Tijdelijke vrijstelling bestrijding bonenvlieg bij de teelt van bonen

[Regeling vervallen per 25-10-2011.]
Geldend van 28-06-2011 t/m 24-10-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 20 juni 2011, nr. 214884 houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van bonen tegen de bonenvlieg door middel van zaadbehandeling (Tijdelijke vrijstelling bestrijding bonenvlieg bij de teelt van bonen)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gezien het verzoek van Plantum NL en LTO Nederland van 23 december 2010;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-10-2011]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het gewasbeschermingsmiddel Pyristar 250 CF ter bestrijding van de bonenvlieg (Delia platura) bij de teelt van bonen.

Artikel 2

[Vervallen per 25-10-2011]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 25-10-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 120 dagen na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 4

[Vervallen per 25-10-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling bestrijding bonenvlieg bij de teelt van bonen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

Directeur-Generaal,

J.P. Hoogeveen

Bijlage bij het besluit tijdelijke vrijstelling bestrijding bonenvlieg bij de teelt van bonen

[Vervallen per 25-10-2011]

Gebruiksvoorschriften

[Vervallen per 25-10-2011]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel voor de behandeling van zaden van bruine bonen, witte bonen, gele bonen, kievitsbonen, stamslabonen, stamsnijbonen, stokslabonen, stoksnijbonen, spekbonen, pronkbonen, boterbonen, flageolet en Limabonen, ter voorkoming van schade door insecten.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 25-10-2011]

Algemeen

[Vervallen per 25-10-2011]

Pyristar 250 CF is een vloeibaar middel voor de behandeling van zaden ter voorkoming van schade door insecten. Het middel dient te worden toegepast met de daarvoor geëigende zaadbehandelingsmachines (coatingsprocedé). Behandeling van overjarig zaad of partijen met slechte kiemkracht wordt ontraden.

Toepassingen

[Vervallen per 25-10-2011]

Behandeling van zaden van diverse bonen (Phaseolus spp.), ter voorkoming van aantasting van de plantvoet door maden van de bonenvlieg (Delia platura).

Het middel beschermt de planten tegen aantasting tijdens de kritieke fase op het productieveld; een aanvullende behandeling is dan ook niet nodig. De behandeling kort voor het zaaien uitvoeren.

Dosering: 2 ml per eenheid zaaizaad van 5.000 zaden.

Aanvullende beperkingen voor gebruik:

[Vervallen per 25-10-2011]

Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het voorend is ondergewerkt.

Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet gemorst product worden verwijderd.

Terug naar begin van de pagina