4, biedt de vergunninghouder de kleinverbruiker een redelijke en passende betalingsregeling aan. De betalingsregeling omvat afspraken over de betaling van nieuw vervallende termijnen en de afwikkeling van de openstaande vorderingen, waarbij de openstaande vorderingen niet volledig behoeven te worden voldaan vóór 1 april 2023.

 • 5 Artikel 8, eerste lid, onderdeel f, en tweede tot en met vierde lid, is niet van toepassing, tenzij:

  • a. de vergunninghouder aantoonbaar heeft voldaan aan het bepaalde in het tweede, derde en vierde lid en dit niet heeft geleid tot persoonlijk contact met de kleinverbruiker over de mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen, en

  • b. indien de kleinverbruiker een natuurlijk persoon is, ten minste vier weken zijn verstreken na de verstrekking van gegevens aan een instantie ten behoeve van schuldhulpverlening, bedoeld in artikel 4a, of ten minste vier weken zijn verstreken na het bericht van de instantie van schuldhulpverlening dat de kleinverbruiker schuldhulpverlening ontvangt.

 • 6 Onverminderd artikel 10, doet een vergunninghouder of een netbeheerder aan een kleinverbruiker die wegens wanbetaling geen elektriciteit of gas geleverd of getransporteerd krijgt, op diens verzoek een aanbod tot het treffen van een betalingsregeling overeenkomstig het vierde lid en hervat hij de levering respectievelijk het transport van elektriciteit of gas indien de kleinverbruiker met hem in contact treedt over dit aanbod.

§ 5. Op afstand beperken van de doorlaatwaarde of afsluiten

Artikel 11

De doorlaatwaarde van het transport van elektriciteit naar of de levering van elektriciteit aan een kleinverbruiker wordt niet op afstand beperkt door middel van de meetinrichting, tenzij de kleinverbruiker in het kader van een testsituatie hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 12

Indien een op afstand uitleesbare meetinrichting op verzoek van de kleinverbruiker niet op afstand wordt uitgelezen, wordt het transport van elektriciteit of gas naar of de levering van elektriciteit of gas aan de kleinverbruiker niet op afstand beëindigd door middel van de meetinrichting.

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 13

De Regeling afsluiten elektriciteit en gas van kleinverbruikers wordt ingetrokken, met dien verstande dat die regeling van toepassing blijft voor alle overeenkomsten, vorderingen en geschillen die betrekking hebben op de beëindiging van het transport van elektriciteit of gas naar of de levering van elektriciteit of gas aan een kleinverbruiker in de periode vanaf inwerkingtreding van die regeling tot 1 juli 2011.

Artikel 14

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2011, met uitzondering van artikel 11 dat op 1 juli 2011 in werking treedt.

Artikel 15

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 juni 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Naar boven