Richtlijn voor strafvordering Binnenvaart

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-07-2011 t/m 31-12-2012

Richtlijn voor strafvordering Binnenvaart

Samenvatting

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze richtlijn bevat de te hanteren tarieven voor een aantal meer voorkomende overtredingen van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van de scheepvaart op de binnenwateren (beroeps- en recreatievaart). Zo wordt aandacht besteed aan handelen in strijd met de Binnenvaartwet en het Binnenvaartpolitiereglement (BPR)/Rijnvaartpolitiereglement 1995 (RPR). Verder wordt ingegaan op het transactie- en requireerbeleid voor varen onder invloed, alsmede voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

   
 

Inhoudsopgave

 

Samenvatting

I

Algemeen

II

Binnenvaartwet (en verwante uitvoeringsregelingen HRA)

III

Scheepvaartverkeerswet en Reglementen (o.a. BPR/RPR)

IV

Varen onder invloed

V

Vervoer van gevaarlijke stoffen

VI

Overgangsrecht

I. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit hoofdstuk bevat een korte introductie in het strafvorderingsbeleid op het gebied van de scheepvaart op de binnenwateren. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan afwijkingen van het Kader voor strafvordering en het gebruikelijke strafprocesrecht, als gevolg van het regime voor de internationale Rijn. Verder worden wijzigingen ten opzichte van vorige beleidsregels toegelicht en wordt ingegaan op de reikwijdte van deze richtlijn. Tot slot wordt de opzet van de tabellen toegelicht en de betekenis van de gebruikte afkortingen verklaard.

1. Inleiding

[Vervallen per 01-01-2013]

Het Openbaar Ministerie kan door middel van het aanbieden van een transactie (artikel 74 Sr jo. artikel 37 WED), het uitvaardigen van een strafbeschikking (artikel 257a Sv e.v. jo. artikel 36 WED) of door dagvaarding een strafzaak afhandelen. Met het oog op de gewenste eenheid in het strafvorderingbeleid, ten aanzien van overtredingen van de in de aanhef genoemde wet- en regelgeving, zijn tarieven vastgesteld. Deze tarieven dienen landelijk als richtlijn voor de bepaling van de bedragen die als transactie, als strafbeschikking dan wel als eis ter zitting kunnen worden gehanteerd.

1.1. Achtergrond

[Vervallen per 01-01-2013]

In een groot aantal richtlijnen voor strafvordering wordt uitgegaan van het ‘Kader voor strafvordering’ en het hierin gebruikte systeem van sanctiepunten. In deze richtlijn is echter gekozen voor tarieven in euro’s. De reden hiervoor ligt in het internationale recht.

De wet- en regelgeving op de Nederlandse binnenwateren verschilt per water.1Op enkele scheepvaartwegen zijn een specifiek verdrag en bijbehorende voorschriften van toepassing. Van belang is met name de Herziene Rijnvaartakte (HRA, ook wel: Akte van Mannheim 1868), die in Nederland geldt op de Rijn, het Pannerdensch Kanaal, de Lek en de Waal (de zgn. ‘Aktewateren’). De HRA kent een eigen sanctieregime, dat afwijkt van het gebruikelijke strafprocesrecht. Zo berust de bevoegdheid om recht te spreken over overtredingen van voor de Rijn geldende voorschriften bij zgn. ‘Rijnvaartrechters’ (art. 34 HRA) en kent artikel 32 van de Herziene Rijnvaartakte uitsluitend een geldboete als sanctie. Dit betekent dat bij overtredingen op de internationale Rijn ingevolge artikel 94 Grondwet geen ruimte is voor oplegging van vervangende hechtenis.2Hetzelfde geldt voor taakstraffen of verbeurdverklaring. De op te leggen geldboete is voorts gemaximeerd. De maximum geldboete bedraagt vooralsnog 2500 bijzondere trekkingsrechten op het Internationaal Monetair Fonds (omgerekend naar euro’s circa 2750 euro).3Omdat wordt gestreefd naar een strafvorderingsbeleid dat voor alle scheepvaartwegen zo veel mogelijk gelijk is, is dit maximum ook van invloed op de tarieven voor de niet-Aktewateren. Bij overtredingen buiten de internationale Rijn mag in voorkomende gevallen echter van het maximum worden afgeweken.

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in Straatsburg heeft voor de meest voorkomende overtredingen van de voorschriften een Bussgeldkatalog vastgesteld. Uit het oogpunt van uniformiteit en rechtsgelijkheid zijn de in deze richtlijn opgenomen tarieven daarmee vergeleken. Bij een groot aantal feiten is er in navolging van de Bussgeldkatalog voor gekozen om marges aan te geven. Wegingsfactoren zijn daarbij onder meer de ernst van feit, de mate van overtreding, de mate van gevaarzetting, het soort schip en de omstandigheden waaronder het feit werd gepleegd. Voor een aantal tarieven is afgeweken van de Bussgeldkatalog, omdat Nederland een grote bevolkingsdichtheid kent en een verhoogd veiligheidsbewustzijn nodig wordt geacht. Het hogere tarief is daarbij mede gebaseerd op de afdoeningservaringen van het OM in het verleden en het aanzienlijke gevaar dat kan ontstaan bij niet naleving van het betreffende voorschrift.

1.2. Ontneming

[Vervallen per 01-01-2013]

Waar mogelijk en toepasselijk zal in het proces-verbaal gemotiveerd het bedrag van het wederrechtelijk verkregen voordeel worden aangegeven. Dit bedrag kan dan in daarvoor in aanmerking komende gevallen aan de verdachte worden ontnomen (zie Aanwijzing ontneming).

2. Wijzigingen

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze beleidsregel is een aantal richtlijnen voor strafvordering op het gebied van de scheepvaart op de binnenwateren samengevoegd. Het huidige beleid wordt voortgezet, maar is wel op onderdelen vereenvoudigd.4Inhoudelijke wijzigingen hangen voornamelijk samen met de verdere implementatie van de Wet OM-afdoening, de inwerkingtreding van het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren(‘het ADN’)5, de invoering van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RspR), wijzigingen van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) en de formalisering van het beleid voor de handhaving van de Binnenvaartwet. Sinds 1 januari 2010 werd een ‘tijdelijk beleidskader handhaving binnenvaart’ gehanteerd, dat diende ter actualisering van de bestaande beleidsregels. De strafvorderlijke aspecten van dat beleid zijn nu opgenomen in deze aanwijzing (zie hoofdstuk II). Verder is waar mogelijk geanticipeerd op aanstaande wijzigingen van wet- en regelgeving. Daarbij zijn met name van belang:

 • het (10e) wijzigingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement;

 • het wijzigingsbesluit Rijnvaartpolitiereglement 19956

 • de wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid (Tweede Kamer 2010–2011, 32 539, nr. 2).

Eerdere wijzigingen

Op 1 januari 2011 zijn de bedragen in de richtlijnen, die ten grondslag liggen aan deze richtlijn, geïndexeerd met 15 procent conform de door de minister voorgestelde verhoging.

3. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze richtlijn bevat de te hanteren tarieven van een aantal meer voorkomende overtredingen van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van de scheepvaart op de binnenwateren (beroeps- en recreatievaart).

 • Deze richtlijn geldt ook voor de conventionele (grens)wateren (Eems/Dollard, Westerschelde, Het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de Gemeenschappelijke Maas.7

 • De feiten die zijn opgenomen in de ‘Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen’ worden in deze richtlijn buiten beschouwing gelaten om afstemmingsproblemen te voorkomen.

 • Het bijbehorende opsporings- en vervolgingsbeleid is neergelegd in de Aanwijzing Binnenvaart.

4. Aanduidingen en afkortingen

[Vervallen per 01-01-2013]

De overtredingen waarop de tarieven in deze richtlijn betrekking hebben, zijn verkort aangeduid. De weergave van het overtreden voorschrift bestaat uit een verkorte verwijzing naar de betreffende regeling (‘art. 1.10/1/a’ staat bijvoorbeeld voor art. 1.03, eerste lid, onder a). In deze richtlijn worden de volgende afkortingen gehanteerd:

   

AAG

Ademalcoholgehalte in microgram per liter (µg/l). 

ADN 

Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)

ADNR 

Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation du Rhin (vervallen)

ATW

Arbeidstijdenwet

AWB

Algemene wet bestuursrecht

BAG

Bloedalcoholgehalte in milligram per milliliter (‰)  

BISW

Binnenschepenwet (vervallen)

BPR

Binnenvaartpolitiereglement

BVB

Binnenvaartbesluit

BVBB

Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (vervallen)

BVGS

Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen

BVR

Binnenvaartregeling

BVW

Binnenvaartwet

IVW

Inspectie Verkeer en Waterstaat8

Jo.

juncto (‘in verbinding met’)

PRR 

Patentreglement Rijn (vervallen)

Rn.

Randnummer

ROSR

Reglement Onderzoek schepen op de Rijn 1995

RPR

Rijnvaartpolitiereglement 1995

RRP 

Reglement Radarpatenten

RRP98

Reglement Rijnpatenten 1998 (vervallen)

RSPR

Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn

Sr

Wetboek van strafrecht

SVW

Scheepvaartverkeerswet

VBG

Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen

WED

Wet op de economische delicten

WVBB

Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (vervallen)

WVGS

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

8Mogelijk gaat de IVW met de VROM-Inspectie op termijn op in de ‘Inspectie Leefomgeving en Transport’ (werknaam). In geval van een organisatiewijziging geldt hetgeen in deze beleidsregel is bepaald mutatis mutandis voor rechtsopvolgers.

II. Binnenvaartwet

[Vervallen per 01-01-2013]

De Binnenvaartwet (BVW) en enkele uitvoeringsregelingen van de HRA op het terrein van technische eisen voor schepen, bemanningsvoorschriften en vaar- en rusttijden worden primair bestuursrechtelijk gehandhaafd. Het strafrecht wordt nog slechts in een beperkt aantal gevallen toegepast. Voor het beleidskader voor de strafrechtelijke handhaving van de Binnenvaartwet wordt verwezen naar hoofdstuk II van de Aanwijzing Binnenvaart.

Art. 8, derde lid, BVW jo. 1.7.2 BVR/15.05, eerste lid, ROSR

Het vervoer van meer passagiers dan ten hoogste is toegelaten voor een passagiersschip, vanaf een overschrijding met 10% of meer van het ten hoogste toegelaten aantal personen

€ 1600–2600

Art. 17, vijfde lid, BVW

Gebruik van een schip terwijl het gebruik is onderbroken o.g.v. artikel 17 van de Binnenvaartwet

€ 1600–2600

O.a. art. 22, negende lid, BVW jo. 5.5 BVR en 23.07, eerste lid, ROSR

Onvoldoende rust, bij een tekort van zes uren of meer

€ 1000–2600

Art. 22, negende lid, BVW jo. 5.6 BVR en 23.01, eerste lid, ROSR

Onderbemanning van 50% of meer van de voorgeschreven bemanning (de helft of minder van de voorgeschreven bemanning is aanwezig)

€ 1600–2600

     

Art. 25, vierde lid, BVW jo. 13-17 BVB

Voor de tarieven voor varen zonder in het bezit te zijn van een geldig vaarbewijs (zie art. 7.1 Binnenvaartregeling) wordt verwezen naar de ‘Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen’.1

     
 

– Klein vaarbewijs, zie W300b

– Groot vaarbewijs (of groot Rijnpatent), zie W300a.

– Beperkt groot vaarbewijs, zie W300a

– Beperkt groot pleziervaartbewijs, zie W300a.

 
     
 

Let op: de handhaving van de vaarbewijsplicht gaat mogelijk veranderen.2

 
     

Art. 49, eerste lid, jo. betreffende verbodsbepaling BVW

Indien strafrechtelijke handhaving overigens aangewezen is, bijvoorbeeld als er sprake is van gevaar voor de openbare veiligheid (art. 49 BVW), wordt aansluiting gezocht bij het voor de bewuste gedraging in de ‘bestuurlijke boete catalogus’ van de IVW (bijlage 11.1 als bedoeld in art. 11.1 van de Binnenvaartregeling) opgenomen boetebedrag. Hierbij geldt dat de transactie, beschikking of eis hoger is dan de voor de betreffende gedraging (hoogst) op te leggen bestuurlijke boete.

Zie hoofdstuk II van de Aanwijzing Binnenvaart.

€ 110–2600

     

Art. 32 HRA jo voorschrift voor internationale Rijn3

Enkele uitvoeringsregelingen4 van de HRA worden – voor zover de bepalingen overeenkomen met hetgeen bij of krachtens de Binnenvaartwet is bepaald – bestuursrechtelijk gehandhaafd (bestuurlijke boete). Indien strafrechtelijke handhaving aangewezen is, bijvoorbeeld als er sprake is van gevaar voor de openbare veiligheid (vgl. art. 49 BVW), wordt aansluiting gezocht bij het voor de bewuste gedraging in de ‘bestuurlijke boete catalogus’ van de IVW (bijlage 11.1 als bedoeld in art. 11.1 van de Binnenvaartregeling) opgenomen boetebedrag. Hierbij geldt dat de transactie, beschikking of eis hoger is dan de voor de betreffende gedraging (hoogst) op te leggen bestuurlijke boete. Let op: voor de internationale Rijn geldt een gemaximeerde geldboete van 2500 bijzondere trekkingsrechten op het IMF .

€ 110–2600

   

Zie hoofdstuk II en V van de Aanwijzing Binnenvaart.

 

1Met ingang van 1 maart 2011 zijn deze feiten onder de werking van de OM-Afdoening gebracht. Voor de feiten wordt een OM-strafbeschikking (W300a), resp. politiestrafbeschikking (W300b) uitgevaardigd.

2Tweede Kamer 2010-2011, 32 539, nr. 2. Dit wetsvoorstel introduceert de mogelijkheid om categorieën vaarbewijzen bij ministeriële regeling uit te zonderen van de bestuurlijke boete (c.q. strafrechtelijk te laten handhaven). Naar verwachting zal dit ertoe leiden dat het klein vaarbewijs strafrechtelijk, en het groot vaarbewijs bestuursrechtelijk wordt gehandhaafd.

3De mogelijkheid om bij de Binnenvaartwet van het bestuursrecht ‘op te schalen’ naar het strafrecht, wordt op de internationale Rijn niet toegepast over de band van art. 49 BVW (in verband met een voorbehoud in de strafbaarstelling in art. 1, onder 4, van de WED). Indien een overtreding strafbaar is op grond van art. 32 van de Herziene Rijnvaartakte, vormen dat artikel en het relevante voorschrift voor de internationale Rijn (bv. bepaling uit het ROSR) bij gevaar voor de openbare veiligheid de grondslag voor de strafrechtelijke handhaving.

4Het gaat met name om voorschriften ten aanzien van vaartijden, bemanningseisen, radarexamens en technische eisen. Het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 (ROSR) en het Reglement betreffende veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen, zijn opgenomen als bijlagen bij de Binnenvaartregeling.

III. Scheepvaartverkeerswet en Reglementen (o.a. BPR/RPR)

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit hoofdstuk bevat achtereenvolgens de transactietarieven voor overtredingen van de Scheepvaartverkeerswet (SVW), het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en het Rijnvaartpolitiereglement 1995 (RPR).8Deze tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op de conventionele (grens)wateren (Eems/Dollard, Westerschelde, Het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de Gemeenschappelijke Maas.9

1. Scheepvaartverkeerswet

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel

Onderwerp

Transactie

26 SVW

Opzettelijk wederrechtelijk aan ander toebehorend schip gebruiken op scheepvaartweg (‘joyvaren’ – recreatievaart en beroepsvaart)

€ 340–1300

26 SVW

Opzettelijk wederrechtelijk aan ander toebehorend schip gebruiken op scheepvaartweg, in vereniging (toeslag 30%)

€ 440–1700

27/1; 27/2/a; 27/2/b; 28/1; 28/2; 28a/7; 29/3 SVW

‘Varen onder invloed’

Zie hoofdstuk IV

 

2. Binnenvaartpolitiereglement

[Vervallen per 01-01-2013]

Let op: het ‘Wijzigingsbesluit Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, enz.’ (‘10e wijzigingsbesluit’ – besluit van 20 september 2010, Stb. 2010, 748) moest ten tijde van de totstandkoming van deze richtlijn nog in werking treden.

In onderstaande tabel zijn artikelen die in enigerlei mate wijzigen met [»] gemarkeerd. Waar mogelijk is daarbij tevens informatie over de wijziging en een gewijzigd onderwerp of tarief opgenomen. Na inwerkingtreding van het 10e wijzigingsbesluit geldt de gewijzigde tekst.

Artikel

Onderwerp

Transactie

1.04 BPR

Als schipper niet alle voorzorgmaatregelen nemen die geboden zijn.

€ 110–1100

1.04 jo. 1.03/3 BPR

Als lid bemanning etc. die zelfstandig koers en snelheid schip bepaalt niet alle voorzorgsmaatregelen nemen die door algemene plicht tot waakzaamheid worden gevorderd.

€ 110–550

1.06 BPR

[»]

Afmetingen etc. schip/samenstel niet verenigbaar met karakteristiek/afmetingen van de vaarweg en de kunstwerken.

€ 280–850

1.07/1 BPR

Schip tot over vlak onderkant inzinkingsmerken beladen

€ 280– 850

1.07/2 BPR

Te geringe stabiliteit door onjuiste belading

€ 280–850

1.07/2 BPR

Niet genoeg vrij uitzicht tijdens de vaart.

€ 230–550

1.07/3 BPR

Geen controle stabiliteit (stabiliteitsberekening) bij het genoemde containervervoer

€ 550

1.09/2 BPR

[» wordt: 1.09/3 BPR]

Geen bekwame persoon in stuurhut snel schip die het roer bedient

€ 230–650

1.09/2 BPR

[» wordt: 1.09/3 BPR]

Geen (bekwame) tweede persoon in stuurhut snel schip

€ 230–460

1.09/3 BPR

[» wordt: 1.09/4 BPR]

In de stuurhut niet in staat alle inlichtingen en aanwijzingen te vernemen.

€ 200

1.09/3 BPR

[» wordt: 1.09/4 BPR]

Geen uitkijk of luisterpost aanwezig.

€ 200

1.10/1/a BPR

Niet aan boord aanwezig: Meetbrief

€ 280

1.10/1/b BPR

Niet aan boord aanwezig: ADN bescheiden.

Zie hoofdstuk V

-

1.10/1/c BPR

Niet aan boord aanwezig: Groot vaarbewijs c.q. vaarbevoegdheidsbewijs.

€ 280

1.10/1/c BPR

Niet aan boord aanwezig: Klein vaarbewijs c.q. vaarbevoegdheidsbewijs.

€ 85

1.10/1/d BPR

Niet aan boord aanwezig: Radarpatent.

€ 280

1.10/1/e BPR

Niet aan boord aanwezig: Handboek marifonie.

€ 85

1.10/1/f BPR

[»]

Niet aan boord aanwezig: Vergunning gebruik frequentieruimte.

[» wordt: ‘Niet aan boord aanwezig: het registratiebewijs gebruik frequentieruimte (maritiem mobiel)’ ]

€ 85

1.10/1/g BPR

Niet aan boord aanwezig: Marifoon bedieningscertificaat.

€ 85

1.10/1/h BPR

[»]

Niet aan boord aanwezig: Certificaat van onderzoek.

[» wordt: ‘Niet aan boord aanwezig: het certificaat van onderzoek, met inbegrip van het stuwplan of de ladinglijst voor de actuele beladingstoestand en de stabiliteitsberekening etc’ ]

€ 280

1.10/1/i BPR

Niet aan boord aanwezig: Certificaat navigatielantaarns.

€ 110

1.12 BPR

Niet voldoen aan genoemde verplichtingen ter voorkoming gevaar voor uitstekende delen, niet voorhalen ankers, etc.

€ 170–400

1.13 BPR

Verplichtingen ter bescherming van verkeerstekens.

€ 170–400

1.14 BPR

Niet onverwijld autoriteit kennis geven van beschadiging kunstwerk met schip etc.

€ 400

1.15/1 BPR

Verbod te water doen geraken van voorwerpen of stoffen.

€ 170–550

1.15/2 BPR

Niet voldoen aan meldingsplicht bij te water raken van voorwerpen of stoffen.

€ 340

1.19 BPR

Als schipper geen gevolg gegeven aan een verkeersaanwijzing.

€ 230–340

1.19 BPR

Als schipper geen gevolg gegeven aan een verkeersaanwijzing. Verbod verder te varen.

€ 550–850

1.20 BPR

Geen medewerking verlenen aan bevoegde autoriteit

€ 140

1.21 BPR

[»]

Bijzonder transport zonder vergunning.

€ 140–850

1.23 BPR

[»]

Evenement niet tijdig melden c.q. zonder toestemming doen plaats vinden.

[» wordt: ‘Evenement of andere gebeurtenis niet tijdig melden c.q. zonder toestemming doen plaats vinden ]

€ 110–550

Hfdst. 3 BPR

Optische tekens van grote schepen. Bedrag per onjuist of niet gevoerd teken. (dagteken of licht/lichtcombinatie).

Voor ontbrekende seinvoering bij vervoer gevaarlijke stoffen; zie hoofdstuk V

€ 170

Hfdst. 3 BPR

Optische tekens van kleine schepen. Bedrag per onjuist of niet gevoerd teken. (dagteken of licht/lichtcombinatie).

€ 85

4.01/1/A BPR

Als schipper met groot motorschip geen geluidsseinen geven of kunnen geven.

€ 170

4.05 BPR

[»]

Onjuist gebruik marifoon

€ 110

4.05 BPR

[»]

Marifoon niet in overeenstemming met de regels, of niet aanwezig.

€ 280–850

Hfdst. 6 BPR

[» wijziging van artt. 6.07/1, 6.11, 6.28, 6.29 en 6.32 ]

Niet houden aan vaarregels. Geen aanvaring.

€ 170–280

Hfdst. 6 BPR

[» wijziging van artt. 6.07/1, 6.11, 6.28, 6.29 en 6.32]

Niet houden aan vaarregels. Met aanvaring, lichte schade geen letsel.

€ 280–550

6.18/2 BPR

Varen binnen afstand van 50 m bij schip met gevaarlijke stoffen dat 2 of 3 kegels voert.

€ 460

6.20 BPR

Hinderlijke waterbeweging, geen schade.

€ 170–280

6.20 BPR

Hinderlijke waterbeweging, waarbij schade is ontstaan aan derde(n).

€ 280–550

6.26–6.28b BPR

art. 6.28 wijzigt ]

Doorvaren van bruggen, stuwen en sluizen in strijd met verkeersteken dat gebod of verbod inhoudt.

€ 170–280

6.26–6.28b BPR

art. 6.28 wijzigt ]

Doorvaren van bruggen, stuwen en sluizen in strijd met verkeersteken dat gebod of verbod inhoudt. Met aanvaring, lichte schade, geen letsel.

€ 280–550

6.29–6.33 BPR

artt. 6.29 en 6.32/5 wijzigen ]

Als schipper bij slecht zicht, niet houden aan de vaarregels. Geen aanvaring. (Uitz: transactie 6.30 lid 2 stuurboordswal houden)

€ 340–550

6.29–6.33 BPR

artt. 6.29 en 6.32/5 wijzigen ]

Als schipper bij slecht zicht, niet houden aan de vaarregels. Met aanvaring, lichte schade, geen letsel.

€ 550–850

6.29–6.33 BPR

artt. 6.29 en 6.32/5 wijzigen ]

Als schipper schip niet stil gelegd bij slecht zicht c.q. varen zonder radar bij slecht zicht.

€ 460

6.32 BPR

Varen op radar zonder radardiploma.

€ 460

7.01–7.07 BPR

Ligplaats nemen in strijd met de voorschriften.

€ 110

7.07/1 BPR

Minimumafstand niet in acht nemen tot schip met gevaarlijke stoffen

€ 460

7.08 BPR

Geen bewaking of toezicht.

Uitz: Bewaking ADN. Tarief zie hoofdstuk V

€ 110–550

8.03/a BPR

Met snelle motorboot deelnemen aan de scheepvaart met gevaar brand/ontploffing etc.

€ 170

8.03/c BPR

Met snelle motorboot deelnemen aan de scheepvaart zonder deugdelijk stuurinrichting.

€ 170

8.03/a jo. 8.04 BPR

Als eigenaar of houder niet zorg dragen dat snelle motorboot deelneemt aan de scheepvaart zonder gevaar voor brand/ontploffing etc.

€ 170

8.03/c jo. 8.04 BPR

Als eigenaar of houder niet zorg dragen dat een snelle motorboot deelneemt aan de scheepvaart met een deugdelijke stuurinrichting.

€ 170

8.05/2 BPR

Met de motor van een snelle motorboot onnodig geluid veroorzaken.

€ 85

8.05/3 BPR

De motor van een stilliggende snelle motorboot onnodig lang of zonder redelijk doel in werking houden.

€ 85

9.02 BPR

[»]

Overschrijden van de ten hoogste toegelaten afmetingen van schepen of samenstellen.

€ 850–1400

9.03 BPR

In strijd met de voorschriften op genoemde vaarwegen ligplaats nemen.

Uitz: Verbod ontgassen. Tarief zie hoofdstuk V.

€ 140–280

9.04/1/3/4/5 BPR

Handelen in strijd met de genoemde verplichtingen.

€ 85

9.04/6 BPR

Op klein schip geen radarreflector voeren bij slecht zicht op de vaarwegen van bijlage 15 onder b.

€ 170

9.06 BPR

[»]

Handelen in strijd met de genoemde verplichtingen.

€ 170–850

9.07 BPR

[»]

Als schipper groot schip niet of niet juist voldoen aan meld-,uitluister- en communicatieplicht.

€ 280

9.07 BPR

[»]

Als schipper klein schip niet of niet juist voldoen aan meld-,uitluister- en communicatieplicht.

€ 85

9.08 BPR

Varend brandstof afleveren zonder toestemming van de bevoegde autoriteit op de bedoelde vaarwegen.

€ 280

11.01/2/3 BPR

Niet voldoende de ruimte laten, tekens tonen of geluidseinen geven. Geen aanvaring.

€ 170–280

11.01/2/3 BPR

Niet voldoende de ruimte laten, tekens tonen of geluidseinen geven. Met aanvaring, lichte schade, geen letsel.

€ 280–550

3. Rijnvaartpolitiereglement 1995 (RPR)

[Vervallen per 01-01-2013]

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft het Rijnvaartpolitiereglement 1995 (RPR) onlangs gewijzigd.10Deze wijzigingen zijn/worden met het Besluit van 1 december 2010, ‘wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 en een reparatie van het Binnenvaartbesluit’ (Stb. 2010, 811) geïmplementeerd. Het besluit kent drie inwerkingtredingsdata:

 • 1 januari 2011; met name omzettingen van verwijzingen naar het vervallen ADNR in verwijzingen naar het ADN.

 • 1 juli 2011; met name de invoering van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RspR)

 • 1 december 2011; kleine wijzigingen van wetsgevingstechnische aard.

Artikel

Onderwerp

Transactie

1.02/7 RPR

Schipper met een alcoholconcentratie in het bloed van 0,5 ‰ of meer (c.q. 220 µg/l). Zie hoofdstuk IV

1.03/4 RPR

Als dienstdoend lid bemanning etc. die zelfstandig koers en snelheid schip bepaalt en daarbij een alcoholconcentratie in het bloed heeft van 0,5 ‰ of meer (c.q. 220 µg/l). Zie hoofdstuk IV

1.04 RPR

Als schipper niet alle voorzorgsmaatregelen nemen die door algemene plicht tot waakzaamheid/goed zeemanschap worden gevorderd.

€ 110–1100

1.04 jo. 1.03/3 RPR

Als dienstdoend lid bemanning etc. die zelfstandig koers en snelheid schip bepaalt niet alle voorzorgsmaatregelen nemen die door algemene plicht tot waakzaamheid worden gevorderd.

€ 110–550

1.06 RPR

Afmetingen etc. schip/samenstel niet verenigbaar met karakteristiek/afmetingen van de vaarweg en de kunstwerken.

€ 280–850

1.07/1 RPR

Schip tot over vlak onderkant inzinkingsmerken beladen (veiligheidsafstand)

€ 280–850

1.07/2 RPR

Niet genoeg vrij uitzicht

€ 230–550

1.07/3 RPR

Te geringe stabiliteit door onjuiste belading.

€ 280–850

1.07/4 RPR

Geen controle stabiliteit (stabiliteitsberekening!) bij het genoemde containervervoer.

€ 550

1.07/5 RPR

Meer passagiers dan toegestaan / onvoldoende zitplaatsen (snel schip)

€ 380–650

1.09/3 RPR

In de stuurhut niet in staat alle inlichtingen en aanwijzingen te vernemen.

€ 200

1.09/4 RPR

Geen uitkijk of luisterpost aanwezig.

€ 200

1.09/5 RPR

Geen bekwame persoon in stuurhut snel schip die het roer bedient

€ 230–650

1.09/5 RPR

Geen (bekwame) tweede persoon in stuurhut snel schip

€ 230–460

1.10/1/a RPR

Niet aan boord aanwezig: Certificaat van onderzoek of gelijkwaardig doc.

€ 280

1.10/1/b RPR

Niet aan boord aanwezig: Rijnpatent of gelijkwaardig doc.

€ 280

1.10/1/b RPR

Niet aan boord aanwezig: Sportpatent of gelijkwaardig doc.

€ 85

1.10/1/b RPR

Niet aan boord aanwezig: Dienstboekje of gelijkwaardig doc.

€ 140

1.10/1/c RPR

Niet aan boord aanwezig: Vaartijdenboek m.i.v. verklaring bijlage K (23.08 ROSR).

€ 900

1.10/1/d RPR

Niet aan boord aanwezig: Verklaring inzake afgifte vaartijdenboek.

€ 85

1.10/1/e RPR

Niet aan boord aanwezig: Rijnvaartverklaring.

€ 85

1.10/1/f RPR

Niet aan boord aanwezig: Meetbrief

€ 280

1.10/1/g RPR

Niet aan boord aanwezig: Verklaring inbouw/functioneren tachograaf.

€ 110

1.10/1/h RPR

Niet aan boord aanwezig: Radarpatent c.q. vervangend diploma.

€ 280

1.10/1/i RPR

Niet aan boord aanwezig: Verklaring inbouw en functioneren radar-installatie/bochtaanwijzer.

€ 110

1.10/1/k RPR

Niet aan boord aanwezig: Marifoon bedieningscertificaat.

€ 85

1.10/1/l RPR

Niet aan boord aanwezig: Vergunning gebruik frequentieruimte.

€ 85

1.10/1/m RPR

Niet aan boord aanwezig: Handboek marifonie.

€ 85

1.10/1/n RPR

Niet aan boord aanwezig: Behoorlijk bijgehouden olie-afgifteboek.

€ 230

1.10/1/o RPR

Niet aan boord aanwezig: Bescheiden betreffende stoomketels en onder druk staande vaten.

€ 110

1.10/1/p RPR

Niet aan boord aanwezig: Verklaring installaties voor vloeibaar gemaakte gassen.

€ 110

1.10/1/q RPR

Niet aan boord aanwezig: Bescheiden betreffende elektrische installaties.

€ 110

1.10/1/r RPR

Niet aan boord aanwezig: Keuringsbewijs brandblusapparaten.

€ 110

1.10/1/s RPR

Niet aan boord aanwezig: Keuringsbewijs kranen.

€ 110

1.10/1/t RPR

Niet aan boord aanwezig: ADN bescheiden, nr. 8.1.2.1, 8.1.2.2, 8.1.2.3.

Zie hoofdstuk V

-

1.10/1/u RPR

Niet aan boord aanwezig: Stabiliteitsgegevens schip + stuwplan/ladinglijst etc.

€ 280

1.11 RPR

Geen reglement aan boord

€ 85

1.12 RPR

Niet voldoen aan genoemde verplichtingen ter voorkoming gevaar voor uitstekende delen, niet voorhalen ankers, verloren voorwerpen etc.

€ 170–400

1.13 RPR

Verplichtingen ter bescherming van verkeerstekens.

€ 170–400

1.14 RPR

Niet onverwijld autoriteit kennis geven van beschadiging kunstwerk met schip.

€ 400

1.15/1 RPR

Verbod te water doen geraken van voorwerpen of vloeistoffen.

€ 170–550

1.15/2 RPR

Niet voldoen aan meldingsplicht bij te water geraken van voorwerpen of vloeistoffen.

€ 340

1.19 RPR

Als schipper geen gevolg geven aan een verkeersaanwijzing.

€ 230–340

1.19 RPR

Als schipper geen gevolg geven aan een verkeersaanwijzing. Verbod verder te varen.

€ 550–850

1.20 RPR

Geen medewerking verlenen aan bevoegde autoriteit

€ 140

1.21 RPR

Bijzonder transport zonder vergunning.

€ 140–850

1.23 RPR

Evenement houden zonder toestemming.

€ 110–550

2.01/1/c RPR

Het officiële scheepsnummer niet op schip aangebracht.

€ 170

Hfdst. 3 RPR

Optische tekens van ‘grote’ schepen. Bedrag per onjuist of niet gevoerd teken (dagteken of licht/lichtcombinatie).

Uitz: Ontbrekende seinvoering cf. ADN. Tarief zie hoofdstuk V

€ 170

Hfdst. 3 RPR

Optische tekens van kleine schepen. Bedrag per onjuist of niet gevoerd teken (dagteken of licht/lichtcombinatie).

€ 85

4.01/1/a; 4.02 RPR

Als schipper met motorschip geen geluidsseinen geven of kunnen geven.

Vgl feitenbundel; indien daarin niet opgenomen, hier opnemen a+b +4.02

€ 170

4.05 RPR

Onjuist gebruik marifoon.

€ 110

4.05 RPR

Marifooninstallatie niet in overeenstemming met de regels, of niet aanwezig.

€ 280–850

4.06 RPR

Gebruik maken van radar met ongeschikte radarinstallatie.

€ 460

Hfdst. 6 RPR

Niet houden aan vaarregels. Geen aanvaring.

€ 170–280

Hfdst. 6 RPR

Niet houden aan vaarregels. Met aanvaring / lichte schade, geen letsel.

€ 280–550

6.17/2 RPR

Varen binnen afstand van 50 m bij schip met gevaarlijke stoffen dat 2 of 3 kegels voert.

€ 460

6.20 RPR

Hinderlijke waterbeweging. Geen schade.

€ 230–400

6.20 RPR

Hinderlijke waterbeweging. Met lichte schade, geen letsel.

€ 400–800

6.24–6.29 RPR

Doorvaren van (schip)bruggen, stuwen en sluizen in strijd met vaarregels of verkeersteken dat gebod of verbod inhoudt. Geen aanvaring.

€ 170–280

6.24–6.29 RPR

Doorvaren van (schip)bruggen, stuwen en sluizen in strijd met vaarregels of verkeersteken dat gebod of verbod inhoudt. Met aanvaring / lichte schade, geen letsel.

€ 280–550

6.30–6.34 RPR

Als schipper bij slecht zicht, niet houden aan de vaarregels. Geen aanvaring.

€ 340–550

6.30–6.34 RPR

Als schipper bij slecht zicht, niet houden aan de vaarregels. Met aanvaring, lichte schade, geen letsel.

€ 550–850

6.30–6.34 RPR

Als schipper schip niet stil gelegd bij slecht zicht c.q. varen zonder radar bij slecht zicht.

€ 460

6.32 RPR

Varen op radar. Geen radardiploma.

€ 460

7.01–7.06 RPR

Ligplaats nemen in strijd met de voorschriften.

€ 110

7.07/1 RPR

Minimumafstand niet in acht nemen tot schip met gevaarlijke stoffen.

€ 460

7.08 RPR

Geen bewaking of toezicht (geen vervoer van gevaarlijke stoffen).

Uitz: bewaking ADN. Tarief zie hoofdstuk V

€ 110–550

8.01 RPR

Slepen van/door duwstel in strijd met verbod.

€ 140

8.02–8.04 RPR

Duwstel met ander schip dan duwbak.

€ 140–280

8.05 RPR

Onjuiste koppelingen.

€ 140

8.06 RPR

Geen telefoonverbinding.

€ 140

8.08 RPR

Onjuiste tussenruimte bij samenstel van slepen.

€ 140

8.09 RPR

‘Blijf weg’-sein regels niet in acht nemen

€ 280

Hfst. 11 RPR

Overschrijden van de ten hoogste toegelaten afmetingen van schepen, duwstellen en andere samenstellen.

€ 280–1400

12.01/1 RPR

Als schipper schip niet of niet juist voldoen aan de meldplicht.

€ 460

14.01/2/a -14.11 RPR

Op de rede geen ligplaats nemen op gereserveerde ligplaats.

€ 140–280

15.03/1 RPR

Als schipper schip afgewerkte olie, bilge water, afgewerkt vet, slops, huisvuil, klein chemisch afval etc. lozen of te water doen geraken.

€ 170–1700

15.04/1 RPR

Niet zorgen voor juiste inzameling en behandeling aan boord van de in 15.03 lid 1 genoemde afvalstoffen.

€ 550

15.05/1 RPR

Geen olie-afgifteboekje aan boord

€ 230

15.05/1 RPR

Oud olie-afgifteboekje niet t.m. 6 maand bewaard.

€ 85

15.05/2 RPR

Niet afgeven van de in 15.03 lid 1 genoemde afvalstoffen.

NB Met uitzondering van huisvuil

€ 550

15.05/4 RPR

Niet afgeven van huisvuil op daarvoor bestemde inzamelplaats.

€ 85

15.09 RPR

Buitenkant schip (scheepshuid) oliën of met niet toegelaten middelen reinigen.

€ 550

IV. Varen onder invloed

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit hoofdstuk bevat het strafvorderings- en transactiebeleid voor ‘varen onder invloed’.

1. Inleiding

[Vervallen per 01-01-2013]

Tegen varen onder invloed op de internationale Rijn wordt – op grond van de Herziene Rijnvaartakte/Akte van Mannheim – opgetreden op basis van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 (RPR); tegen varen onder invloed op de overige scheepvaartwegen wordt opgetreden op basis van de Scheepvaartverkeerswet (SVW). Zowel op de internationale Rijn als op de overige binnenwateren geldt een maximaal toegestane alcoholconcentratie in de uitgeademde lucht, respectievelijk in het bloed van 220 µg/l, respectievelijk 0,5‰.11In deze richtlijn is voor het strafvorderings- en transactiebeleid ten aanzien van varen onder invloed op de internationale Rijn aansluiting gezocht bij het beleid voor varen onder invloed op de overige wateren (regime Scheepvaartverkeerswet). De Herziene Rijnvaartakte maakt echter dat het laatstgenoemde regime niet altijd onverkort kan worden toegepast ten aanzien van overtredingen op de internationale Rijn. Zo kan alleen een gemaximeerde geldboete worden opgelegd (zie kolom Rijnvaart in tabel, par. 2.1).

In de volgende paragraaf (2) wordt eerst ingegaan op defactoren die de grondslag vormen voor het strafvorderings- en transactiebeleid. In paragraaf 3 wordt vervolgens het beleid per overtreding toegelicht.

2. Factoren

[Vervallen per 01-01-2013]

De (semi-)objectief vast te stellen factoren die in deze richtlijn de grondslag vormen voor het strafvorderings- en transactiebeleid, zijn:

 • het adem(/bloed)alcoholgehalte (AAG/BAG) (par. 2.1)

 • strafverzwarende omstandigheden (par. 2.2)

 • draagkracht, bijzondere omstandigheden (par. 2.3)

2.1. Adem(/bloed)alcoholgehalte (AAG/BAG)

[Vervallen per 01-01-2013]

De hoogte van de aan te bieden transactie, respectievelijk de soort en de hoogte van de te vorderen straffen, worden in de eerste plaats bepaald door de hoogte van het AAG/BAG. Per schijf (zie onderstaande tabel) zijn richtstraffen vastgesteld voor het gemiddelde geval in de desbetreffende schijf. Afwijking naar boven en naar beneden blijft mogelijk.

Schijf

AAG in µg/l

BAG in ‰

Politie-transactie

OM-transactie 1

Eis ter zitting

Eis ter zitting

(Rijnvaart)2

I

235–350

0,54–0,80

geen

€ 290

€ 340

€ 340

II

355–435

0,81–1,00

geen

€ 400

€ 480

€ 480

III

440–500

1,01–1,15

geen

€ 500

€ 600

€ 600

IV

505–570

1,16–1,30

geen

€ 600

€ 700

€ 700

V

575–650

1,31–1,50

geen

€ 750

€ 900

€ 900

VI

655–715

1,51–1,65

geen

geen

€ 1000

€ 1000

VII

720–785

1,66–1,80

geen

geen

€ 1100

€ 1100

VIII

790–865

1,81–2,00

geen

geen

€ 1300

€ 1300

IX

870–945

2,01–2,15

geen

geen

€ 1400

€ 1400

X

950–1020

2,16–2,35

geen

geen

€ 1500

€ 1500

XI

1025–1090

2,36–2,50

geen

geen

28 uur TS

(cq 14 dg GS) ov

€ 1600

XII

1095–1195

2,51–2,75

geen

geen

36 uur TS

(cq 18 dg GS) ov

€ 1800

XIII

1200 of hoger

2,76 of hoger

geen

geen

42 uur TS

(cq 21 dg GS) ov

€ 1900

Extra schijf

       

48 uur TS

(cq 24 dg GS) ov

€ 2000

Extra schijf

       

54 uur TS

(cq 27 dg GS) ov

€ 2200

Extra schijf

       

60 uur TS

(cq 30 dg GS) ov

€ 2400

1De strafbare feiten uit dit hoofdstuk worden niet met een feitcode afgedaan; het zijn misdrijven die niet onder het bereik van de Wet OM-Afdoening zijn gebracht. Een strafbeschikking is niet mogelijk.

2Gelet op art. 32 van de Herziene Rijnvaartakte geldt voor de Rijnvaart een maximum van 2500 bijzondere trekkingsrechten op het Internationaal Monetair Fonds (omgerekend naar euro’s circa 2750 euro). Vervangende hechtenis en taakstraffen zijn niet mogelijk.

– AAG: alcoholgehalte van de adem in microgram alcohol per liter uitgeademde lucht (µg/l).

– BAG: alcoholgehalte van het bloed in milligram alcohol per milliliter bloed (‰).

– TS: taakstraf

– GS: gevangenisstraf

2.2. Strafverzwarende omstandigheden

[Vervallen per 01-01-2013]

De kans op ongevallen en derhalve de mate van gevaarzetting hangt samen met de hoogte van het AAG/BAG. Of zich in concreto een ongeval voordoet met voor derden nadelige gevolgen, is daarentegen van allerlei toevallige omstandigheden afhankelijk. Naarmate het AAG/BAG hoger is, is een hogere straf geïndiceerd. In het schijvensysteem is de statistisch bepaalde mate van gevaarzetting in beginsel reeds verdisconteerd. Dat neemt niet weg dat met een aantal strafverzwarende omstandigheden rekening dient te worden gehouden.

Zo lijkt het juist om wanneer derden meer dan lichte schade en/of meer dan licht letsel dan wel zwaar letsel12hebben opgelopen zonder dat daarvoor aparte strafvervolging wordt ingesteld, daarmee als strafverzwarende omstandigheid rekening te houden. Een dergelijk gevolg is van zodanig maatschappelijk gewicht dat het bezwaarlijk buiten beschouwing kan blijven. Indien meer dan lichte schade en/of meer dan licht letsel voor derden is ontstaan zal daarom ook nimmer een transactie dienen te worden aangeboden. Indien de veiligheid op het water in concreto in ernstige mate in gevaar is gebracht dient dit, ook zonder dat dit tot een ongeval heeft geleid, als strafverzwarende omstandigheid te worden aangemerkt.

Daarnaast wordt in het verlengde van de gevaarzetting een onderscheid gemaakt naar het soort schip. Dit omdat bij bepaalde soorten schepen de risico’s van varen onder invloed op voorhand kleiner of groter ingeschat mogen worden dan bij andere schepen. Een verminderd risico geldt voor kleine schepen in de zin van artikel 27, zesde lid, van de Scheepvaartverkeerswet (zie par. 3.3). Een vergroot risico is aan de orde bij schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren, passagiersschepen, zogenoemde ‘snelle’ schepen (als snelle motorboten) en loodsplichtige zeeschepen. Het is evident dat van degene, die een dergelijk varend schip voert of stuurt, dan wel als loods aan boord van een zodanig schip adviseert over de te voeren navigatie, een bovengemiddeld verantwoordelijkheidsbesef verwacht mag worden. Voor de verdachte dient dit dus als strafverzwarende omstandigheid te worden aangemerkt.

Meer verantwoordelijkheidsbesef mag eveneens worden verwacht van degene die reeds eerder onherroepelijk is veroordeeld of een transactie/strafbeschikking heeft betaald ter zake van een soortgelijk delict; recidive binnen 5 jaar na betaling van een transactie dan wel veroordeling ter zake van varen onder invloed geldt derhalve als strafverzwarende omstandigheid (zie ook par. 3.1).

Als strafverzwarende omstandigheden gelden derhalve:

 • a. Recidive: recidive binnen 5 jaar na betaalde transactie dan wel onherroepelijke veroordeling ter zake van een soortgelijk delict (relevante artikelen Scheepvaartverkeerswet, dan wel relevante artikelen Rijnvaartpolitiereglement);

 • b.

  • het veroorzaken van een ongeval waarbij meer dan lichte schade en/of meer dan licht letsel dan wel zwaar letsel aan derden is toegebracht;

  • het in ernstige mate in gevaar brengen van de veiligheid op het water. Bijvoorbeeld samenloop met het niet in acht nemen van de wettelijk voorgeschreven rusttijden;

 • c. Soort schip. Het varen met:

  • een schip, bestemd of gebruikt voor het vervoer van beseinde (kegelplichtige) gevaarlijke stoffen;

  • een passagiersschip;

  • een ‘snel schip’;

  • een loodsplichtig zeeschip.

Indien een strafverzwarende omstandigheid zich voordoet, dient te worden uitgegaan van de voor de naast hogere schijf vastgestelde OM-transactie of eis ter zitting. Bij cumulatie van strafverzwarende omstandigheden wordt in principe per cumulatie een schijf hoger gehanteerd. Afwijking naar boven en naar beneden blijft mogelijk.

Door de aanwezigheid van een of meer strafverzwarende omstandigheden kan de schijfindeling worden overschreden. In die gevallen kan een hogere straf worden gevorderd dan de voor de hoogste schijf vastgestelde eis ter zitting.

2.3. Draagkracht, overige bijzondere omstandigheden

[Vervallen per 01-01-2013]

Bij het bepalen van de hoogte van de transactie of strafeis wordt rekening gehouden met de draagkracht van de verdachte. Naast recidive worden ook overige bijzondere omstandigheden (gelegen in de persoon van de verdachte) bij de bepaling van de hoogte betrokken.

Uitgangspunt is dat in beginsel steeds ten behoeve van de strafmaatbepaling een voorlichtingsrapport bij de verslavingsreclassering wordt aangevraagd indien:

 • a. de verdachte voor de derde maal binnen een termijn van vijf jaar een soortgelijk delict heeft gepleegd;

 • b. gebleken is van andere bijzondere omstandigheden gelegen in de persoon van de verdachte.

3. Beleid per overtreding

[Vervallen per 01-01-2013]

3.1. Artikel 27, tweede lid, van de Scheepvaartverkeerswet (Rijnvaart: artikel 1.02, zevende lid, of artikel 1.03, vierde lid, van het RPR): varen onder invloed (AAG/BAG bekend)

[Vervallen per 01-01-2013]

Uitgangspunt bij artikel 27, tweede lid, van de Scheepvaartverkeerswet is dat in de schijven I t/m V volgens een vast tarief een transactie kan worden aangeboden. Hierbij wordt een aantal situaties onderscheiden.

 • Zogenoemde first-offenders wordt bij overtreding van voornoemde bepaling een transactie aangeboden indien het AAG/BAG lager is dan 655 µg/l, respectievelijk 1,51‰ (dus bij schijf V of lager), tenzij het OM aanleiding ziet om ook beneden genoemde waarde (bijvoorbeeld bij samenloop met andere delicten) de zaak voor te leggen aan de rechter.

 • In geval van ‘enkelvoudige recidive’ (binnen een tijdsverloop van vijf jaar is de verdachte eenmaal eerder onherroepelijk voor een soortgelijk delict veroordeeld of heeft hij eenmaal eerder ter zake hiervan een transactie betaald) kan de verdachte een transactie worden aangeboden indien het AAG/BAG lager is dan 355 µg/l, respectievelijk 0,81‰ (dus binnen de marges van schijf I blijft). Vanaf schijf II dient hij in een dergelijk geval te worden gedagvaard.

 • Indien de verdachte binnen een tijdsverloop van vijf jaar al twee maal eerder (het gaat hier dus om de derde zaak binnen vijf jaar) onherroepelijk voor een soortgelijk delict is veroordeeld of ter zake een transactie heeft betaald (‘meervoudige recidive’), dient hij in principe altijd te worden gedagvaard.

 • Indien voor derden meer dan lichte schade en/of meer dan licht letsel (zie par. 2.2) is ontstaan, wordt geen transactie aangeboden.

3.2. Artikel 27, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet (Rijnvaart: artikel 1.02, zevende lid, eerste volzin of artikel 1.03, vierde lid, eerste volzin van het RPR): varen onder invloed (AAG/BAG onbekend)

[Vervallen per 01-01-2013]

Indien een tenlastelegging de bestanddelen van artikel 27, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet respectievelijk artikel 1.02, zevende lid, eerste volzin of artikel 1.03, vierde lid, eerste volzin van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 bevat, zijn voor de strafvordering geen nadere uitgangspunten aan te geven wegens het ontbreken van voldoende objectief vast te stellen factoren (zoals AAG/BAG).

De uitgangspunten voor de straftoemeting bij overtreding van artikel 27, tweede lid, van de Scheepvaartverkeerswet (zoals uiteengezet in de vorige paragraaf) dienen hier als algemeen richtsnoer, met dien verstande dat in geval van overtreding van artikel 27, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet of van de corresponderende bepalingen uit het Rijnvaartpolitiereglement schijf VI, VII, VIII, IX, X of XI dient te worden toegepast, afhankelijk van de mate van ‘het niet in staat zijn’ (c.q. het ‘belemmerd worden in het functioneren’) en de gevaarzetting. Indien er sprake is van kennelijke staat van dronkenschap, dient schijf XI te worden toegepast.

Ook hier moet onverkort rekening worden gehouden met de strafverzwarende omstandigheden die in paragraaf 2.2 zijn genoemd. Bij cumulatie van strafverzwarende omstandigheden dient in principe per cumulatie een schijf hoger te worden geëist.

3.3. Artikel 27, vierde lid, van de Scheepvaartverkeerswet: klein schip

[Vervallen per 01-01-2013]

Voor kleine schepen13, heeft de wetgever aan de delictsinhoud van artikel 27, eerste en tweede lid, van de Scheepvaartverkeerswet een bestanddeel toegevoegd; het is degene die op een scheepvaartweg een varend klein schip voert of stuurt verboden dit te doen terwijl hij verkeert in een toestand als omschreven in het eerste of het tweede lid van artikel 27 van de Scheepvaartverkeerswet en daarbij het verkeer belemmert of dreigt te belemmeren.

Voor dit feit kan een transactie worden aangeboden van € 350; ter zitting dient een straf te worden gevorderd van € 420 (schijf II).

N.B. Gelet op artikel 29a van de Scheepvaartvaartverkeerswet is dit niet van toepassing op de wateren van de Herziene Rijnvaartakte

3.4. Artikel 28, eerste lid, en artikel 28a, tweede en zevende lid, van de Scheepvaartverkeerswet: eigeren ademtest, respectievelijk ademanalyse of vervangende bloedproef

[Vervallen per 01-01-2013]

In het geval iemand weigert medewerking te verlenen aan een voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht (de ademtest, artikel 28, eerste lid, SVW, strafbaar gesteld in artikel 31, derde lid, SVW), kan er een OM-transactie van  € 120 worden aangeboden. De eis ter zitting bedraagt  € 150.

Indien de ademanalyse of vervangende bloedproef wordt geweigerd (artikel 28a, tweede en zevende lid, SVW, strafbaar gesteld in artikel 31, tweede lid, SVW), dient voor de strafvordering aansluiting te worden gezocht bij schijf IX.14Als er sprake is van kennelijke staat van dronkenschap, dient schijf XI te worden toegepast. Ook hier gelden onverkort de strafverzwarende omstandigheden. Bij cumulatie van strafverzwarende omstandigheden dient in principe per cumulatie een schijf hoger te worden geëist.

V. Vervoer van gevaarlijke stoffen

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit hoofdstuk bevat het strafvorderings- en transactiebeleid voor overtredingen van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) bij vervoer over de binnenwateren.

1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2013]

Op het transport van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren is de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) van toepassing. Specifieke (technische) voorschriften zijn opgenomen in op deze wet gebaseerde regelingen als het Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen (BVGS) en de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG). De materiële norm is afkomstig uit het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (‘het ADN’)15, dat als bijlage 1 bij het VBG is opgenomen.

Met ingang van 1 januari 2011 heeft het ADN het ADNR16volledig vervangen. Het ADN was al van kracht voor de binnenwateren, met uitzondering van de Aktewateren (internationale Rijn), waar het ADNR gold. Nu is er materieel niet langer onderscheid tussen de bepalingen over het vervoer over de Aktewateren en niet-Aktewateren. De tarieflijst is geheel herzien in verband met de inwerkingtreding van het ADN.17

De overtredingen van de randnummers genoemd in het ADN zijn voor het regime van de Herziene Rijnvaartakte overtredingen van de politievoorschriften van artikel 32 van de Herziene Rijnvaartakte (HRA). Voor het nationale regime is het niet voldoen aan de randnummers van het ADN een strafbaar feit opgenomen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Deze feiten zijn gesanctioneerd in de Wet op de economische delicten. Zij zijn deels, mits opzettelijk begaan, misdrijven. Voor het overige zijn het overtredingen.

2. Bepaling tarief

[Vervallen per 01-01-2013]

2.1. Categorieën

[Vervallen per 01-01-2013]

Uit het oogpunt van de ketenaansprakelijkheid kunnen meerdere betrokkenen (tegelijkertijd) via de WVGS strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor hun betrokkenheid bij het onwettig uitvoeren van de handelingen zoals beschreven in artikel 2 lid 1 WVGS. In het ADN wordt aangegeven wie een veiligheidsplicht kennen (1.4 ADN e.v.). De belangrijkste betrokkenen (1.4.2 ADN) zijn de afzender, de vervoerder en de geadresseerde. Daarnaast zijn er andere betrokkenen (1.4.3 ADN), zoals de belader, de verpakker, de vuller, de exploitant van een tankcontainer of transporttank en de losser, die aansprakelijk zijn voor zover zij weten of zouden moeten weten, dat zij hun opdrachten uitvoeren in het kader van vervoer dat is onderworpen aan het ADN.

In de tarieflijst is een onderscheid gemaakt in twee categorieën:

 • S : zij die behoren tot de bemanning of opvarenden van het schip (loonschipper, matroos, loods, monteur, opstapper etc.) en daarbij verantwoordelijk zijn voor de betreffende gedraging (natuurlijke personen)

 • O : de betrokken onderneming en overige betrokkenen die verantwoordelijk zijn voor die gedraging (rechtspersonen)

Differentiatie in tarieven tussen S en O komt voort uit de mate van betrokkenheid en verantwoording. In het algemeen wordt het de betrokken onderneming (rechtspersoon) meer aangerekend dan de individuele betrokkene (natuurlijke persoon) wanneer strafbare feiten zijn geconstateerd.

2.2. Strafverhogende omstandigheden

[Vervallen per 01-01-2013]

De in de tabel (par. 3) genoemde bedragen zijn transactiebedragen. Ter zitting kunnen deze bedragen worden verhoogd met 20%. De bedragen zijn basistarieven, die betrekking hebben op first offenders. Op basis van algemene beoordelingsfactoren kunnen de bedragen worden verhoogd.18

 • Misdrijf: wanneer sprake is van opzet dient het basistarief met 25% te worden verhoogd.

 • Recidive: bij recidive door natuurlijke personen (S)  binnen een termijn van twee jaren na betaling van een transactie/strafbeschikking of na onherroepelijke veroordeling voor een overtreding van een wettelijk voorschrift voor het vervoer van gevaarlijke stoffen geldt een opslag van 10 procent bij de eerste keer recidive en van 20 procent bij de tweede keer recidive. Bij meer dan twee keer recidive kan worden gedagvaard.

  bij recidive door rechtspersonen (O) (ook de ‘eenmanszaak’) binnen een termijn van vijf jaren na betaling van een transactie/strafbeschikking of na onherroepelijke veroordeling voor een overtreding van een wettelijk voorschrift voor het vervoer van gevaarlijke stoffen geldt een opslag van 50 procent bij de eerste keer recidive en van 100 procent bij de tweede keer recidive. Bij meer dan twee keer recidive kan worden gedagvaard.

 • Gevaarzetting: indien in één geval meerdere (ernstige) overtredingen van wettelijke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden begaan, is er een toename van gevaarzetting. Als uit het proces-verbaal blijkt dat hiervan sprake is, kan het tarief met 20% worden verhoogd.

Toepassing:

 • Bij een misdrijf wordt de verhoging van het tarief opgeteld bij het basistarief.

 • Bij recidive wordt er een extra percentage berekend over het basistarief, vermeerderd met een eventuele verhoging wegens een misdrijf.

 • Bij cumulatie van overtredingen wordt bij elk feit afzonderlijk het tarief berekend. Daarna worden die tarieven bij elkaar opgeteld.

 • Ter zitting kan het bedrag worden verhoogd met 20%.

De draagkracht van de verdachte is mede bepalend voor het uiteindelijke transactiebedrag, dan wel de eis ter zitting.

2.3. Dagvaarden

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze richtlijn wordt aangegeven wanneer een zodanige inbreuk wordt gepleegd op het doel van de wet, ‘de bevordering van de openbare veiligheid, bij het vervoer van gevaarlijke stoffen’, dat dagvaarden in de rede ligt. Waar in de tabel staat aangegeven dat er meteen gedagvaard dient te worden gaat het om een overtreding met een zeer ernstig karakter. Een tarief wordt bij deze overtredingen niet vermeld, omdat de hoogte van de geldboete bepaald dient te worden aan de hand van de omstandigheden van het geval.

3. Basistarieven

[Vervallen per 01-01-2013]

3.1. Uitleg tabel

[Vervallen per 01-01-2013]

De overtredingen waarop de tarieven in deze richtlijn betrekking hebben, zijn verkort aangeduid. De weergave van het overtreden voorschrift bestaat uit een verkorte verwijzing naar hetzij het randnummer als genoemd in het ADN, hetzij naar andere wet- of regelgeving. De gehanteerde afkortingen zijn in hoofdstuk I (par. 4) van deze richtlijn opgenomen.

Randnummer / Overtreding

Onderwerp

Tarief

Art. 47/48 WVGS

1.15/4.04 BPR

1.15/8.09 RPR

Voorval niet melden aan autoriteit;

geen geluidssein

S: € 420

O: € 420

rn. 5.4.1.1.1 rn. 5.4.1.1.2

Informatie (aanduiding) in vervoersdocument onjuist

S: € 270–€ 550

O: € 1.100

rn. 5.2.2.1.1 jo. 3.2 Tabel A

etiketten colli niet aanwezig / onjuist

S: € 270

O: € 800

rn. 7.1.1.11 jo. 3.2 Tabel A, Kolom 8

rn. 7.1.1.21

rn. 7.2.1.21.1 jo. 3.2 Tabel C

Stof niet toegelaten / verboden vervoer

S: dagvaarden

O: dagvaarden

rn. 7.1.2.5

rn. 7.2.2.5

Gebruiksaanwijzingen apparaten/installaties ontbreken

S: € 270

O: € 420

rn. 8.1.4

extra blusapparaten ontbreken – transactie per blustoestel

S: € 270

O: € 420

rn. 8.1.7

meggertest (isolatieweerstand) verlopen

S: € 550

O: € 550

rn. 8.1.7

Verklaring meggertest niet aanwezig

S: € 280

O: € 550

rn. 8.1.5 jo. 3.2, Tabel A of C

rn. 8.1.6.3 jo. 8.1.5.1

rn. 7.2.4.16.8 jo 8.1.5

persoonlijke beschermingsmiddelen / ooggezichtsdouche / meetapparatuur niet aanwezig / niet tijdig gekeurd draagplicht indien vereist transactie per persoon (beschermingsmiddelen) c.q. per apparaat

S: € 270

O: € 550

rn. 8.1.6.2

De voor het laden en lossen gebruikte slangen niet periodiek gekeurd

S: € 800

O: € 800

rn. 8.1.6.1

rn. 8.1.6.3

inspectiecertificaat brandblusapparatuur / brandslangen / gasdetectieapparatuur verlopen / niet aanwezig

S: € 270

O: € 270

rn. 8.1.8.1

Certificaat van Goedkeuring (CvG) niet afgegeven

S: € 2.800

O: € 2.800

rn. 8.1.8.5

geen herkeuring na schade / verandering

S: € 2.800

O: € 2.800

rn. 7.1.3.1

rn. 7.2.3.1

laadruim / ladingtank betreden zonder veiligheidsbescherming

S: € 1.100

O: € 1.100

rn. 7.2.3.7

ontgassen in strijd met voorschriften

S: € 1.300

O: € 1.300

rn. 7.1.4.7 en 7.1.4.9

rn. 7.2.4.7 en 7.2.4.9

Laden / lossen / ontgassen / overslaan op niet toegestane plaats

S: € 1.300

O: € 1.300

rn. 7.1.3.8

rn. 7.2.3.8

reparatie / onderhoud met vuur / vonk zonder toestemming plaatselijk bevoegde autoriteit of zonder gasvrijverklaring.

S: € 1.300

O: € 1.300

rn. 7.1.3.15 jo. 8.2.1.2 en 8.2.1.5 (gas) of 8.2.1.7 (chemie)

Geen deskundige aan boord; ADN certificaat niet bezitten c.q. verlopen

S: € 550

O: € 550

19 en 26 WED1.10 lid 4 RPR

ADN certificaat wel in bezit, niet bij zich c.q. niet tonen

S: € 140

O: € 140

rn. 7.2.3.1.1

rn. 7.2.3.20

Kofferdam, ladingtankruimten, zijtanks, dubbele bodem gevuld met water / niet leeg terwijl verboden

S: € 420

O: € 550

rn. 7.2.3.22

rn. 7.2.4.22

Openen van openingen van ladingtanks (niet drukloos)

S: € 1.300

O: € 1.300

rn. 7.1.3.22

rn. 7.2.3.22

Laadruimen, ladingtanks, restladingtanks, pompkamers, kofferdammen en ladingtankruimten open

S: € 550

O: € 550

rn. 8.3.1 rn. 7.2.3.71 jo. 3.2, Tabel C, Kolom 19

personen (passagiers) aan boord personen onder 14 jaar – transactie per persoon

S: € 270

O: € 270

rn. 7.1.3.42

rn. 7.2.3.42

verwarming in laadruim

S: € 1.100

O: € 1.100

rn. 8.3.2

rn. 7.1.3.51, 7.1.4.75

rn. 7.2.3.31, 7.2.4.51, 7.2.4.75

elektrische ontstekingsbron in ladingzone meevoeren van bijvoorbeeld auto of motorboot in ladingzone tankschip

S: € 1.100

O: € 1.100

rn. 9.1.0.71, 9.1.0.74

rn. 9.2.0.71, 9.2.0.74

rn. 9.3.1.71, 9.3.1.74 (G)

rn. 9.3.2.71, 9.3.2.74 (C)

rn. 9.3.3.71, 9.3.3.74 (N)

samenloop met 3.31 en 3.32 BPR / RPR)

borden toegangsverbod (8.3.3) borden rookverbod (8.3.4) niet duidelijk leesbaar van beide zijden

S: € 270

O: € 270

rn. 8.3.4, 8.3.5

rn. 7.1.3.41

rn. 7.2.3.41 samenloop met 24 Bijl. IV. BSB en 4.5 ABB

rookverbod / verbod open vuur / verboden werkzaamheden in ladingzone

S: € 420

O: € 420

rn. 8.1.2.1

Certificaat van Goedkeuring (CvG) niet aanwezig (stoffenlijst hangt hieraan en mist dan ook)

S: € 550

O: € 550

rn. 8.1.2

rn. 5.4.1.1.6.3

vervoersdocument niet aanwezig c.q. laatste ladingdocument niet aanwezig c.q. containerbeladingscertificaat

S: € 550

O: € 800

rn. 5.4.1

Vervoersdocument bevat niet de juiste informatie

S: € 140

O: € 550

rn. 5.4.3

rn. 8.1.2.4

schriftelijke instructie niet aanwezig

S: € 420

O: € 850

rn. 5.4.3

rn. 8.1.2.4

schriftelijke instructie onjuist ingevuld

S: € 140

O: € 550

rn. 8.1.2.1

bijgewerkt ADN niet aanwezig

S: € 140

O: € 140

rn. 8.1.2.1

beproevingsboek (meetjournaal) niet ingevuld

S: € 270

O: € 270

rn. 8.1.2.2 jo. 7.1.4.11

stuwplan niet aanwezig of onjuist ingevuld

S: € 850

O: € 850

rn. 8.1.2.2

rn. 8.1.2.3

lekveiligheidsplan niet aanwezig

S: € 270

O: € 270

rn. 8.1.2.2 rn. 8.1.2.3

berekening intact- / lekstabiliteit niet aanwezig

S: € 270

O: € 270

rn. 8.1.2.3

certificaat laad- / losslang niet aanwezig

S: € 270

O: € 270

rn. 8.1.6.3

certificaat explosie / toximeter / perslucht / zuurstofmeter niet aanwezig

S: € 270

O: € 270

rn. 7.1.4.1.1 jo. 7.1.4.1.3

brutomassa’s overschreden

S: € 1.100

O: € 1.100

> 10% dagvaarden

rn. 7.1.4.2 (algemeen)

rn. 7.1.4.3 (laadruimen)

rn. 7.1.4.4 (containers / voertuigen)

rn.7.1.4.5 (zeeschip IMDG code)

samenladingsverbod / scheidingsvoorschriften overtreden

S: dagvaarden

O: dagvaarden

rn. 7.2.4.10 jo. 8.6.3

controlelijst niet opgemaakt vóór laden of lossen

S: € 550

O: € 650

rn. 7.1.4.12

rn. 7.1.6.12 jo. 3.2, Tabel A, Kolom 10

laadruim zonder ventilatie

S: € 650

O: € 1.300

rn. 7.1.4.14

rn. 7.1.6.14 jo. 3.2, Tabel A, Kolom 11

rn. 7.2.4.14

stuwagevoorschriften overtreden

S: € 1.100

O: € 1.100

rn. 7.1.6.12 jo. 3.2, Tabel A, Kolom 10

rn. 7.1.6.16 jo. 3.2, Tabel A, Kolom 11

verzuimd gasconcentratie te meten na lossen

S: € 270

O: € 550

rn. 7.2.4.17

ramen / deuren niet gesloten tijdens laden / lossen / ontgassen

S: € 550

O: € 650

rn. 7.2.4.21 jo. 3.2, Tabel C, Kolom 11 of jo. 7.2.4.21.3

maximum vullingsgraad overschrijden

S: € 1.100

O: € 1.100

rn. 7.1.4.41

rn. 7.2.4.41

vuur of onbeschermd licht tijdens laden / lossen / ontgassen

S: € 1.300

O: € 1.300

rn. 7.1.4.53

rn. 7.2.4.53

onvoldoende verlichting bij laden / lossen (dekverlichting)

S: € 270

O: € 270

rn. 7.1.4.76

rn. 7.2.4.76

uitsluitend kunststoftrossen bij laden / lossen

S: € 140

O: € 270

rn. 7.1.5.0 jo. 3.2, Tabel A, Kolom 12

rn. 7.2.5.0 jo. 3.2, Tabel C, Kolom 19 Samenloop met 3.14 / 3.21 BPR / RPR

seinvoering (kegels) ontbreekt

S: € 420

O: € 420

rn. 7.1.5.4

rn. 7.2.5.4

te kleine ligplaatsafstand tot woongebieden enz.

S: € 420

O: € 420

rn. 7.1.5.4

rn. 7.2.5.4 samenloop met 7.07 lid 4 BPR / RPR

te kleine ligplaatsafstand tot andere schepen

S: € 420

O: € 420

rn. 7.1.5.4

rn. 7.2.5.4 samenloop met 7.08 BPR / RPR

bewaking ontbreekt

S: € 1.000

O: € 1.000

VI. Overgangsrecht

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze richtlijn is geldig vanaf de datum van inwerkingtreding, met de volgende overgangsbepalingen:

Binnenvaartwet, ROSR

Vervoer van gevaarlijke stoffen

 • Voor overtredingen van het ADN geldt deze richtlijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011. NB In de wijzigingen van het ADN, opgenomen in bijlage 1 bij het VBG, is bepaald dat tot 1 juli 2011 nog de tot en met 31 december 2010 geldende voorschriften mogen worden toegepast (tenzij anders is vermeld).

 • Ten aanzien van overtredingen van het ADNR/ADN, die zijn begaan vóór 1 januari 2011, geldt de Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over water (2004R001).20

 1. Voor een korte introductie in de wet- en regeling op de Nederlandse binnenwateren, en het onderwerp Rijnvaart in het bijzonder, wordt verwezen naar de Aanwijzing Binnenvaart.

  ^ [1]
 2. Zie het arrest van de Kamer van Beroep van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart d.d. 3 december 1997 NJ 1998/245 en het arrest van de Hoge Raad d.d. 9 juni 1998 nr. 105.384 NJ 1998/858.

  ^ [2]
 3. Dagkoers ten tijde van het opstellen van deze beleidsregel. De Verdragsluitende partijen hebben een protocol aangenomen, dat de geldboetes beoogd te verhogen. Dit zesde protocol bij de Herziene Rijnvaartakte is nog niet door alle partijen geratificeerd.

  ^ [3]
 4. Onder meer om de administratieve lasten voor handhavers te reduceren. Zie de brief van de minister van veiligheid en justitie over de vermindering van administratieve lasten bij de politie (Tweede Kamer 2010–2011, 29 628, nr. 238, p. 3).

  ^ [4]
 5. Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation

  ^ [5]
 6. Besluit van 1 december 2010, houdende wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 en een reparatie van het Binnenvaartbesluit (Stb. 2010, 811) – met verschillende inwerkingtredingsdata (1 januari 2011, 1 juli 2011 en 1 december 2011).

  ^ [6]
 7. Waar in deze beleidsregel wordt uitgegaan van een overtreding van een voorschrift in het BPR, respectievelijk het RPR dient op de Eems/Dollard, Westerschelde, Het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de Gemeenschappelijke Maas conform deze beleidsregel te worden gehandeld voor zover de gedraging is te herleiden tot een overeenkomstige overtreding in het desbetreffende scheepvaartreglement.

  ^ [7]
 8. De feiten die zijn opgenomen in de ‘Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen’ – en die geautomatiseerd met behulp van een feitcode kunnen worden afgedaan in de strafrechtsketen – worden in deze richtlijn buiten beschouwing gelaten om afstemmingsproblemen te voorkomen.

  ^ [8]
 9. Waar in deze beleidsregel wordt uitgegaan van een overtreding van een voorschrift in het BPR, respectievelijk het RPR (1995) dient op de Eems/Dollard, Westerschelde, Het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de Gemeenschappelijke Maas conform deze beleidsregel te worden gehandeld voor zover de gedraging is te herleiden tot een overeenkomstige overtreding in het desbetreffende scheepvaartreglement.

  ^ [9]
 10. Protocollen 2009-II-18, 2009-II-20 en 2010-8.

  ^ [10]
 11. Met ingang van 24 juli 2010 is in artikel 27, tweede lid, van de Scheepvaartverkeerswet de maximaal toegestane alcoholconcentratie in de uitgeademde lucht verlaagd van 350 µg/l naar 220 µg/l; de toegestane maximum alcoholconcentratie in het bloed is verlaagd van 0,8 ‰ naar 0,5 ‰. Wet van 7 juli 2010 tot wijzigingen van de Scheepvaartwet in verband met het verlagen van het toegestane alcoholpromillage enz., Stb. 2010, 300.

  ^ [11]
 12. Bij ‘meer dan lichte schade’ gaat het om meer dan geringe materiële schade (meer dan krasschade). Bij ‘meer dan licht letsel’ kan worden gedacht aan letsel voor de behandeling waarvan hulp van een arts of medisch specialist dient te worden ingeroepen, zoals wonden waarvoor hechtingen nodig zijn, een hersenschudding, zwaardere kneuzingen of ontvellingen, schade aan het gebit en wonden die littekens in het gezicht tot gevolg kunnen hebben. Bij ‘zwaar lichamelijk letsel’ gaat het om letsel dat in het normaal spraakgebruik als zodanig wordt aangeduid, alsmede hetgeen in art. 82 Sr. onder zwaar lichamelijk letsel wordt begrepen. Vergelijk in dit verband ook de Aanwijzing verkeersongevallen.

  ^ [12]
 13. Zie artikel 27, zesde lid, van de Scheepvaartverkeerswet. Het betreft a. een schip met een lengte van minder dan 20 meter dat uitsluitend door spierkracht wordt voortbewogen of b. een schip met een lengte van minder dan 5 meter dat uitsluitend door middel van zijn zeilen wordt voortbewogen of dat ter voortbeweging gebruik maakt van een motor waarmee geen hogere snelheid bereikt kan worden dan zes kilometer per uur.

  ^ [13]
 14. Weigeraars komen dus niet voor een transactie in aanmerking.

  ^ [14]
 15. Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation

  ^ [15]
 16. Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de navigation du Rhin

  ^ [16]
 17. In de wijzigingen van het ADN is bepaald dat tot 1 juli 2011 nog de tot en met 31 december 2010 geldende voorschriften mochten worden toegepast (tenzij anders vermeld).

  ^ [17]
 18. Voor zover daarbij het maximale boetebedrag voor een transactie/strafbeschikking/eis (bijv. voor de internationale Rijn het maximale boetebedrag van 2500 bijzondere trekkingsrechten op het IMF) niet wordt overschreden.

  ^ [18]
 19. Vanaf 1 januari 2010 dient richtlijn 2009R006 te worden gelezen in samenhang met het 'Tijdelijk beleidskader handhaving binnenvaartwet' (in verband met de gedeeltelijke inwerkingtreding van de paragraaf uit de BVW over de bestuurlijke boete). Op 1 januari 2011 zijn de bedragen in de richtlijn geïndexeerd (2010R030); tekstueel is laatstgenoemde versie gelijk gebleven.

  ^ [19]
 20. het ADN en de wijzigingen van het ADNR (2009) zijn in afwachting van de volledige implementatie van het ADN, met het oog op de overgangsbepalingen, alsmede door het ontbreken van een geconsolideerde versie, niet verwerkt in de voormalige Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over water (2010R026/2004R001). In richtlijn 2010R026 zijn enkel de bedragen geïndexeerd. Voor het overige is de tekst van de richtlijn gelijk aan de versie met registratienummer 2004R001. Voor zover de betreffende richtlijn niet geheel actueel was, dient door parketten zoveel mogelijk in lijn met de voormalige beleidsregel te worden gehandeld.

  ^ [20]
Terug naar begin van de pagina