Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (samenwerkingsscholen)

[Regeling vervallen per 01-04-2020.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-09-2011 t/m 31-03-2020

Wet van 26 mei 2011 tot wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te voorzien in een wettelijke regeling omtrent samenwerkingsscholen;

dat in verband hiermee wijziging van enkele onderwijswetten noodzakelijk is;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

[Red: Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel II. Wijziging van de Wet op de expertisecentra

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

[Red: Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel III. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

[Red: Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel IIIa. Samenloop indien wetsvoorstel fusietoets eerder in werking treedt

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel IIIb. Samenloop indien wetsvoorstel fusietoets later in werking treedt

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet diverse onderwijswetten (invoeren fusietoets in het onderwijs).]

Artikel V. Overgangsbepaling bestaande samenwerkingsscholen

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

  • 1 Burgemeester en wethouders van de gemeente waar de school is gevestigd, en een rechtspersoon die zich de instandhouding van die school ten doel stelt, kunnen samen binnen zes maanden na inwerkingtreding van de wet bij Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een aanvraag indienen om de school als samenwerkingsschool in de zin van deze wet aan te laten merken, indien het betreft een basisschool als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs waarvoor eerder op grond van artikel 84 van de Wet op het primair onderwijs, onderscheidenlijk artikel 63a van de Wet op het basisonderwijs, goedkeuring is verleend voor uitbreiding met een richting onderscheidenlijk openbaar onderwijs.

Artikel VI. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-04-2020]

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 26 mei 2011

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de eenentwintigste juni 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven