Instellingsbesluit toetsingscommissie buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2011

[Regeling vervallen per 17-12-2015.]
Geldend van 01-07-2011 t/m 16-12-2015

Instellingsbesluit toetsingscommissie buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2011

De Staatssecretaris van Financiën,

In overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 6 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2007 en artikel 6 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2010;

Besluit de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1

[Vervallen per 17-12-2015]

  • 3 De toetsingscommissie rapporteert jaarlijks aan de directeur-generaal Belastingdienst. De directeur-generaal Belastingdienst informeert het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 2

[Vervallen per 17-12-2015]

  • 1 De leden van de toetsingscommissie zijn afkomstig uit de Belastingdienst en het openbaar ministerie.

  • 2 De Staatssecretaris van Financiën benoemt en ontslaat de leden afkomstig uit de Belastingdienst. De Staatssecretaris van Financiën verzoekt de Minister van Veiligheid en Justitie een lid van het openbaar ministerie aan te wijzen als lid van de toetsingscommissie.

  • 3 De leden kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. De voorzitter is afkomstig uit de Belastingdienst.

Artikel 3

[Vervallen per 17-12-2015]

  • 1 De leden worden voor vijf jaar benoemd en kunnen al dan niet op verzoek worden herbenoemd of ontslagen.

  • 2 Bij verlies van de hoedanigheid op grond waarvan de benoeming plaatsvond, wordt ontslag verleend.

Artikel 4

[Vervallen per 17-12-2015]

Ter uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, onderdelen a tot en met e, stelt de examencommissie een examenreglement en een instructie behandeling materiaal op. In het examenreglement worden onder andere regels gesteld met betrekking tot de wijze van toetsen, de normstelling en de vaststelling van de uitslagen, met betrekking tot vrijstellingen en met betrekking tot heroverweging van vastgestelde uitslagen. In de instructie behandeling materiaal worden richtlijnen gegeven voor de coördinatoren van de desbetreffende opleiding en wordt de werkwijze van de examencommissie nader uitgewerkt.

Artikel 5

[Vervallen per 17-12-2015]

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2011 en wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Artikel 6

[Vervallen per 17-12-2015]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Instellingsbesluit toetsingscommissie buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2011. Het Instellingsbesluit toetsingscommissie buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2006 van 21 juni 2006 is hiermee vervallen.

Den Haag, 10 juni 2011

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Terug naar begin van de pagina