Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Geraadpleegd op 13-06-2024.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Besluit van 14 juni 2011 tot instelling van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba (Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Aruba)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 juni 2011, 2011-2000218186,

Artikel 10 van het Statuut in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 3

Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba heeft tot taak:

  • a. het ondersteunen van de Gouverneur van Aruba in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Koning als hoofd van de regering van Aruba respectievelijk in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk;

  • b. het behandelen van consulaire aangelegenheden, voor zover niet opgedragen aan de Nederlandse vertegenwoordiging in Aruba, alsmede het verzorgen van het berichtenverkeer met het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • c. het onderhouden van contacten met andere organen van de overheid, zowel binnen als buiten het Koninkrijk, alsmede de ondersteuning van de Gouverneur met betrekking tot ontvangsten, bezoeken en overige toegang tot de Gouverneur;

  • d. het behandelen van aan de Gouverneur gerichte brieven en verzoekschriften.

Artikel 4

  • 1 Het namens de Staat aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de directeur van het Kabinet geschiedt door Onze Minister in overeenstemming met de Gouverneur.

  • 2 Onze Minister verleent volmacht aan de directeur van het Kabinet van de Gouverneur om namens de Staat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, te wijzigen en te beëindigen met de medewerkers van het Kabinet.

  • 3 De uitoefening van de volmacht, bedoeld in het derde lid, geschiedt met inachtneming van de door Onze Minister vastgelegde kaders en richtlijnen.

  • 4 De directeur en de medewerkers van het Kabinet van de Gouverneur zijn voor de uitoefening van hun functie uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Gouverneur.

Artikel 6

Op de dag van inwerkingtreding van dit besluit behouden de directeur en de medewerkers, die op de dag voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding werkzaam waren bij het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, hun aanspraken op dezelfde voet als op de dag, voorafgaande aan dag van inwerkingtreding.

Artikel 7

De administratie en de archiefbescheiden van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba blijven in het bezit van het Kabinet.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Aruba.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 juni 2011

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven