Reparatiebesluit BZK 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 28-06-2013.]
Geldend van 28-06-2011 t/m heden

Besluit van 14 juni 2011 tot herstel van technische gebreken en het aanbrengen van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiebesluit BZK 2011)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 mei 2011, nr. 2011-2000172496,DCB/CZW/WSG;

Gelet op artikel 89 van de Grondwet, artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet, artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993, de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, artikel 5, vierde lid, van de Wet inburgering, de Kieswet en artikel 18, tweede lid, en artikel 46, tweede lid, onderdeel b, van de Vreemdelingenwet 2000;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 19 mei 2011, nr. W04.11.0165/l);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 juni 2011, nr. 2011-2000212907;

Hebben goed gevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit beschikbaarstelling ambtenaren aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten.]

Artikel VI

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I en II terugwerken tot 10 oktober 2010 om 00:00 uur in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06:00 uur in het Europese deel van Nederland.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 juni 2011

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina