Drinkwaterregeling

Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 27-10-2017 t/m 27-06-2019

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 14 juni 2011, nr. BJZ2011046947 houdende nadere regels met betrekking tot enige onderwerpen inzake de voorziening van drinkwater, warm tapwater en huishoudwater (Drinkwaterregeling)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op richtlijn nr. 98/83/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PbEG L 330), de artikelen 5, eerste lid, 39, eerste lid, 48, eerste lid, 62 en 64 van de Drinkwaterwet, de artikelen 1, 3, eerste lid, 6, tweede lid, 8, vierde lid, 8a, derde lid, 14, 26, 27, tweede lid, 30, eerste, vierde en vijfde lid, 55, 57, eerste lid, onderdeel a, en 59 van het Drinkwaterbesluit en artikel 14, derde lid, van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • besluit: Drinkwaterbesluit;

 • eigen winning: collectieve watervoorziening waarbij de eigenaar van de voorziening voor de winning of behandeling van water, dat als drinkwater ter beschikking wordt gesteld, gebruik maakt van grondwater, oppervlaktewater, zeewater of een overeenkomstige grondstof of halffabrikaat, niet zijnde een voorziening voor de productie of distributie van water op een binnen het Nederlandse territoir of het Nederlandse deel van het continentale plat gelegen mijnbouwinstallatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Mijnbouwwet;

 • Minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • wet: Drinkwaterwet;

 • wijkwarmtapwatervoorziening: collectieve watervoorziening voor de productie of distributie van warm tapwater, waarbij het distributienet in de bodem ligt.

Artikel 2. Versies van normerende documenten

 • 2 Als aanvullingen en correctiebladen als bedoeld in artikel 1 van het besluit worden aangewezen:

  • a. NEN 3650-1: NEN 3650-1: 2003;

  • b. NEN 3650-2: NEN 3650-2: 2003;

  • c. NEN 3650-3: NEN 3650-3: 2003;

  • d. NEN 3650-4: NEN 3650-4: 2003;

  • e. NEN 3650-5: NEN 3650-5: 2003;

  • f. NEN 3651: NEN 3651: 2003;

  • g. NEN 7171-1: NEN 7171-1: 2009;

  • h. NPR 7171-2: NPR 7171-2: 2009;

  • i. NEN-EN-ISO 9001: NEN-EN-ISO 9001:2008/C1:2009.

Artikel 3. Huishoudwater

 • 1 De voorziening voor productie en distributie van huishoudwater voldoet aan de daaraan gestelde bepalingen in de onderdelen 4.7.2. en 4.7.3 van NEN 1006:2002/A3:2011.

 • 2 De eigenaar van de voorziening voor productie en distributie van huishoudwater:

  • a. beschikt over actuele tekeningen en beschrijvingen van de installatie,

  • b. voert de beheersmaatregelen uit die zijn opgenomen in de gebruikershandleiding die door de leverancier van de installatie is verstrekt, en

  • c. houdt van de uitvoering van de beheersmaatregelen aantekening in een logboek, dat ter plaatste van de voorziening aanwezig is.

 • 3 Het is de eigenaar van een drinkwaterbedrijf niet toegestaan om zonder daartoe door de Minister verleende ontheffing huishoudwater te produceren voor consumenten of andere afnemers of aan hen huishoudwater te leveren.

Artikel 4. Aanduiding distributiegebieden

Als distributiegebied van een drinkwaterbedrijf als bedoeld in artikel 5 van de wet geldt het voor dat bedrijf in bijlage 1 bij deze regeling omschreven distributiegebied.

Artikel 5. Berekening gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet

Ten behoeve van de berekening van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de wet, overeenkomstig bijlage C van het besluit, hanteert de Minister de volgende uitgangspunten:

 • a. De risicovrije rente wordt gebaseerd op een nominale Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van tien jaar, aan de hand van het gemiddelde gerealiseerde rendement over de voorafgaande twee jaren en de voorafgaande vijf jaren;

 • b. de renteopslag wordt gebaseerd op:

  • 1°. de historische renteopslag van een geschikte groep van ondernemingen met activiteiten die vergelijkbaar zijn met die van de drinkwaterbedrijven en met een vergelijkbare kredietwaardigheid,

  • 2°. de gemiddelde historische renteopslag op een index van obligaties van ondernemingen met een vergelijkbare kredietwaardigheid;

 • c. bovenop de renteopslag worden transactiekosten berekend;

 • d. de marktrisicopremie wordt gebaseerd op zowel historisch gerealiseerde rendementen als op verwachtingen over toekomstige rendementen;

 • e. de equity bèta wordt bepaald op basis van beursgenoteerde ondernemingen met vergelijkbare activiteiten en een vergelijkbaar risicoprofiel;

 • f. het aandeel eigen vermogen ten behoeve van de bepaling van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet wordt gebaseerd op gegevens over het aandeel eigen vermogen van ondernemingen die vergelijkbaar zijn met drinkwaterbedrijven, met een gezonde financiële positie.

Artikel 6. Berekening vermogenskosten

 • 2 De activawaarde, bedoeld in het eerste lid, is het gemiddelde van het begrote totaal van de activa per 1 januari en 31 december van het jaar waarvoor de toegestane vermogenskosten worden berekend. Liquide middelen worden niet gerekend tot de activawaarde.

Artikel 7. Omstandigheden waaronder advies gevraagd wordt aan Autoriteit Consument en Markt

Artikel 9. Eisen aan degene die monstername en analyse doet

 • 1 Het nemen en analyseren van monsters ter uitvoering van het besluit geschiedt door laboratoria die een kwaliteitsborgingssysteem hanteren dat gebaseerd is op NEN-EN-ISO/IEC 17025 of een gelijkwaardige norm en die daarvoor overeenkomstig deze norm geaccrediteerd zijn.

 • 2 Het nemen van monsters ter uitvoering van het besluit kan tevens plaatsvinden door bedrijven en personen die een kwaliteitsborgingssysteem hanteren dat gebaseerd is op NEN-EN-ISO/IEC 17025 of een gelijkwaardige norm en die daarvoor overeenkomstig deze norm geaccrediteerd zijn.

 • 3 Een gelijkwaardige norm als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt uitsluitend toegepast na daartoe verkregen toestemming van de inspecteur. Bij de aanvraag tot toestemming als bedoeld in de eerste volzin, worden alle voor de beoordeling van de gelijkwaardigheid van bedoelde norm relevante gegevens in de door de inspecteur aangegeven vorm aan hem overgelegd.

 • 4 Het nemen en analyseren van monsters ter uitvoering van het besluit ten behoeve van drinkwaterbedrijven geschiedt door laboratoria als bedoeld in het eerste lid die daartoe zijn aangewezen door de Minister.

 • 5 Bij de aanwijzing, bedoeld in het vierde lid, hanteert de Minister de volgende criteria:

  • a. de positie van het laboratorium ten opzichte van de procesverantwoordelijke voor winning, zuivering, transport en distributie bij het drinkwaterbedrijf;

  • b. de deskundigheid van de medewerkers van het laboratorium op het terrein van de relevante wetgeving en de waterkwaliteit, van grondstof tot tappunt;

  • c. de capaciteit die het laboratorium heeft om ook bij calamiteiten voldoende personeel en apparatuur in te kunnen zetten;

  • d. de breedte van het analysepakket;

  • e. waarborgen omtrent de tijdigheid, volledigheid, juistheid en toegankelijkheid van de rapportage van het laboratorium aan de procesverantwoordelijke voor winning, zuivering, transport en distributie bij het drinkwaterbedrijf.

 • 6 De laboratoria, genoemd in bijlage 2 bij deze regeling, worden aangemerkt als laboratoria die zijn aangewezen overeenkomstig het vierde lid.

Artikel 10. Meetprogramma en meetfrequentie

 • 1 Indien een drinkwaterbedrijf, collectieve watervoorziening of collectief leidingnet in gebruik is, beschikt de eigenaar daarvan over een daarop betrekking hebbend meetprogramma dat voldoet aan de in bijlage 3 bij deze regeling opgenomen tabellen en bestaat uit het nemen en analyseren van verschillende watermonsters of metingen die in het kader van een doorlopend proces van controle worden geregistreerd. De eigenaar evalueert voortdurend het meetprogramma. Bij wijzigingen in de feitelijke situatie of vanwege de evaluatie past de eigenaar het meetprogramma daaraan voorafgaand respectievelijk daarop aan.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar van een collectief leidingnet of van een collectieve watervoorziening voor warm tapwater, uitsluitend voor zover daarmee, berekend over een kalenderjaar, per dag gemiddeld minder dan 100 m3 drinkwater, onderscheidenlijk minder dan 10 m3 warm tapwater, wordt gedistribueerd. Het eerste lid is evenmin van toepassing op de eigenaar van een collectieve watervoorziening voor warm tapwater, niet zijnde een wijkwarmtapwatervoorziening.

 • 3 Een meetprogramma als bedoeld in het eerste lid dat betrekking heeft op een drinkwaterbedrijf behoeft jaarlijks goedkeuring van de inspecteur. Een meetprogramma als bedoeld in het eerste lid dat betrekking heeft op eigen winning behoeft eenmaal in de vijf jaar goedkeuring van de inspecteur. Het programma wordt daartoe door de eigenaar van dat bedrijf of die winning na vaststelling of wijziging voorgelegd aan de inspecteur, in de door deze aangegeven vorm.

 • 4 De eigenaar, bedoeld in het eerste lid, onderzoekt het water in de frequentie en op de plaatsen, aangegeven in het meetprogramma, bedoeld in dat lid.

 • 5 Indien en voor zolang de eigenaar niet beschikt over een meetprogramma dat in overeenstemming is met het eerste lid dan wel, in de gevallen, bedoeld in het derde lid, niet beschikt over een goedgekeurd meetprogramma, verricht hij metingen overeenkomstig de in bijlage 3 bij deze regeling opgenomen tabellen.

 • 6 Voor micro-organismen, parasieten en stoffen die niet zijn genoemd in de tabellen I, II en III van bijlage A bij het besluit, verricht de eigenaar van een drinkwaterbedrijf, collectieve watervoorziening of collectief leidingnet metingen indien er redenen zijn om aan te nemen dat deze aanwezig zijn in aantallen per volume-eenheid of concentraties die nadelige gevolgen voor de volksgezondheid kunnen hebben.

 • 7 De toezichthouder kan bepalen dat door hem aangegeven parameters, genoemd in bijlage 3 bij deze regeling, frequenter worden onderzocht dan in die bijlage is aangegeven. Tevens kan hij bepalen dat andere dan de in bijlage 3 bij deze regeling genoemde, door hem aangegeven parameters, onderzocht worden in een door hem aangegeven frequentie, indien dat naar zijn oordeel van belang is voor het verkrijgen van voldoende inzicht in de kwaliteit van het water.

Artikel 10a. Meetprogramma en meetfrequentie gebaseerd op een risicobeoordeling

 • 1 In afwijking van artikel 10 kan, indien een drinkwaterbedrijf, collectieve watervoorziening of collectief leidingnet in gebruik is, de eigenaar daarvan een risicobeoordeling opstellen om de parameters en de meetfrequenties van de bewakings- en audit parameters in bijlage 3, tabellen Ia, Ib, II, IIIa en IIIb, bij deze regeling te bepalen. De risicobeoordeling geschiedt op basis van de algemene beginselen van risicobeoordeling op basis van internationale normen.

 • 3 Een risicobeoordeling dat betrekking heeft op een drinkwaterbedrijf behoeft jaarlijks de goedkeuring van de inspecteur. Andere risicobeoordelingen behoeven eenmaal in de vijf jaar de goedkeuring van de inspecteur.

  De risicobeoordeling wordt daartoe door de eigenaar van het drinkwaterbedrijf, collectieve watervoorziening of collectief leidingnet na vaststelling of wijziging voorgelegd aan de inspecteur, in de door deze aangegeven vorm. Het drinkwaterbedrijf, collectieve watervoorziening of collectief leidingnet heeft informatie beschikbaar waaruit blijkt dat een risicobeoordeling heeft plaatsgevonden, samen met een samenvatting van de resultaten van de risicobeoordeling.

 • 4 De toezichthouder kan op basis van de resultaten van de risicobeoordeling bepalen dat voor de eigenaar, bedoeld in het eerste lid, de lijst van bewakings- en audit parameters, genoemd in bijlage 3, tabellen Ia, Ib, IIIa en IIIb, bij deze regeling, wordt uitgebreid en dat de bemonsteringsfrequenties, genoemd in bijlage 3, tabellen II, IIIa en IIIb, bij deze regeling, worden verhoogd indien:

  • a. de lijst van parameters in bijlage 3, tabel Ia, tabel Ib of de frequenties in bijlage 3, tabellen II, IIIa en IIIb, bij deze regeling niet volstaat om te voldoen aan de verplichtingen om te controleren dat wordt voldaan aan de kwaliteitseisen, bedoeld in de artikelen 13, 31 en 33 van het besluit;

  • b. bijkomende controle is vereist voor stoffen of micro-organismen waarvoor geen parameterwaarden zijn vastgesteld in bijlage A bij het besluit, indien er reden is om aan te nemen dat deze stoffen of micro-organismen aanwezig zijn in hoeveelheden of aantallen die gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren; of

  • c. de nodige waarborgen moeten worden geleverd om na te gaan of de drinkwaterkwaliteit van bron tot tap moet worden beheerst zodanig dat op het punt waar aan de parameterwaarden van bijlage 3 bij deze regeling moet worden voldaan, het drinkwater voldoet aan de kwaliteitseisen van het Drinkwaterbesluit.

 • 5 De toezichthouder kan op basis van de resultaten van de risicobeoordeling bepalen dat voor de eigenaar, bedoeld in het eerste lid, de lijst van bewakings- en audit parameters, genoemd in bijlage 3, tabel Ia, Ib, IIIa en IIIb bij deze regeling wordt beperkt en de bemonsteringsfrequenties van bijlage 3, tabel II, IIIa en IIIb bij deze regeling wordt verlaagd, met inachtneming van de herkomst van de parameter en van de variatie en lange termijnontwikkeling van diens concentratie, indien de risicobeoordeling bevestigt dat geen enkele redelijkerwijs te voorziene factor aanwezig is waardoor de kwaliteit van het voor menselijk consumptie bestemde water achteruit zou kunnen gaan in het geval van het verlagen van een bemonsteringsfreguentie of het schrappen van een parameter, en,

  • a. indien de resultaten van de monsters die in een periode van ten minste drie jaar met regelmatige tussenpozen zijn genomen op plaatsen die representatief zijn voor het volledige leveringsgebied minder dan 60% van de parameterwaarde bedragen in het geval van een verlaging van de minimumfrequentie voor monsterneming van een parameter als bedoeld in bijlage 3, tabellen II, IIIa en IIIb, bij deze regeling; of,

  • b. indien de resultaten van de monsters die in een periode van ten minste drie jaar met regelmatige tussenpozen zijn genomen op plaatsen die representatief zijn voor het volledige leveringsgebied minder dan 30% van de parameterwaarde bedragen in het geval van het schrappen van de lijst van de te controleren parameters, bedoeld in bijlage 3, tabellen Ia, Ib, IIIa en IIIb, bij deze regeling, en de controleresultaten van voor menselijke consumptie bestemd water bevestigen dat de volksgezondheid is beschermd tegen de schadelijke gevolgen van verontreiniging van voor menselijke consumptie bestemd water in het geval van het schrappen van een parameter als bedoeld in bijlage 3, tabellen Ia, Ib, IIIa en IIIb, bij deze regeling.

 • 6 Het vijfde lid is niet van toepassing op de bemonsteringsfrequenties voor Escherichia Coli.

Artikel 11. Plaats en tijdstip monstername en bewaring monsters

 • 1 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf die drinkwater betrekt dat geleverd is door een ander teneinde dit zonder behandeling aan derden ter beschikking te stellen, onderzoekt dat ter plaatse waar hij dit water betrekt overeenkomstig de tabellen Ia, Ib en II, opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling. In het meetprogramma kan op basis van een goedgekeurde risicobeoordeling hiervan gemotiveerd worden afgeweken. Indien het drinkwater wordt betrokken van een ander drinkwaterbedrijf kan de inspecteur toestaan dat de levering van onderzoeksgegevens van het andere bedrijf wordt beschouwd als uitvoering van het onderzoek, bedoeld in de eerste volzin.

 • 2 In alle overige gevallen dan bedoeld in het eerste lid worden de monsters aan de tappunten genomen, met uitzondering van de monsters waarvan in de kolom ‘monsterplaats’ in de tabellen van bijlage 3 bij deze regeling is aangegeven voor welke parameters de monsters of een deel daarvan ter plaatse van de inname van het gebruikte grondwater of oppervlaktewater dan wel na behandeling daarvan mogen worden genomen.

 • 3 De monstername geschiedt op een zodanig tijdstip en op zodanige wijze, dat de uitkomsten van het onderzoek representatief zijn voor de hoedanigheid van het desbetreffende water.

 • 4 Een monster dat niet ter plaatse wordt geanalyseerd wordt zodanig bewaard dat daardoor de uitkomsten van het onderzoek niet in betekenende mate worden beïnvloed.

 • 5 De eigenaar die gebruik maakt van oppervlaktewater ten behoeve van de bereiding van drinkwater

  verricht het onderzoek of neemt de monsters daarvoor op een plaats die representatief is voor de waterkwaliteit op het punt waar het oppervlaktewater vóór de zuiveringsbehandeling wordt onttrokken.

Artikel 12. Meting hoeveelheid en druk

 • 1 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf draagt er zorg voor dat:

  • a. de door het pompstation afgeleverde hoeveelheden water voortdurend, of ten minste elk uur, worden geregistreerd;

  • b. de druk van het water voortdurend wordt geregistreerd op de plaatsen die op voordracht van de eigenaar door de inspecteur worden vastgesteld.

 • 2 De eigenaar houdt de in het eerste lid bedoelde gegevens gedurende ten minste vijf jaar beschikbaar.

Artikel 13. Analysemethoden en prestatiekenmerken

 • 1 Bij het uitvoeren van onderzoek als bedoeld in de artikelen 9, 10, 10a en 11 worden de specificaties, genoemd in bijlage 4 bij deze regeling, in acht genomen. Voor de in tabel I van bijlage 4 bij deze regeling genoemde parameters worden de daar genoemde analysemethoden toegepast.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, tweede volzin, kan de inspecteur op verzoek van degene die de analyses uitvoert toestaan dat van alternatieve analysemethoden gebruik wordt gemaakt, indien deze naar zijn oordeel ten minste even betrouwbaar zijn als de analysemethoden, bedoeld in het eerste lid. Bij zijn verzoek verstrekt de aanvrager alle voor de beoordeling van de alternatieve analysemethode relevante gegevens in de door de inspecteur aangegeven vorm. De inspecteur meldt de toepassing van de alternatieve analysemethode aan de Minister.

 • 3 Voor de in tabel II van bijlage 4 bij deze regeling genoemde parameters worden bij de analyse de daar vermelde prestatiekenmerken in acht genomen.

Artikel 14. Verstrekking kwaliteitsgegevens

 • 1 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf verstrekt aan de inspecteur per meetpunt voor iedere in het meetprogramma opgenomen parameter in ieder geval de volgende gegevens:

  • a. het aantal uitgevoerde metingen,

  • b. de minimum meetwaarde,

  • c. de gemiddelde meetwaarde,

  • d. de maximum meetwaarde,

  • e. het aantal over- of onderschrijdingen van de in bijlage A bij het besluit opgenomen kwaliteitseisen,

  • f. de eventuele percentielwaarden.

  Tevens geeft de eigenaar van een drinkwaterbedrijf aan de inspecteur een schriftelijke toelichting op afwijkingen van de voorgeschreven meetfrequenties en op over- of onderschrijdingen van de in bijlage A bij het besluit opgenomen kwaliteitseisen.

 • 2 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf verstrekt de in het eerste lid bedoelde gegevens in het format van het computerprogramma REWAB (Registratie opgaven van drinkwaterbedrijven) of een soortgelijke opvolger van dit programma.

 • 3 De eigenaar van een eigen winning verstrekt de kwaliteitsgegevens op diens verzoek aan de inspecteur volgens een door de inspecteur voorgeschreven en beschikbaar gesteld elektronisch format.

 • 4 Voor zover de eigenaar van een collectieve voorziening voor warm tapwater op grond van artikel 10, eerste lid, gehouden is om over een meetprogramma te beschikken, verstrekt hij de in het eerste lid bedoelde gegevens op diens verzoek aan de inspecteur volgens een door de inspecteur voorgeschreven en beschikbaar gesteld elektronisch format.

 • 5 De representatieve samenvatting, bedoeld in artikel 26, vierde lid, van het besluit, wordt aan de inspecteur verstrekt in de vorm van een begeleidende brief bij de aanbieding van de gegevens als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 15. Wijkwarmtapwatervoorzieningen

 • 1 De eigenaar van een wijkwarmtapwatervoorziening, waarmee gemiddeld per dag meer dan 10 m3 warm tapwater per dag wordt geleverd, beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem, gebaseerd op NEN-EN-ISO 9001:2008/C1:2009, dat betrekking heeft op de borging van de kwaliteit van het geleverde warm tapwater.

 • 2 Een kwaliteitsmanagementsysteem als bedoeld in het eerste lid, is of wordt gecertificeerd door een bij de Raad voor Accreditatie daarvoor geaccrediteerde certificatie-instelling of door een certificatie-instelling die daarvoor is geaccrediteerd door een andere accreditatie-instelling die ondertekenaar is van de Multilateral Agreement van de European co-operation for Accreditation (EA-01/06).

 • 3 Het kwaliteitsmanagementsysteem, bedoeld in het eerste lid, omvat de volgende onderdelen:

  • a. algemeen deel, bestaande uit:

   • 1°. een beschrijving van het systeem en kwetsbare elementen daarin,

   • 2°. wijze waarop de kwaliteitsborging plaatsvindt, en

   • 3°. contactgegevens;

  • b. waterkwaliteit, bestaande uit:

   • 1°. een risicoanalyse van de installaties in relatie tot waterkwaliteit,

   • 2°. de wijze waarop werkzaamheden plaatsvinden in relatie tot de waterkwaliteit en hoe dit geborgd is in de bedrijfsvoering,

   • 3°. welke kwaliteitsbewaking van het systeem plaatsvindt en welke metingen en controles daartoe worden verricht, en

   • 4°. hoe groei van legionellabacteriën en andere micro-organismen wordt voorkomen

  • c. beveiliging, bestaande uit:

   • 1°. voorzieningen, beheersmaatregelen en controles om verbrandingsrisico’s te voorkomen,

   • 2°. analyse van kwetsbare doelgroepen onder afnemers van het warm tapwater in relatie tot verbrandingsrisico’s, en

   • 3°. voorzieningen, beheersmaatregelen en controles om terugstroming van warm tapwater in het distributienet van de drinkwatervoorziening te voorkomen;

  • d. inspecties, bestaande uit:

   • 1°. inspectieschema’s en maatregelen bij afwijkingen,

   • 2°. monsternameschema’s, en

   • 3°. wijze van rapportage over metingen en controles;

  • e. communicatie, zijnde een communicatieplan voor situaties van storingen en calamiteiten, in relatie tot het drinkwaterbedrijf, de inspecteur en de afnemers.

 • 4 De Minister kan een handleiding aanwijzen die de eigenaar moet gebruiken bij het opstellen van het kwaliteitsmanagementsysteem.

 • 5 De in het eerste lid bedoelde eigenaar draagt er zorg voor dat jaarlijks een auditrapport wordt opgesteld door een certificatie-instelling als bedoeld in het tweede lid, en dat dit rapport ter inzage ligt voor de inspecteur.

 • 6 Indien de certificatie-instelling het certificaat van de in het eerste lid bedoelde eigenaar intrekt dan wel significante afwijkingen van de desbetreffende kwaliteitseisen constateert, stelt de eigenaar de inspecteur daar terstond en volledig van op de hoogte.

 • 7 Indien toepassing is gegeven aan het vierde lid, kan de inspecteur, indien het kwaliteitsmanagementsysteem van de in het eerste lid bedoelde eigenaar niet voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld overeenkomstig de handleiding, bedoeld in het vierde lid, aanwijzingen geven en daarbij bepalen op welke wijze en binnen welke termijn alsnog aan die eisen moet worden voldaan.

Artikel 16. (ontheffing in te nemen oppervlaktewater gebruikt voor de bereiding van drinkwater)

 • 2 Indien niet wordt voldaan aan een in bijlage 5 opgenomen kwaliteitseis meldt het drinkwaterbedrijf deze afwijking onverwijld aan de inspecteur.

 • 3 Indien naar verwachting gedurende een periode, langer dan 30 dagen, niet wordt voldaan aan een in bijlage 5 opgenomen kwaliteitseis, verzoekt het drinkwaterbedrijf de Minister om een ontheffing van de desbetreffende kwaliteitseis. In afwachting van het besluit van de Minister kan de inname worden voortgezet.

 • 4 Het verbod, bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de wet, is niet van toepassing op een situatie als bedoeld in het tweede of derde lid, voor zover het oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater wordt behandeld op een wijze als bedoeld in het achtste lid.

 • 5 De Minister kan een ontheffing als bedoeld in het derde lid verlenen indien:

  • a. de eigenaar een zodanige behandeling, met inbegrip van menging, van het water kan toepassen dat het bereide drinkwater voldoet aan de eisen, gesteld in artikel 21, eerste lid, van de wet en artikel 13 van het besluit;

  • b. de eigenaar is aangewezen op het gebruik van het desbetreffende oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater, en

  • c. het belang van de bescherming van de volksgezondheid zich niet verzet tegen het gebruik van dit oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater.

 • 6 De in het vijfde lid, onderdeel a, opgenomen voorwaarde voor een ontheffing is niet van toepassing:

  • 1°. voor zover van een kwaliteitseis ontheffing is verleend op grond van artikel 28 van het besluit, in welk geval voldaan moet worden aan de bij de ontheffing vastgestelde waarde, of

  • 2°. in geval van een normoverschrijding als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van dat besluit, en de toezichthouder overeenkomstig het tweede en derde lid van dat artikel van oordeel is dat deze geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de consumenten en voor de aan hen toebehorende goederen.

 • 7 De Minister doet van een ontheffing op grond van het vijfde lid mededeling aan het openbaar lichaam dat belast is met het waterkwaliteitsbeheer van het betrokken oppervlaktewater, bedoeld in artikel 3.1 van de Waterregeling.

 • 8 De wijze van behandeling van het oppervlaktewater gebruikt voor de bereiding van drinkwater is zodanig dat ook in een situatie als bedoeld in het tweede of derde lid, het daarmee bereide drinkwater voldoet aan de kwaliteitseisen, gesteld in artikel 21, eerste lid, van de wet, en artikel 13 van het besluit.

 • 9 Het achtste lid is niet van toepassing:

  • a. voor zover van een kwaliteitseis ontheffing is verleend op grond van artikel 28 van het besluit, in welk geval moet worden voldaan aan de bij de ontheffing vastgestelde waarde, of

  • b. in geval van het niet voldoen aan een eis als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van het besluit, en de toezichthouder overeenkomstig het tweede en derde lid van dat artikel van oordeel is dat deze geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de consumenten en voor de aan hen toebehorende goederen.

Artikel 17. Prestatievergelijking; frequentie en prestatie-indicatoren drinkwaterkwaliteit

 • 1 De prestatievergelijking wordt eens in de drie jaar uitgevoerd, waarbij de eerste prestatievergelijking wordt uitgevoerd voor 1 november 2013 en betrekking heeft op het jaar 2012.

Artikel 18. Prestatievergelijking; aanwijzing instantie

Als instantie die belast is met de uitvoering van de prestatievergelijking wordt aangewezen: de inspecteur.

Artikel 19. Maximumnorm voor bezoldiging werknemers/bestuurders drinkwaterbedrijf

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 20. Voorwaarden voor gebruik biociden bij drinkwaterproductie en -distributie

 • 2 Onverminderd het eerste lid is het de eigenaar van een drinkwaterbedrijf, collectieve watervoorziening of collectief leidingnet toegestaan om overeenkomstig artikel 14, tweede lid, van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden, biociden toe te passen bij de productie en distributie van drinkwater, voor zover gewaarborgd wordt dat het ten behoeve van de desinfectie behandelde water niet wordt geconsumeerd.

 • 3 Onverminderd het eerste en tweede lid is het de eigenaar van een drinkwaterbedrijf, collectieve watervoorziening of collectief leidingnet toegestaan om overeenkomstig artikel 14, tweede lid, van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden, biociden toe te passen bij de productie en distributie van drinkwater, voor zover:

  • a. hij ten minste twee weken voor de aanvang van de toepassing daarvan melding heeft gedaan aan de Minister dan wel, in geval van een noodsituatie, hij daarvan onverwijld melding doet aan de inspecteur die zo nodig nadere aanwijzingen kan geven;

  • b. er gevaar dreigt of bestaat voor de volksgezondheid vanwege microbiologische verontreiniging van het drinkwater;

  • c. er redelijkerwijs geen andere mogelijkheden zijn de microbiologische verontreiniging te bestrijden of te voorkomen, en

  • d. hij waarborgt dat het drinkwater aan het tappunt voldoet aan de eisen gesteld in artikel 21, eerste lid, van de wet en artikel 13 van het besluit.

Artikel 23. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling treedt, met uitzondering van de artikelen 5, 6 en 15, in werking op het tijdstip waarop de Drinkwaterwet in werking treedt. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na het tijdstip, bedoeld in de eerste volzin, treedt deze regeling in werking met ingang van de dag, volgende op die van de uitgifte van die Staatscourant.

 • 2 De artikelen 5 en 6 treden in werking op een door de Minister te bepalen tijdstip.

 • 3 Artikel 15 treedt met ingang van 1 januari 2013 in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 juni 2011

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

Bijlage 1. behorend bij artikel 4 van de Drinkwaterregeling

Aanwijzing distributiegebieden

NV Waterbedrijf Groningen

Distributiegebied:

Appingedam, Bedum, Bellingwedde, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Loppersum, Marum, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Tynaarloo (Eelde-Paterswolde), Veendam, Vlagtwedde, Winsum en Zuidhorn.

WMD Drinkwater B.V.

Distributiegebied:

Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Noordenveld, Westerveld (gedeeltelijk) en Tynaarlo (gedeeltelijk).

Vitens NV

Distributiegebied:

Alle gemeenten in de provincies Friesland, Gelderland, Overijssel, Utrecht en Flevoland, alsmede de gemeenten Hilversum en Wijdemeren (gedeeltelijk), en de gemeenten Meppel en Westerveld (gedeeltelijk).

Oasen NV

Distributiegebied:

Alblasserdam, Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Giessenlanden, Gorinchem, Gouda, Hardinxveld-Giessendam, Graafstroom, Hendrik Ido Ambacht, Kaag en Braassem, Krimpen aan den IJssel, Leerdam, Leiderdorp, Liesveld, Zuidplas (kern Moordrecht), Nederlek, Nieuw-Lekkerland, Nieuwkoop, Ouderkerk aan den IJssel, Papendrecht, Ridderkerk, Rijnwoude, Schoonhoven, Sliedrecht, Vianen, Vlist, Waddinxveen, Zederik, Zoeterwoude en Zwijndrecht.

Stichting Waternet

Distributiegebied:

Amstelveen (bebouwde kom), Amsterdam, Diemen, Heemstede, Muiden, Ouder-Amstel en Haarlemmermeer (Schiphol en voormalig Fokker complex).

Voorziet voorts enkele percelen in Abcoude, Landsmeer, Oostzaan, Halfweg en Haarlemmermeer.

NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Distributiegebied:

Aalsmeer, Alkmaar, Amstelveen (gedeeltelijk), Andijk, Anna Paulowna, Beemster, Bergen, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Bussum, Castricum, Edam-Volendam, Enkhuizen, Graft-de Rijp, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Harenkarspel, Heemskerk, Heerhugowaard, Heiloo, Den Helder, Hoorn, Huizen, Koggenland, Landsmeer, Langedijk, Laren, Medemblik, Naarden, Niedorp, Oostzaan, Opmeer, Purmerend, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wervershoof, Wieringen, Wieringermeer, Wijdemeren (gedeeltelijk), Wormerland, Zaanstad, Zandvoort, Zeevang en Zijpe.

Voorziet voorts enkele percelen in de gemeenten Alkemade, Amsterdam, Eemnes, Heemstede, Hillegom, Hilversum, Jacobswoude, Muiden, en Warmond.

Dunea Duin & Water (handelsnaam van NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland)

Distributiegebied:

Den Haag (excl. wijk Wateringseveld), Hillegom, Katwijk, Lansingerland, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Rotterdam (wijk Nesselande), Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijnwoude (kern Benthuizen), Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer en Zuidplas (excl. kern Moordrecht)

Evides NV

Distributiegebied:

Albrandswaard, Barendrecht, Bergen op Zoom (Halsteren, Lepelstraat en Putte), Bernisse, Binnenmaas, Borsele, Brielle, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen, Den Haag (Wateringseveld), Delft, Dirksland, Dordrecht, Goedereede, Goes, Hellevoetsluis, Hulst, Kapelle, Korendijk, Maasluis, Middelburg, Middelharnis, Midden-Delfland, Noord-Beveland, Oostflakkee, Oud-Beijerland, Reimerswaal, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Schouwen-Duiveland, Sluis, Spijkenisse, Strijen, Terneuzen, Tholen, Vlaardingen, Veere, Vlissingen, Westvoorne, Westland, Woensdrecht en Zwijndrecht (Heerjansdam)

Brabant Water NV

Distributiegebied:

Aalburg, Alphen-Chaam, Asten, Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Bergeijk, Bergen op Zoom (gedeelte) , Bernheze, Best, Bladel, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cranendonck, Cuijk, Deurne, Dongen, Drimmelen, Eersel, Eindhoven, Etten-Leur, Geertruidenberg, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, Heeze-Leende, Helmond, 's-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Laarbeek, Landerd, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Sint Michielsgestel, Sint-Anthonis, Moerdijk, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Sint Oedenrode, Oirschot, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Reusel-De Mierden, Roosendaal, Rucphen, Schijndel, Someren, Son en Breugel, Steenbergen, Tholen (gedeelte), Tilburg, Uden, Valkenswaard, Veghel, Veldhoven, Vught, Waalre, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht (gedeelte), Woudrichem en Zundert.

Voorziet voorts enkele percelen in Nederweert.

Nv WML (Waterleiding Maatschappij Limburg)

Distributiegebied:

Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert.

Bijlage 2. behorend bij artikel 9, zesde lid, van de Drinkwaterregeling

Laboratoria die zijn aangemerkt als aangewezen laboratoria

De volgende laboratoria worden aangemerkt als laboratoria die zijn aangewezen op grond van artikel 9, vierde lid, van de regeling:

 • Aqualab Zuid BV te Werkendam;

 • Het Waterlaboratorium NV te Haarlem;

 • Laboratorium van KWR Watercycle Research Institute;

 • Laboratorium van RIVM Centrum voor Inspectie-, Milieu- en Gezondheidsadvisering te Bilthoven;

 • Vitens Laboratorium te Leeuwarden;

 • Waterlaboratorium Noord te Glimmen.

Bijlage 3. behorend bij de artikelen 10 en 11 van de Drinkwaterregeling

Meetfrequenties

Tabel Ia. Bewakingsparameters voor drinkwater geleverd door een drinkwaterbedrijf (noot 1)

Parametergroep conform Bijlage A van het besluit

Monsterplaats t (noot 2)

Monsterplaats p/t (noot 3)

I. Microbiologische parameters

Escherichia coli (noot 4)

II. Chemische parameters

Nitriet (noot 5)

IIIa. Indicatoren, bedrijfstechnische parameters

Ammonium noot 5, Bacteriën van de coligroep (noot 6), Geleidingsvermogen, Koloniegetal bij 22 °C, Zuurgraad

Clostridium perfringens (noot 7)

IIIb. Indicatoren, organoleptische / esthetische parameters

Geur, Kleur, Smaak, Troebelingsgraad

Aluminium (noot 8), IJzer (noot 8)

IIIc. Indicatoren, signaleringsparameters

Noten:

 • 1. De minimumfrequentie voor bewakingsparameters staat aangegeven in tabel II van deze bijlage.

 • 2. De bemonstering van het drinkwater dient voor de in deze kolom genoemde parameters plaats te hebben op het punt waar het aan het tappunt (aangeduid met t) beschikbaar komt voor menselijke consumptie. De in tabel II aangegeven frequentie geldt als minimumfrequentie, onverlet het bepaalde in artikel 14 van het besluit. De inspecteur kan bepalen dat uit oogpunt van integrale kwaliteitscontrole ook bemonstering dient plaats te hebben na de laatste zuiveringsstap (p).

 • 3. De bemonstering van het drinkwater dient voor de in deze kolom genoemde parameters plaats te hebben na de laatste zuiveringsstap (p) of aan het tappunt (t). De in tabel II aangegeven bewakingsfrequentie geldt als minimumfrequentie, onverlet het bepaalde in artikel 10, achtste en negende lid, en artikel 11, eerste lid.

 • 4. Voor deze parameter geldt in afwijking van de in tabel II aangegeven frequentie, de volgende minimumfrequentie:

  A. af grondwaterpompstation (p)

  52 keer per jaar

  B. af oppervlaktewaterpompstation (p)

  365 keer per jaar

  C. bemonstering aan het tappunt (t)

  26 keer per jaar per 2000 m3/dag

 • 5. Alleen indien chlooraminen als desinfectiemiddel worden gebruikt. Indien dit niet het geval is geldt de auditfrequentie overeenkomstig tabel II van deze bijlage.

 • 6. Voor deze parameter geldt een minimumfrequentie van 2 keer de bewakingsfrequentie overeenkomstig tabel II van deze bijlage.

 • 7. Alleen indien oppervlaktewater als grondstof voor de productie van drinkwater wordt gebruikt. Indien dit niet het geval is geldt de auditfrequentie overeenkomstig tabel II van deze bijlage.

 • 8. Alleen indien deze stof als vlokmiddel bij de zuivering wordt gebruikt. Indien dit niet het geval is geldt de auditfrequentie overeenkomstig tabel II van deze bijlage.

Tabel Ib. Auditparameters voor drinkwater geleverd door een drinkwaterbedrijf (noot 1)

Parametergroep Conform bijlage A van het besluit

Monsterplaats t (noot 2)

Monsterplaats p/t (noot 3)

Monsterplaats r (noot 4)

I. Microbiologische parameters (noot 14)

Enterococcen

 

Campylobacter (noot 10), Bacteriofagen (noot 10), Cryptosporidium (noot 5, noot 10) Enterovirussen (noot 5, noot 10) Giardia (noot 5, noot 10), E. coli, Bacteriën van de coligroep; Enterococcen (noot 5) Clostridium perfringens, incl sporen (noot 5)

II. Chemische parameters

Antimoon, Benzeen, Bromaat (noot 7), Cadmium, Chroom, Koper (noot 6), Lood (noot 6, Nikkel (noot 6), Nitriet, Trihalomethanen (noot 7)

Arseen, Boor, Cyaniden (totaal), 1,2-Dichloorethaan, Fluoride, Kwik, Nitraat, PCBs, Pesticiden, PAKs, Seleen, Tetra- en trichlooretheen, NDMA (noot 12)

Bromaat (noot 5), PAK’s, PCB’s, Lood, Kwik, Barium, Cadmium, Seleen, Arseen, Koper, Nikkel, Chroom, Boor, Fluoride, Cyanide, Fosfaat, Gesuspendeerde stoffen (allen noot 5) Pesticiden, Nitraat, Nitriet, NDMA (noot 12)

IIIa. Indicatoren -Bedrijfstechnische parameters

Aeromonas, Hardheid (totaal) (noot 13), Temperatuur, Saturatie Index, Waterstofcarbonaat, Zuurstof, vrij chloor (noot 11)

Chloride, DOC/TOC (of oxideerbaarheid met KMnO4)

Ammonium, Hardheid (noot 13), Chloride, Waterstofcarbonaat, Zuurgraad, Zuurstof, Geleidingsvermogen, DOC, Temperatuur

IIIb. Indicatoren – Organoleptische / esthetische parameters

Mangaan, IJzer

Aluminium, Natrium, Sulfaat

Zink (noot 9), IJzer, Mangaan, Natrium, Sulfaat, Troebelingsgraad, Kleur, Geur, Aluminium

IIIc. Indicatoren -Signaleringsparameters

   

AOX, Aromatische aminen, (Chloor)fenolen, Gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen, Gehalogeneerde monocyclische koolwaterstoffen, Monocyclische koolwaterstoffen / aromaten; MTBE, ETBE, Diglymen, overige antropogene stoffen

IV Parameters radioactiviteit

   

Indicatieve Dosis, Radon, Tritium (noot 8)

Noten:

 • 1. De minimumfrequentie voor auditparameters staat aangegeven in tabel II van deze bijlage.

 • 2. De bemonstering van het drinkwater dient voor de in deze kolom genoemde parameters plaats te hebben op het punt waar het aan het tappunt (aangeduid met t) beschikbaar komt voor menselijke consumptie. De in tabel II aangegeven frequentie geldt als minimumfrequentie, onverlet het bepaalde in artikel 10, achtste en negende lid, en artikel 11, eerste lid. De inspecteur kan bepalen dat uit oogpunt van integrale kwaliteitscontrole ook bemonstering dient plaats te hebben in het ruwe water (r) of na de laatste zuiveringsstap (p).

 • 3. De bemonstering van het drinkwater dient voor de in deze kolom genoemde parameters plaats te hebben na de laatste zuiveringsstap (p) of aan het tappunt (t). De in tabel II aangegeven auditfrequentie geldt als minimumfrequentie, onverlet het bepaalde in artikel 6, achtste tot en met tiende lid. De inspecteur kan bepalen dat uit oogpunt van integrale kwaliteitscontrole ook bemonstering dient plaats te hebben in het ruwe water (r).

 • 4. De bemonstering dient voor in deze kolom genoemde parameters plaats te hebben in het ruwe water (r).

 • 5. Alleen een meetverplichting indien oppervlaktewater wordt gebruikt voor de bereiding van drinkwater.

 • 6. Deze parameters worden bemonsterd volgens de methode ‘Random Day Time (RDT)’ volgens een frequentie van tweemaal de audit frequentie vastgesteld in tabel II. De RDT-methode houdt in dat monsters worden genomen aan de kraan van de consument zonder er voorafgaand water uit te laten stromen. Er wordt een monster van één liter genomen op een willekeurig tijdstip gedurende de dag. Als alternatief kunnen methoden worden gebruikt met een vaste periode van stilstand die de nationale situatie beter weerspiegelen, op voorwaarde dat dit voor het leveringsgebied niet leidt tot minder gevallen van niet-naleving dan het gebruik van de RDT-methode.

 • 7. Alleen een meetverplichting indien deze stof als desinfectiemiddel wordt toegepast of indien deze stof als verbinding bij de toegepaste desinfectie- of oxydatietechniek gevormd kan worden.

 • 8. In het Drinkwaterbesluit zijn kwaliteitseisen vastgesteld voor radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water ter implementatie van richtlijn 2013/51/EURATOM van de Raad van 22 oktober 2013 (PbEU 2013, L 296). In bijlage 3, tabel Ib tot en met tabel IIIc van deze regeling zijn voorschriften voor meetfrequenties, meetmethoden en meetlocaties vastgelegd. In bijlage 7 zijn voorschriften opgenomen voor de controle van de indicatieve dosis en analytische prestatiekenmerken.

  Radonconcentraties worden gecontroleerd wanneer op grond van de resultaten van de representatieve onderzoeken of andere betrouwbare informatie kan worden aangenomen dat de in het Drinkwaterbesluit, Bijlage A, tabel IV, vastgestelde parameterwaarde wellicht is overschreden. Voor tritium en de indicatieve dosis geldt dat controle voor deze parameters in voor menselijke consumptie bestemd water wordt uitgevoerd wanneer er binnen het stroomgebied een antropogene bron van tritium of andere kunstmatige radionucliden aanwezig is en niet op basis van andere bewakingsprogramma’s of ander onderzoek kan worden aangetoond dat het niveau van deze parameters beneden de in het Drinkwaterbesluit opgenomen parameterwaarde ligt.

  Voor het kwalitatief vaststellen van de parameter Indicatieve Dosis worden de parameters Totaal alfa en Totaal bèta gemeten in de grondstof (oppervlaktewater en grondwater) voor drinkwater. Indien er na deze metingen aanleiding toe is (als de ID berekend op basis van totaal alfa en totaal beta boven de norm is), worden de individuele nucliden gemeten (zie bijlage 7). Tevens wordt de parameter tritium in de grondstof gemeten. Voor de parameter radon is er een meetverplichting als er aanwijzingen zijn dat radon aanwezig is op het niveau van de norm zoals gesteld in het Drinkwaterbesluit. Indien één of meerdere parameters in de grondstof voor drinkwater worden aangetroffen dienen er analyses in het drinkwater te worden uitgevoerd in overleg met de toezichthouder. Zo nodig dient nader onderzoek naar de herkomst van de radioactiviteit plaats te vinden. Wanneer er een behandeling is om het niveau van radionucliden in voor menselijke consumptie bestemd water terug te dringen, wordt er volgens de in de tabel in punt 6 van de bijlage II van de richtlijn 2013/51 EURATOM aangegeven frequenties gecontroleerd of die behandeling doeltreffend blijft.

 • 9. Indien zink wordt toegepast bij de distributie van drinkwater, dan dient de bemonstering plaats te hebben aan het tappunt (t).

 • 10. Deze parameters maken deel uit van de kwantitatieve risicoanalyse zoals beschreven in noot 1 van tabel I van Bijlage A van het besluit. In het richtsnoer ‘Analyse microbiologische veiligheid drinkwater’ ‘Analyse microbiologische veiligheid drinkwater’ is een passage opgenomen over de meetfrequentie voor deze parameters.

 • 11. Geldt alleen voor zover bij drinkwatervoorzieningen op mijnbouwinstallaties, als bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Mijnbouwwet, natriumhypochloriet aan het drinkwater wordt toegevoegd ter desinfectie van het water.

 • 12. Meetverplichting geldt als er aanleiding toe is. Dit is het geval indien er bepaalde precursors (onder andere metabolieten van tolylfluanide) aanwezig zijn in de grondstof in combinatie met gebruik van ozon in de zuivering. In oppervlaktewater geldt een meetverplichting omdat de stof in de grondstof aanwezig kan zijn.

 • 13. Hardheid omvat calcium en magnesium.

 • 14. Monsters voor microbiologische parameters op het punt waar aan de parameterwaarden moet worden voldaan, worden genomen en behandeld overeenkomstig NEN-EN ISO 19458, steekproefdoel B. Monsterneming in het distributienet, met uitzondering van monsterneming aan de kraan van de consument, gebeurt overeenkomstig NEN-ISO 5667-5. Monsters voor microbiologische parameters in het distributienet worden genomen en behandeld overeenkomstig NEN-EN ISO 19458, steekproefdoel A.

Tabel II. Meetfrequenties behorend bij bewaking en audit, in verband met de uitvoering van metingen door een drinkwaterbedrijf

Dagelijks binnen een leveringsgebied (noot 1) gedistribueerde of geproduceerde hoeveelheid water (noot 2) in kubieke meters

Bewaking

Aantal monsternemingen per jaar

Audit

Aantal monsternemingen per jaar

≤ 100 (noot 4)

2 (noot 3)

1 (noot 3)

> 100 ≤ 1 000

4

1

> 1000 ≤ 10 000

4 +3 voor elke 1000 m3/dag en fractie daarvan van de totale hoeveelheid

1 +1 voor elke 3300 m3/dag en fractie daarvan van de totale hoeveelheid

> 10 000 ≤ 100 000

4 +3 voor elke 1000 m3/dag en fractie daarvan van de totale hoeveelheid

3 +1 voor elke 10 000 m3/dag en fractie daarvan van de totale hoeveelheid

> 100 000

4 +3 voor elke 1000 m3/dag en fractie daarvan van de totale hoeveelheid

12 +1 voor elke 25 000 m3/dag en fractie daarvan van de totale hoeveelheid

Noten:

 • 1. Een leveringsgebied is een geografisch afgebakend gebied waarbinnen het drinkwater afkomstig is uit een of enkele bronnen waarbinnen het water kan worden geacht van vrijwel uniforme kwaliteit te zijn.

 • 2. De hoeveelheden zijn gemiddelden berekend over een kalenderjaar. Het vaststellen van de minimumfrequenties mag worden gebaseerd op het aantal inwoners in een leveringsgebied in plaats van op de hoeveelheid water uitgaand van een waterverbruik van 200/l/(dag*hoofd van de bevolking).

 • 3. De eerst vermelde frequentie wordt als volgt berekend: bv. 4.300 m3/d =16 monsternemingen (vier voor de eerste 1.000 m3/d + 12 voor de bijkomende 3.300 m3/d).

 • 4. Voor collectieve watervoorzieningen zijn de meetfrequenties weergegeven in de tabellen IIIa en IIIb.

Tabel IIIa. Meetprogramma voor een eigen winning waarbij grondwater wordt gebruikt als grondstof

Parameter

Tabel in bijlage A van het besluit

Monsternames per jaar (noot 1)

Monsterplaats

Bacteriofagen

I

1*

grondstof

Enterococcen

I

1

grondstof

Escherichia coli (noot 2)

I

13

grondstof

   

4 (8)

na behandeling

   

4 (8)

aan tappunt

Antimoon

II

1

aan tappunt

Arseen

II

1*

na behandeling

Benzeen

II

1*

aan tappunt

Boor

II

1*

na behandeling

Bromaat, indien desinfectie met ozon

II

1

aan tappunt

Cadmium

II

1

aan tappunt

Chroom

II

1

aan tappunt

Cyaniden

II

1*

na behandeling

1,2-Dichloorethaan

II

1*

na behandeling

Fluoride

II

1*

na behandeling

Koper, indien koperen leidingen:

II

1

aan tappunt

Kwik

II

1*

na behandeling

Lood, indien loden leidingen:

II

1

aan tappunt

NDMA

II

1

aan tappunt (alleen bij ozonisatie)

Nikkel

II

1

aan tappunt

Nitraat

II

1

grondstof

   

1

na behandeling

Nitriet

II

1

grondstof

   

1

aan tappunt

indien desinfectie met chlooramine:

 

2 (4)

aan tappunt

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

II

1*

na behandeling

Polychloorbifenylen (PCB’s)

II

1*

na behandeling

Pesticiden

II

1 per 2 jaar

na behandeling

Seleen

II

1*

na behandeling

Tetra- en trichlooretheen

II

1*

na behandeling

Trihalomethanen, indien desinfectie met chloor (noot 3)

II

1*

aan tappunt

Aeromonas

IIIa

1

aan tappunt

Ammonium

IIIa

4

grondstof

   

2 (4)

aan tappunt

Bacteriën van de coligroep (noot 2)

IIIa

4 (8)

aan tappunt

   

13

grondstof

Chloride

IIIa

1

na behandeling

Clostridium perfringens

IIIa

1*

na behandeling

DOC/TOC

IIIa

1

grondstof

   

1

na behandeling

Geleidingsvermogen

IIIa

4

grondstof

   

2 (4)

aan tappunt

Hardheid (Ca + Mg)

IIIa

1

aan tappunt

Koloniegetal bij 22 oC

IIIa

2 (4)

aan tappunt

Radioactiviteit (noot 4)

IIIa

1*

grondstof

Saturatie Index

IIIa

1*

aan tappunt

Temperatuur

IIIa

4

grondstof

   

1

aan tappunt

Waterstofcarbonaat

IIIa

1*

grondstof

   

1*

aan tappunt

Zuurgraad

IIIa

4

grondstof

   

2 (4)

aan tappunt

Zuurstof

IIIa

1

grondstof

Zuurstof

 

1

aan tappunt

Aluminium

IIIb

1

na behandeling

indien als vlokmiddel gebruikt:

IIIb

2 (4)

na behandeling

Geur

IIIb

2 (4)

aan tappunt

Kleur

IIIb

2 (4)

aan tappunt

IJzer

IIIb

1

grondstof

 

IIIb

1

aan tappunt

indien als vlokmiddel gebruikt:

IIIb

2 (4)

na behandeling

Mangaan

IIIb

1

grondstof

   

1

aan tappunt

Natrium

IIIb

1

na behandeling

Smaak

IIIb

2 (4)

aan tappunt

Sulfaat

IIIb

1

na behandeling

Troebelingsgraad

IIIb

2 (4)

aan tappunt

Zink

IIIb

1*

grondstof

AOX

IIIc

1*

grondstof

Aromatische aminen

IIIc

1*

grondstof

(Chloor)fenolen

IIIc

1*

grondstof

Gehalogeneerde monocyclische koolwaterstoffen

IIIc

1*

grondstof

Gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen

IIIc

1*

grondstof

Monocyclische aromatische koolwaterstoffen

IIIc

1*

grondstof

ETBE

IIIc

1*

grondstof

MTBE

IIIc

1*

grondstof

Diglyme

IIIc

1*

grondstof

Overige antropogene stoffen (noot 3)

IIIc

1

grondstof

Noten:

 • 1. In de meeste situaties wordt – gemiddeld over een jaar – niet meer dan 100 m3 drinkwater per dag geleverd. Voor situaties waarin de gemiddelde levering meer bedraagt dan 100 m3 per dag, geldt voor sommige parameters een afwijkende meetfrequentie. Het aantal monsternames per jaar staat dan tussen haken. Bij een levering van meer dan 1000 m3 per dag geldt de meetfrequentie, genoemd in tabel II.

 • 2. Voor deze parameters geldt tweemaal de bewakingsfrequentie overeenkomstig tabel II van deze bijlage.

 • 3. Voor deze parameter geldt een meetverplichting indien er aanleiding toe is of op verzoek van de inspecteur.

 • 4. Zie noot 8 van Tabel Ib. Wanneer er een behandeling is om het niveau van radionucliden in voor menselijke consumptie bestemd water terug te dringen, wordt er, volgens de in de tabel in punt 6 van de bijlage II van de richtlijn EURATOM 2013/51 aangegeven frequenties, gecontroleerd of die behandeling doeltreffend blijft.

 • * Deze parameters hoeven in principe slechts eenmalig gemeten te worden, teneinde een goede eerste indruk te krijgen van de kwaliteit van het drinkwater. Wordt op grond van de meetresultaten en de lokale situatie verwacht dat deze parameters in de toekomst geen norm gaan overschrijden, dan kan de inspecteur toestaan dat meting van deze parameters na deze eenmalige meting niet vereist is.

Tabel IIIb. Meetprogramma voor een eigen winning met een levering van maximaal 1000 m3 per dag, waarbij oppervlaktewater wordt gebruikt als grondstof

Parameter

Tabel in bijlage A van het besluit

Monsternames per jaar (noot 1)

Monsterplaats

Bacteriofagen

I

1

grondstof

Cryptosporidium

I

1

grondstof

Escherichia coli (noot 2)

I

13

grondstof

   

4 (8)

na behandeling

   

4 (8)

aan tappunt

Enterococcen

I

1

grondstof

   

1

aan tappunt

Enterovirussen

I

1

grondstof

Giardia

I

1

grondstof

Antimoon

II

1

aan tappunt

Arseen

II

1

grondstof

   

1

na behandeling

Benzeen

II

1

aan tappunt

Boor

II

1

grondstof

   

1

na behandeling

Bromaat, indien desinfectie met ozon:

II

1

aan tappunt

Cadmium

II

1

grondstof

   

1

aan tappunt

Chroom

II

1

grondstof

   

1

aan tappunt

Cyaniden

II

1

grondstof

   

1

na behandeling

1,2-Dichloorethaan

II

1

na behandeling

Fluoride

II

1

grondstof

   

1

na behandeling

Koper

II

1

grondstof

indien koperen leidingen:

 

1

aan tappunt

Kwik

II

1

grondstof

   

1

na behandeling

Lood

II

1

grondstof

indien loden leidingen:

 

1

aan tappunt

NDMA

II

1

aan tappunt

Nikkel

II

1

grondstof

   

1

aan tappunt

Nitraat

II

13

grondstof

   

1

na behandeling

Nitriet

II

13

grondstof

   

1

aan tappunt

indien desinfectie met chlooramine:

 

2 (4)

aan tappunt

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

II

1

grondstof

   

1

na behandeling

Polychloorbifenylen (PCB’s)

II

1

na behandeling

Pesticiden

II

1

na behandeling

Seleen

II

1

grondstof

   

1

na behandeling

Tetra- en trichlooretheen

II

1

na behandeling

Trihalomethanen, indien desinfectie met chloor

II

1

aan tappunt

Aeromonas

IIIa

1

aan tappunt

Ammonium

IIIa

13

grondstof

   

2 (4)

aan tappunt

Bacteriën van de coligroep (noot 2)

IIIa

4 (8)

aan tappunt

Chloride

IIIa

1

grondstof

   

1

na behandeling

Clostridium perfringens

IIIa

1

grondstof

   

2 (4)

na behandeling

DOC/TOC

IIIa

1

grondstof

   

1

na behandeling

Geleidingsvermogen

IIIa

4

grondstof

   

2 (4)

aan tappunt

Hardheid (Ca + Mg)

IIIa

1

aan tappunt

Koloniegetal bij 22 °C

IIIa

2 (4)

aan tappunt

Radioactiviteit (noot 4)

IIIa

1

grondstof

Saturatie Index

IIIa

1

aan tappunt

Temperatuur

IIIa

13

grondstof

   

1

aan tappunt

Waterstofcarbonaat

IIIa

1

grondstof

   

1

aan tappunt

Zuurgraad

IIIa

13

grondstof

   

2 (4)

aan tappunt

Zuurstof

IIIa

1

grondstof

Zuurstof

 

1

aan tappunt

Aluminium

IIIb

1

na behandeling

indien als vlokmiddel gebruikt:

IIIb

2 (4)

na behandeling

Geur

IIIb

2 (4)

aan tappunt

Kleur

IIIb

1

grondstof

   

2 (4)

aan tappunt

IJzer

IIIb

1

grondstof

 

IIIb

1

aan tappunt

indien als vlokmiddel gebruikt:

IIIb

2 (4)

na behandeling

Mangaan

IIIb

1

grondstof

   

1

aan tappunt

Natrium

IIIb

1

grondstof

   

1

na behandeling

Smaak

IIIb

2 (4)

aan tappunt

Sulfaat

IIIb

1

grondstof

 

IIIb

1

na behandeling

Troebelingsgraad

IIIb

13

grondstof

   

2 (4)

aan tappunt

Zink

IIIb

1

grondstof

AOX

IIIc

1

grondstof

Aromatische aminen

IIIc

1

grondstof

(Chloor)fenolen

IIIc

1

grondstof

Gehalogeneerde monocyclische koolwaterstoffen

IIIc

1

grondstof

Gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen

IIIc

1

grondstof

Monocyclische aromatische koolwaterstoffen

IIIc

1

grondstof

EBTE

IIIc

1

grondstof

MBTE

IIIc

1

grondstof

Diglyme

IIIc

1

grondstof

Overige antropogene stoffen (noot 3)

IIIc

1

grondstof

Noten:

 • 1. In de meeste situaties zal – gemiddeld over een jaar – niet meer dan 100 m3 drinkwater per dag worden geleverd. Voor situaties waarin de gemiddelde levering meer bedraagt dan 100 m3 per dag, geldt voor sommige parameters een afwijkende meetfrequentie. Het aantal monsternames per jaar staat dan tussen haken. Bij een levering van meer dan 1000 m3 per dag geldt de meetfrequentie, genoemd in tabel II.

 • 2. Voor deze parameters geldt tweemaal de bewakingsfrequentie overeenkomstig tabel II van deze bijlage.

 • 3. Voor deze parameter geldt een meetverplichting indien er aanleiding toe is of op verzoek van de inspecteur.

 • 4. Zie noot 8 van Tabel Ib. Wanneer er een behandeling is om het niveau van radionucliden in voor menselijke consumptie bestemd water terug te dringen, wordt er, volgens de in de tabel in punt 6 van de bijlage II van de richtlijn EURATOM 2013/51 aangegeven frequenties, gecontroleerd of die behandeling doeltreffend blijft.

Tabel IIIc: Meetprogramma voor de situatie dat drinkwater wordt afgenomen (van bijvoorbeeld een drinkwaterbedrijf), waarna dat water in eigen beheer een ontharding ondergaat (noot 1)

Parameter

Tabel in bijlage A van het besluit

Monsternames per jaar

Monsterplaats

Escherichia coli

I

1

aan tappunt

Enterococcen

I

1

aan tappunt

Geleidingsvermogen

IIIa

1

aan tappunt

Hardheid

IIIa

1

aan tappunt

Koloniegetal bij 22 °C

IIIa

1

aan tappunt

Waterstofcarbonaat

IIIa

1

aan tappunt

Zuurgraad

IIIa

1

aan tappunt

Noot:

 • 1. In situaties waarbij meer dan 1.000 m3 onthard drinkwater per dag ter beschikking wordt gesteld, geldt de meetfrequentie, genoemd in tabel II.

Tabel IIId: Meetprogramma voor situatie dat drinkwater wordt afgenomen (van bijvoorbeeld een drinkwaterbedrijf), waarna dat water in eigen beheer een behandeling ondergaat met een alternatieve techniek ten behoeve van legionellapreventie (noot 1)

Techniek

 

Koper-zilver ionisatie

Anodische oxidatie

Ultrafiltratie/UV-straling

Pasteurisatie/AOT (noot 4)

 

Parameter

Tabel in bijlage A van het besluit

Monsternames per jaar

Monsternames per jaar

Monsternames per jaar

Monsternames per jaar

Monsterplaats

Legionella

(noot 2)

12 (noot 5)

12 (noot 5)

2

4

aan tappunt

Koloniegetal bij 22 °C

IIIa

12 (noot 5)

     

aan tappunt

Koper

II

12 (noot 5)

     

aan tappunt

Zilver

(noot 3)

12 (noot 5)

     

aan tappunt

Trihalo-methanen

II

 

12 (noot 5)

   

aan tappunt

Vrij chloor

IIIa

 

12 (noot 5)

   

aan tappunt

Noten:

 • 1. In situaties waarbij meer dan 1.000 m3 behandeld drinkwater per dag ter beschikking wordt gesteld, geldt de meetfrequentie, genoemd in tabel II.

 • 2. Zie voor de kwaliteitseis voor legionella artikel 36 van het besluit. Het aantal voorgeschreven monsternames per jaar moet worden opgeteld bij het aantal dat is voorgeschreven op grond van artikel 43. eerste lid, van het besluit.

 • 3. Zilver is niet opgenomen in de tabellen van bijlage A van het besluit, omdat het in Nederland niet van nature in relevante hoeveelheden in het drinkwater voorkomt. Bij toepassing van koper-zilverionisatie wordt voor zilver een maximumwaarde gehanteerd van 50 µg/l als 90-percentiel, met een maximum van 100 µg/l.

 • 4. AOT staat voor Advanced Oxidation Technology. Hierbij worden met behulp van UV-licht en TiO2 hydroxyl-radicalen gevormd.

 • 5. De maandelijkse bemonstering van een parameter kan worden vervangen door een drie-maandelijkse, indien gedurende drie achtereenvolgende maandelijkse metingen geen waarden gevonden zijn boven de maximumwaarde die gesteld is in bijlage A van het besluit danwel – voor zilver – in noot 3. De 3-maandelijkse metingen kunnen worden vervangen door halfjaarlijkse metingen, indien gedurende drie achtereenvolgende 3-maandelijkse metingen geen waarden gevonden zijn boven de maximumwaarde die gesteld is in bijlage A van het besluit danwel – voor zilver – in noot 3.

Tabel IIIe: Meetprogramma voor situatie dat drinkwater wordt afgenomen (van bijvoorbeeld drinkwaterbedrijf), waarna dat water in eigen beheer een andere behandeling ondergaat (noot 1)

Parameter

Tabel in Bijlage A van het besluit

Monsternames per jaar

Monsterplaats

Escherichia coli

I

1

aan tappunt

Enterococcen

I

1

aan tappunt

Geleidingsvermogen

IIIa

1

aan tappunt

Hardheid

IIIa

1

aan tappunt

Koloniegetal bij 22 °C

IIIa

1

aan tappunt

Waterstofcarbonaat

IIIa

1

aan tappunt

Zuurgraad

IIIa

1

aan tappunt

Geur

IIIb

1

aan tappunt

Kleur

IIIb

1

aan tappunt

Troebelingsgraad

IIIb

1

aan tappunt

Noot:

 • 1. In situaties waarbij meer dan 1.000 m3 behandeld drinkwater per dag ter beschikking wordt gesteld, geldt de meetfrequentie, genoemd in tabel II.

Tabel IIIf: Meetprogramma voor de situatie dat drinkwater wordt afgenomen (bijvoorbeeld van drinkwaterbedrijf) en met het collectieve leidingnet gemiddeld meer dan 100 m3 drinkwater per dag wordt gedistribueerd (zonder behandeling) (noot 1)

Parameter

Tabel in Bijlage A van het besluit

Monsternames per jaar

Monsterplaats

Escherichia coli

I

1

aan tappunt

Enterococcen

I

1

aan tappunt

Antimoon

II

1

aan tappunt

Cadmium

II

1

aan tappunt

Chroom

II

1

aan tappunt

Koper, indien koperen leidingen

II

1

aan tappunt

Lood, indien loden leidingen

II

1

aan tappunt

Nikkel

II

1

aan tappunt

Koloniegetal bij 22 °C

IIIa

1

aan tappunt

Zuurgraad

IIIa

1

aan tappunt

Geur

IIIb

1

aan tappunt

Kleur

IIIb

1

aan tappunt

Troebelingsgraad

IIIb

1

aan tappunt

IJzer

IIIb

1

aan tappunt

Zink

IIIb

1

aan tappunt

Noot:

 • 1. In situaties waarbij meer dan 1.000 m3 warm tapwater per dag ter beschikking wordt gesteld, geldt de meetfrequentie, genoemd in tabel II.

Tabel IIIg: Meetprogramma voor een wijkwarmtapwatervoorziening waarmee gemiddeld meer dan 10 m3 warm tapwater per dag wordt geproduceerd respectievelijk gedistribueerd (noot 1)

Parameter

Tabel in Bijlage A van het besluit

Monsternames per jaar

Monsterplaats

Koper (noot 2)

II

1

aan tappunt

DOC/TOC

IIIa

1

aan tappunt

bij enkelwandige warmtewisselaars:

 

2 (4)

aan tappunt

Geleidingsvermogen

IIIa

1

aan tappunt

bij enkelwandige warmtewisselaars:

 

2 (4)

aan tappunt

Temperatuur

 

1

aan tappunt

Zuurgraad

IIIa

1

aan tappunt

Geur

IIIb

1

aan tappunt

Kleur

IIIb

1

aan tappunt

Troebelingsgraad

IIIb

1

aan tappunt

Noten:

 • 1. In gevallen waar gemiddeld meer dan 100 m3 warm tapwater per dag wordt geproduceerd of gedistribueerd, geldt voor sommige parameters een afwijkende meetfrequentie. Het aantal monsternames staat dan tussen haken. In situaties waarbij meer dan 1.000 m3 warm tapwater per dag ter beschikking wordt gesteld, geldt de meetfrequentie, genoemd in tabel II.

 • 2. Afhankelijk van de samenstelling van het gebruikte leidingmateriaal en hulpstukken dienen ook metalen als nikkel, cadmium en lood gemeten te worden.

Tabel IIIh : Meetprogramma voor een collectieve watervoorziening of collectief leidingnet op een mijnbouwinstallatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Mijnbouwwet (noot 1)

Parameter

Tabel in Bijlage A van het besluit

Monsternames per jaar (noot 7)

monsterplaats

Escherichia coli

I

4

2 tappunten en iedere tank

Enterococcen

I

4

2 tappunten en iedere tank

Legionella

(noot 5)

4

2 tappunten

Koper

II

2

1 tappunt (noot 3)

Trihalomethanen

II

2

1 tappunt

Bacteriën van de coligroep

IIIa

4

2 tappunten en iedere tank

Geleidingsvermogen

IIIa

2

1 tappunt

Hardheid

IIIa

2

1 tappunt

Koloniegetal 22 °C

IIIa

4

2 tappunten en iedere tank

Koloniegetal 37 °C

(noot 6)

4

2 tappunten en iedere tank

Vrij chloor

IIIa

365

1 tappunt (noot 4)

Waterstofcarbonaat

IIIa

2

1 tappunt

Zuurgraad

IIIa

2

1 tappunt

Zuurstof

IIIa

1

1 tappunt

Geur

IIIb

2

1 tappunt

Kleur

IIIb

2

1 tappunt

Troebelingsgraad

IIIb

2

1 tappunt

IJzer

IIIb

2

1 tappunt (noot 2)

Noten:

 • 1. De monsters worden genomen na minimaal 2 minuten doorstroming.

 • 2. Alleen indien sprake is van ijzeren leidingen

 • 3. Alleen indien sprake is van koperen leidingen

 • 4. De contacttijd tussen het chloor en het water moet ten minste 30 minuten bedragen.

 • 5. Zie voor de kwaliteitseis voor legionella artikel 36 van het besluit.

 • 6. Deze parameter is niet opgenomen in de tabellen van bijlage A van het besluit. Bij controle moet getoetst worden of geen abnormale verandering optreedt.

 • 7. In geval van een nieuw opgeleverde mijnbouwinstallatie of een mijnbouwinstallatie die vanuit het buitenland afkomstig is, vindt de eerste monstername binnen twee weken plaats.

Bijlage 4. behorend bij artikel 13 van de Drinkwaterregeling

Analysemethoden

Tabel I. Parameters waarvoor analysemethoden zijn gespecificeerd

Parameter

Methode (noot 3)

Opmerkingen

Aeromonas

NEN 6263

 

Escherichia coli (E.coli) en colibacteriën

NEN-EN-ISO 9308 – 1 (noot 1) of NEN-EN-ISO 9308 – 2 (noot 1)

 

F-specifieke RNA-fagen

NEN-EN-ISO 10705-1

 

Somatische colifagen

NEN-EN-ISO 10705-2

 

Fagen voor Bacterioides fragilis

NEN-ISO 10705-3

 

Clostridium perfringens (inclusief sporen)

NEN-EN-ISO 14189

 

Cryptosporidium

NEN-ISO 15553

 

Enterococcen

NEN-EN-ISO 7899 – 2

 

(Entero)virussen

 

noot 2

Giardia

NEN-ISO 15553

 

Koloniegetal bij 22°C en 36°C

NEN-EN-ISO 6222

 

Pseudomonas aeruginosa

NEN-EN ISO 16266

 

Noten:

1. De in Nederland gebruikte Laurylsulphate Agar Methode (LSA methode) is door de Europese Commissie gelijkwaardig verklaard en goedgekeurd.

2. Methode in overleg met de inspecteur te bepalen. Zie hiervoor het richtsnoer ‘Analyse microbiologische veiligheid drinkwater’.

3. Voor de beoordeling van de gelijkwaardigheid van alternatieve methoden aan de methode van bijlage III bij Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PbEG 1998, L 330), is het lidstaten toegestaan om gebruik te maken van norm NEN-EN ISO 17994. Deze norm is bij Beschikking 2009/64/EG van de Commissie van 21 januari 2009 houdende specificatie, overeenkomstig Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad, van ISO 17994:2004(E) als de norm inzake de gelijkwaardigheid van microbiologische methoden (PbEU 2009, L 23) vastgesteld, als de norm inzake de gelijkwaardigheid van microbiologische methoden in het kader van Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG. Lidstaten kunnen echter ook gebruikmaken van norm NEN-EN ISO 16140 of andere, soortgelijke internationaal aanvaarde protocollen, zoals bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen (PbEU 2005, L 338), om de gelijkwaardigheid vast te stellen van methoden die niet gebaseerd zijn op het kweken en die buiten het toepassingsgebied van NEN-EN ISO 17994 vallen.

Tabel II. Chemische en indicatorparameters

Voor de onderstaande parameters houden de gespecificeerde prestatiekenmerken in dat met de gebruikte analysemethoden ten minste concentraties moeten kunnen worden gemeten die gelijk zijn aan de parameterwaarde, met een bepalingsgrens, zoals gedefinieerd in artikel 2, tweede lid, van Richtlijn 2009/90/EG van de Commissie van 31 juli 2009 tot vaststelling van technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand krachtens Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEG 2009, L 201/36), van 30% of minder van de desbetreffende parameterwaarde en een meetonzekerheid als aangegeven in de tabel. Het resultaat wordt met ten minste evenveel significante cijfers uitgedrukt als de gelijknamige parameterwaarde genoemd in Bijlage A, tabellen II en III, bij het besluit.

Tabel II: Minimumprestatiekenmerk ‘meetonzekerheid’

Parameters

Meetonzekerheid (Zie noot 1) % van de parameterwaarde (behalve voor pH)

Opmerking en

Aluminium

25

 

Ammonium

40

 

Antimoon

40

 

Arseen

30

 

Benzo(a)pyreen

50

Zie noot 5

Benzeen

40

 

Boor

25

 

Bromaat

40

 

Cadmium

25

 

Chloride

15

 

Chroom

30

 

Geleidbaarheid

20

 

Koper

25

 

Cyanide

30

Zie noot 6

1,2-Dichloorethaan

40

 

Fluoride

20

 

Waterstofionenconcentratie (uitgedrukt in pH-eenheden)

0,2

Zie noot 7

IJzer

30

 

Lood

25

 

Mangaan

30

 

Kwik

30

 

Nikkel

25

 

Nitraat

15

 

Nitriet

20

 

Oxideerbaarheid

50

Zie noot 8

Pesticiden

30

Zie noot 9

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

50

Zie noot 10

Seleen

40

 

Natrium

15

 

Sulfaat

15

 

Tetrachlooretheen

30

Zie noot 11

Trichlooretheen

40

Zie noot 11

Trihalomethanen – totaal

40

Zie noot 10

Totale organische koolstof (TOC)

30

Zie noot 12

Troebelingsgraad

30

Zie noot 13

Acrylamide, epichloorhydrine en vinylchloride worden gecontroleerd door middel van productspecificatie (parameters opgenomen in de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening)

 • 2. Noten bij tabel II

  Noot 1

  Onder ‘meetonzekerheid’ wordt verstaan een niet-negatieve parameter die de spreiding karakteriseert van de kwantitatieve waarden die aan een te meten grootheid worden toegekend, gebaseerd op de gebruikte informatie. Het prestatiekenmerk voor meetonzekerheid (k=2) is het in de tabel vermelde percentage van de parameterwaarde of beter. De meetonzekerheid wordt geschat op het niveau van de parameterwaarde, tenzij anders vermeld.

  Noot 5

  Als niet aan de waarde van de meetonzekerheid kan worden voldaan, moet de beste beschikbare techniek worden toegepast (tot 60%).

  Noot 6

  Met deze methode wordt het totaal aan cyanide in elke vorm bepaald.

  Noot 7

  Waarden voor juistheid, precisie en meetonzekerheid worden uitgedrukt in pH-eenheden.

  Noot 8

  Referentiemethode: EN ISO 8467.

  Noot 9

  De prestatiekenmerken voor afzonderlijke pesticiden zijn indicatief. Lage waarden voor meetonzekerheid van 30% zijn haalbaar voor meerdere pesticiden, hogere waarden tot 80% kunnen worden toegelaten voor een aantal pesticiden.

  Noot 10

  De prestatiekenmerken gelden voor de afzonderlijke stoffen, gespecificeerd op 25% van de parameterwaarde in bijlage I, deel A.

  Noot 11

  De prestatiekenmerken gelden voor de afzonderlijke stoffen, gespecificeerd op 50% van de parameterwaarde in bijlage I, deel A.

  Noot 12

  De meetonzekerheid moet worden geschat op het niveau van 3 mg/l van de TOC. Voor het bepalen van de TOC en de opgeloste organische koolstof (DOC) worden de CEN 1484-richtsnoeren gebruikt.

  Noot 13

  De meetonzekerheid moet worden geschat op het niveau van 1,0 NTU (nephelometrische troebelingseenheid) overeenkomstig EN ISO 7027.

Bijlage 5. behorend bij artikel 16 van de Drinkwaterregeling

Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater

Parameter

Eenheid

Waarde*

Zuurgraad

pH

7,0 ≤ pH ≤ 9,0

Kleurintensiteit

mg/l

50

Gesuspendeerde stoffen

mg/l

50

Temperatuur

°C

25

Geleidingsvermogen voor elektriciteit

mS/m bij 20°C

80

Geur

-

geen abnormale verandering

Chloride

mg/l Cl

150 (noot 5)

Sulfaat

mg/l SO4

100

Fluoride

mg/l F

1

Ammonium

mg/l NH4

1,5

Nitraat

mg/l NO3

50

Fosfaat

mg/l PO4

0,9

Zuurstof opgelost

mg/l O2

≥ 5

Natrium

mg/l Na

120

IJzer opgelost

µg/l Fe

300

Mangaan

µg/l Mn

500

Koper

µg/l Cu

50

Zink

µg/l Zn

200

Boor

µg/l B

1000

Arseen

µg/l As

20

Cadmium

µg/l Cd

1,5

Chroom (totaal)

µg/l Cr

20

Lood

µg/l Pb

30

Seleen

µg/l Se

10

Kwik

µg/l Hg

0,3

Barium

µg/l Ba

200

Cyanide

µg/l CN

50

AOX

µmol X/l

-

Aromatische aminen (noot 1 en 2)

µg/l

1

(Chloor)fenolen (noot 1 en 2)

µg/l

1

Diglyme(n) (noot 1)

µg/l

1

Ethyl tert-butyl ether (ETBE) (noot 1)

µg/l

1

Gehalogeneerde monocyclische koolwaterstoffen (noot 1)

µg/l

1

Gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen (noot 1)

µg/l

1

Methyl tert-butyl ether (MTBE) (noot 1)

µg/l

1

Monocyclische koolwaterstoffen/aromaten (noot 1)

µg/l

1

Overige antropogene stoffen (noot 1 en 3)

µg/l

1

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

µg/l

1

Gewasbeschermingsmiddelen, biociden, en hun relevante afbraakprodukten (som)

µg/l

0,5

Gewasbeschermingsmiddelen, biociden en hun relevante afbraakproducten per afzonderlijke stof (noot 2)

µg/l

0,1

Bacteriën van de coligroep (noot 4)

aantal per 100 ml

2000

Escherichia coli (noot 4)

aantal per 100 ml

2000

Enterococcen (noot 4)

aantal per 100 ml

1000

Pyrazool

µg/l

3

 • * De waarden zijn maximumwaarden, tenzij anders is aangegeven

Noten:

 • 1. Deze kwaliteitseisen zijn bedoeld voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de aangegeven waarde (1 µg/l) wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid maar zal er nader onderzoek plaatsvinden. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken.

 • 2. Indien het een metaboliet van gewasbeschermingsmiddelen betreft welke in humaan toxicologisch opzicht relevant is dan is de kwaliteitseis 0,1 µg/l. Voor de overige metabolieten geldt een norm van 1,0 µg/l (zie tabel II noot 7 van het Drinkwaterbesluit)

 • 3. Met deze parameter worden stoffen bedoeld die niet behoren tot de andere parameters in deze tabel maar welke een bedreiging voor de drinkwatervoorziening kunnen zijn.

 • 4. Voor nadere regels omtrent de analyse van de microbiologische veiligheid wordt verwezen naar noot 1 van tabel I van bijlage A van het Drinkwaterbesluit.

 • 5. Deze waarde moet worden beschouwd als jaargemiddelde.

Bijlage 6. behorende bij artikel 17 van de Drinkwaterregeling

Aanwijzing parameters in verband met de uitvoering van de prestatievergelijking op drinkwaterkwaliteit

De onderscheiden parametergroepen en de daaronder begrepen parameters

Gezondheidskundige parameters (acuut)

Escherichia coli

Enterococcen

Legionella

Gezondheidskundige parameters (niet-acuut)

Arseen

Boor

Bromaat (90-percentiel)

1,2-Dichloorethaan

Fluoride

Nikkel

Nitraat

Nitriet

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) (som)

Pesticiden (individueel)

Tetra- en trichlooretheen (som)

Trihalomethanen (som) (90-percentiel)

Bedrijfstechnische parameters

Aeromonas bij 30oC

Ammonium

Bacteriën van de coligroep

Chloride

Clostridium perfringens

Saturatie Index

Temperatuur

Waterstofcarbonaat

Zuurgraad

Zuurstof

Klantgerichte parameters

Aluminium

Hardheid (totaal)

Kleur

IJzer

Mangaan

Natrium

Sulfaat

Troebelingsgraad

Bijlage 7. behorende bij artikel 10 van de Drinkwaterregeling

Controle van de indicatieve dosis en analytische prestatiekenmerken

1. Controle op naleving van de indicatieve dosis

De controle in Nederland vindt plaats op basis van de meetresultaten voor totaal alfa en totaal bèta-radioactiviteit(1).

a). Controle op bepaalde radionucliden of op een afzonderlijke radionuclide

Als één van de activiteitsconcentraties meer bedraagt dan 20% van de overeenkomstige afgeleide waarde of als de tritiumconcentratie hoger ligt dan de in het Drinkwaterbesluit vastgestelde parameterwaarde, is een analyse van andere radionucliden vereist.

b). Controlestrategieën voor totaal alfa- en totaal bèta-activiteit

Voor dit doel zijn in de EURATOM-richtlijn controleniveaus voor totaal alfa-activiteit of totaal bèta-activiteit vastgelegd. Het aanbevolen controleniveau voor totaal alfa-activiteit is 0,1 Bq/l. Het aanbevolen controleniveau voor totaal bèta-activiteit is 1,0 Bq/l.

Als de totaal alfa- en de totaal bèta-activiteit kleiner zijn dan respectievelijk 0,1 Bq/l en 1,0 Bq/l, mogen de lidstaten aannemen dat de ID geringer is dan de parameterwaarde van 0,1 mSv/j en dat stralingsonderzoek niet nodig is, behalve wanneer uit andere informatiebronnen is gebleken dat in het water specifieke radionucliden aanwezig zijn die een ID hoger dan 0,1 mSv/j zouden kunnen veroorzaken.

Als de totaal alfa-activiteit meer bedraagt dan 0,1 Bq/l of als de totaal bèta-activiteit meer bedraagt dan 1,0 Bq/l moet op specifieke radionucliden worden geanalyseerd. Indien dit voorkomt zal in samenwerking met het RIVM en na beoordeling door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in monitoringsprogramma’s worden vastgelegd welke radionucliden moeten worden gemeten waarbij alle relevante gegevens inzake mogelijke bronnen van radioactiviteit in aanmerking worden genomen.

Aangezien verhoogde tritiumniveaus kunnen duiden op de aanwezigheid van andere kunstmatige radionucliden, moeten tritium en totaal alfa- en totaal bèta-activiteit in hetzelfde monster worden gemeten.

2. Berekening van de ID

De ID wordt berekend aan de hand van de gemeten radionuclideconcentraties en de dosiscoëfficiënten die zijn vastgelegd in bijlage III, tabel A, van Richtlijn 96/29/EURATOM, of aan de hand van recentere informatie die wordt erkend door de bevoegde instanties van de lidstaat, op basis van de jaarlijkse inname van water (730 liter voor volwassenen). Wanneer aan de volgende formule is voldaan, mogen de lidstaten aannemen dat de ID lager is dan de parameterwaarde van 0,1 mSv/j en dat verder onderzoek niet nodig is:

Bijlage 256065.png

waarin:

Ci(obs)

=

geobserveerde radionuclideconcentratie i

Ci(der)

=

afgeleide radionuclideconcentratie i

N

=

aantal waargenomen radionucliden.

Afgeleide concentraties voor radioactiviteit in voor menselijke consumptie bestemd water (2)

Bron

Nuclide

Afgeleide concentratie

Natuurlijk

U-238 (3)

3,0 Bq/l

U-234 (3)

2,8 Bq/l

Ra-226

0,5 Bq/l

Ra-228

0,2 Bq/l

Pb-210

0,2 Bq/l

Po-210

0,1 Bq/l

Kunstmatig

C-14

240 Bq/l

Sr-90

4,9 Bq/l

Pu-239/Pu-240

0,6 Bq/l

Am-241

0,7 Bq/l

Co-60

40 Bq/l

Cs-134

7,2 Bq/l

Cs-137

11 Bq/l

I-131

6,2 Bq/l

3. Prestatiekenmerken en analysemethoden

Parameters en radionucliden

Aantoonbaarheidsgrens (Opmerkingen 1 en 2)

Opmerkingen

Tritium

10 Bq/l

Noot 3

Radon

10 Bq/l

Noot 3

totaal alfa-activiteit

0,04 Bq/l

Noot 4

totaal bèta-activiteit

0,4 Bq/l

Noot 4

U-238

0,02 Bq/l

 

U-234

0,02 Bq/l

 

Ra-226

0,04 Bq/l

 

Ra-228

0,02 Bq/l

Noot 5

Pb-210

0,02 Bq/l

 

Po-210

0,01 Bq/l

 

C-14

20 Bq/l

 

Sr-90

0,4 Bq/l

 

Pu-239/Pu-240

0,04 Bq/l

 

Am-241

0,06 Bq/l

 

Co-60

0,5 Bq/l

 

Cs-134

0,5 Bq/l

 

Cs-137

0,5 Bq/l

 

I-131

0,5 Bq/l

 

Noot 1:

De aantoonbaarheidsgrens wordt berekend aan de hand van ISO norm 11929: Bepaling van de karakteristieke limieten (beslissingsgrens, detectielimiet en betrouwbaarheidsinterval) voor meting van ioniserende straling – Grondbeginselen en toepassing, met een foutkans van de eerste en tweede soort van telkens 0,05.

   

Noot 2:

Meetonzekerheden worden berekend en aangegeven als volledige standaardmeetonzekerheden of als uitgebreide standaardmeetonzekerheden met een uitbreidingsfactor van 1,96, volgens de ISO-leidraad voor de bepaling en aanduiding van de meetonzekerheid.

   

Noot 3:

De aantoonbaarheidsgrens voor tritium en radon is 10% van de parameterwaarde ervan van 100 Bq/l.

   

Noot 4:

De aantoonbaarheidsgrens voor totaal alfa- en totaal bèta-activiteiten is 40% van de controlewaarden van respectievelijk 0,1 en 1,0 Bq/l.

   

Noot 5:

Deze aantoonbaarheidsgrens geldt alleen voor de eerste controle op indicatieve dosis voor een nieuwe waterbron. Indien de eerste controle aantoont dat het niet aannemelijk is dat Ra-228 meer bedraagt dan 20% van de afgeleide concentratie, mag de aantoonbaarheidsgrens worden verhoogd tot 0,08 Bq/l voor routinematige nuclidespecifieke metingen van Ra-228, totdat er een volgende controle nodig is.

(1) Waar nodig kan totaal bèta-activiteit worden vervangen door residuele bèta-activiteit na aftrek van de activiteitsconcentratie van kalium-40.

(2) Deze tabel omvat waarden voor de meest voorkomende natuurlijke en kunstmatige radionucliden. Het zijn nauwkeurige waarden, berekend voor een dosis van 0,1 mSv, een jaarlijkse inname van 730 liter en met gebruikmaking van de dosiscoëfficiënten van bijlage III, tabel A, van Richtlijn 96/29/EURATOM. Afgeleide concentraties voor andere radionucliden kunnen op dezelfde basis worden berekend, en waarden kunnen worden geactualiseerd op basis van recentere informatie die wordt erkend door de bevoegde instanties van de lidstaat.

(3) Deze tabel toont enkel de stralingseigenschappen van uranium, niet de chemische toxiciteit.

Naar boven