Wijzigingsregeling Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 en Paspoortuitvoeringsregeling [...] vingerafdrukken in reisdocumentenadministratie)

Geldend van 23-06-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 juni 2011, nr. CZW/WBI 2011-2000223491, houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 en de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001 in verband met het wijzigen van de bewaartermijn van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 59 en 65, vierde lid, van de Paspoortwet;

Besluit:

Artikel III

Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling eindigt de in artikel 72, vierde lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 en in artikel 82, vierde lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001 genoemde bewaartermijn van gegevens, voor zover het betreft de vingerafdrukken die in de reisdocumentenadministratie zijn opgenomen in verband met reisdocumenten die voor dat tijdstip zijn uitgereikt.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina