Regeling vaststelling rijksbijdragen Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 25-06-2011 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juni 2011, nr. IVV/BBO/2011/10881, tot vaststelling van de rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds en van bijzondere rijksbijdragen voor het Ouderdomsfonds en voor het Nabestaandenfonds voor het jaar 2011

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1. Rijksbijdrage Ouderdomsfonds

[Vervallen per 01-01-2012]

De rijksbijdrage, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, die ten gunste komt van het Ouderdomsfonds, bedraagt voor het jaar 2011: € 4.853.400.000.

Artikel 2. Bijzondere rijksbijdragen voor het Ouderdomsfonds en het Nabestaandenfonds

[Vervallen per 01-01-2012]

  • 2 De rijksbijdragen, bedoeld in het eerste lid, bedragen voor het jaar 2011:

    • a. voor het Ouderdomsfonds: € 488.506.000;

    • b. voor het Nabestaandenfonds: € 17.433.000.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 juni 2011

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina