Regeling melding aanleg- of uitbreidingsinvestering

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 20 juni 2011, nr. WJZ/11082805, tot vaststelling van regels over de melding betreffende een voornemen tot investeren in de aanleg of uitbreiding van het net (Regeling melding aanleg- of uitbreidingsinvestering)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikelen 20e, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 39f, eerste lid, van de Gaswet;

Besluit:

§ 1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. De melding

Artikel 2

Een voornemen tot een investering in de aanleg of uitbreiding van het net als bedoeld in artikel 20e van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 39f van de Gaswet wordt gemeld door het overleggen van de gegevens, bedoeld in bijlage I.

Artikel 3

Een voornemen als bedoeld in artikel 2 wordt met een of meer andere voornemens geclusterd aangeleverd indien de voornemens onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 juni 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Bijlage I

Deze bijlage behoort bij artikel 2 van de Regelingmelding aanleg- of uitbreidingsinvestering.

Gegevens als bedoeld in artikel 2 van de Regeling melding aanleg- of uitbreidingsinvesteringen.

 • 1. Een specificatie van de investeringen in de aanleg of uitbreiding van het net die de netbeheerder voornemens is uit te voeren, voorzien van een onderbouwde en traceerbare afleiding uit het meest recente kwaliteits- en capaciteitsdocument (KCD) of, indien dit niet mogelijk is, een motivatie waarom deze investering niet in het KCD is opgenomen.

 • 2. De specificatie biedt tenminste inzicht in c.q. omvat tenminste:

  • het aantal voorgenomen investeringen;

  • de omschrijving van de investeringen (aard, locatie/traject, aanleiding, technische specificatie);

  • het investeringsbedrag(en) zoals reeds intern door de netbeheerder begroot, waarbij een nauwkeurigheidsmarge is aangegeven;

  • beschrijving van de gewenste capaciteits- of functionaliteitsuitbreiding;

  • het concept van definitieve investeringsbeslissing.

 • 3. Een overzicht van de planning van de investering in de aanleg of uitbreiding van het net en van het voorgenomen investeringsmoment.

 • 4. Een beschrijving waaruit blijkt dat de investering kwalificeert als een investering in de aanleg of uitbreiding van het net en naar de mening van de netbeheerder noodzakelijk is.

 • 5. Een overzicht van de wettelijke bepalingen die de taken bevatten waar het voornemen tot een investering in de aanleg of uitbreiding van het net uit voortvloeit.

 • 6. Een onderbouwing van de behoefte van aangeslotenen aan toename van de lengte, capaciteit of functionaliteit van het net of een onderbouwing van het maatschappelijk belang dat de investering rechtvaardigt.

 • 7. Een onderbouwing dat het bestaande net niet voldoet aan de gewenste capaciteit of functionaliteit. De netbeheerder geeft aan op welke punten en in welke mate het bestaande net hierin ontoereikend is. Indien dit laatste niet mogelijk is, beargumenteert de netbeheerder waarom dat niet kan.

 • 8. Een onderbouwing van de verschillende overwogen oplossingen om het gesignaleerde capaciteits- of functionaliteitstekort in het net op te lossen. De netbeheerder werkt enkele reële oplossingen uit en geeft aan welke kosten en, indien van toepassing, inkomsten met deze oplossingen zijn gemoeid. Hierbij geeft de netbeheerder aan wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende opties en hoe de verschillende oplossingen zich verhouden tot de capaciteits- of functionaliteitsbehoefte. De netbeheerder geeft aan wat de gekozen oplossing is en waarom.

  In die gevallen dat er geen alternatieven gegeven kunnen worden, wordt onderbouwd waarom dat niet kan. Daarnaast wordt de gemaakte keuze beargumenteerd. Hierbij geeft de netbeheerder aan wat de voor- en nadelen zijn van de gemaakte keuze.

 • 9. Ondertekening van bovenstaande gegevens door of namens het management van de netbeheerder.

Terug naar begin van de pagina