Regeling gegevensbeheer en afdracht elektriciteit en gas

Geldend van 01-08-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 14 juni 2011, nr. WJZ/11060599, houdende regels inzake de voorwaarden voor gegevensbeheer en afdracht elektriciteit en gas (Regeling gegevensbeheer en afdracht elektriciteit en gas)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op de artikelen 53 en 95cb, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 21 en 44b, zesde lid, van de Gaswet;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • administratief ketenproces: het geheel van samenhangende administratieve processen tussen twee of meer ondernemingen, met inbegrip van het deel daarvan dat binnen één onderneming plaatsvindt;

 • gegevensbeheer: het geheel van vastleggen, uitwisselen, gebruiken en bewaren van gegevens in het kader van administratieve ketenprocessen;

 • gegevensuitwisseling: de uitwisseling van informatie tussen twee of meer ondernemingen binnen een administratief ketenproces, welke ten minste betrekking heeft op de aansluiting van een afnemer op het net van een netbeheerder, het verbruik van elektriciteit of gas door een afnemer of de invoeding door een afnemer op die aansluiting, de daarbij behorende meterstanden, of op de meetinrichting bij de afnemer dan wel de wisseling of wijziging van die meetinrichting;

 • kleinverbruiker: een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 43, eerste lid, van de Gaswet;

 • onderneming: een onderneming die zich bezig houdt met het transporteren, leveren of meten van elektriciteit of gas;

 • voorwaarden: de voorwaarden, bedoeld in artikel 54 van de Elektriciteitswet 1998 en in artikel 22 van de Gaswet.

§ 2. Voorwaarden met betrekking tot de administratie van aansluitingen

Artikel 2

 • 1 De voorwaarden bevatten een verplichting voor een netbeheerder om een administratie van de aansluitingen op zijn net bij te houden.

 • 2 De voorwaarden bevatten een methode voor deze administratie. Daarbij wordt aangegeven welke gegevens de administratie zal bevatten.

 • 3 De voorwaarden bepalen dat in de administratie een gestandaardiseerde identificatie van aansluitingen is opgenomen.

 • 4 De voorwaarden bevatten procedures voor wijziging van de in de administratie vastgelegde gegevens. In de voorwaarden wordt hieromtrent in elk geval opgenomen dat, tenzij er sprake is van een onvoorziene uitzonderingssituatie, een leverancier de leveranciersgegevens met betrekking tot kleinverbruikers wijzigt.

§ 3. Voorwaarden met betrekking tot het gegevensbeheer

Artikel 3

De voorwaarden met betrekking tot het gegevensbeheer, kunnen verschillen voor verschillende categorieën afnemers.

Artikel 4

De voorwaarden bevatten met betrekking tot het gegevensbeheer:

 • a. een beschrijving van de inrichting van de administratieve ketenprocessen die de ondernemingen hanteren;

 • b. een beschrijving van de onderscheiden taken en verantwoordelijkheden van de ondernemingen;

 • c. een beschrijving van de gegevens die een onderneming, in het kader van de administratieve ketenprocessen vastlegt, uitwisselt, gebruikt of bewaart, het doel waarvoor deze gegevens worden vastgelegd, uitgewisseld, gebruikt of bewaard en de wijze waarop verwerking van deze gegevens in overeenstemming is met dat doel;

 • d. de wijze waarop en voorwaarden waaronder de ondernemingen deze gegevens onderling uitwisselen of aan derden ter beschikking stellen alsmede van de autorisatieregels die zij daarbij hanteren;

 • e. de termijnen gedurende welke de ondernemingen, de gegevens vastleggen, gebruiken, uitwisselen en bewaren, voor zover noodzakelijk ter verwerkelijking van het doel waarvoor zij deze gegevens vastleggen, gebruiken, uitwisselen of bewaren;

 • f. een procedure voor wijziging van vastgelegde gegevens, alsmede een verdeling van verantwoordelijkheden en autorisaties dienaangaande.

Artikel 5

De voorwaarden bepalen met betrekking tot het gegevensbeheer:

 • a. de rechten en plichten van een onderneming en een afnemer met betrekking tot het uit- of aflezen van de meter en de uitwisseling van de meetgegevens, waarbij termijnen worden gesteld waarbinnen die uitwisseling plaatsvindt;

 • b. op welk moment en op basis van welke criteria de meetgegevens worden gevalideerd en vastgesteld;

 • c. op welke wijze correctie plaatsvindt van onjuiste meetgegevens;

 • d. op welke wijze de uitwisseling van de meetgegevens geschiedt;

 • e. de procedures met betrekking tot de uitwisseling van meetgegevens in het kader van programmaverantwoordelijkheid en in het kader van de transport- en systeemdiensten.

Artikel 6

De voorwaarden bepalen dat de uitwisseling van gegevens op gelijke wijze en op basis van een open, uniforme standaard geschiedt en toegankelijk is voor alle ondernemingen die zich bezighouden met het transporteren, leveren of meten van elektriciteit of gas.

Artikel 7

De voorwaarden bevatten ten minste een beschrijving van:

 • a. de wijze waarop de afnemer de over hem vastgelegde gegevens kan inzien en indien nodig, kan laten corrigeren;

 • b. de inrichting en uitvoering van correctieprocessen;

 • c. de wijze waarop een afnemer kan nagaan wie de over hem vastgelegde gegevens kan inzien en gebruiken, gedurende welke periode en voor welk doel.

§ 4. Voorwaarden met betrekking tot de verantwoording

Artikel 8

De voorwaarden bepalen met betrekking tot de ondernemingen:

 • a. dat deze ondernemingen jaarlijks in de toelichting op de jaarrekening verantwoording afleggen over de wijze waarop zij uitvoering geven aan de voorwaarden betreffende het vastleggen, uitwisselen, gebruiken of bewaren van gegevens in het kader van administratieve ketenprocessen betreffende individuele kleinverbruikers die beschikken over een meetinrichting als bedoeld in artikel 95la van de Elektriciteitswet 1998 of 42a van de Gaswet;

 • b. een uniforme wijze waarop deze ondernemingen deze verantwoording inrichten;

 • c. de onderwerpen waarover de ondernemingen ten minste verantwoording afleggen.

§ 5. Afdracht

Artikel 9

 • 2 De vaststelling van de in het eerste lid bedoelde bedragen vindt plaats op basis van de in artikel 2, eerste lid, genoemde administratie van de aansluitingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 juni 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina