Subsidieregeling aansluiting digitale bibliotheek 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 21-06-2011 t/m 31-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juni 2011, nr. WJZ/304672 (8316), houdende subsidiëring van basisbibliotheken voor de aansluiting op de infrastructuur van de landelijke digitale bibliotheek (Subsidieregeling aansluiting digitale bibliotheek 2011)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4 van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • basisbibliotheek: een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid of publiekrechtelijke rechtspersoon met één of meer vestigingen die in één of meer gemeenten een openbare bibliotheekvoorziening aanbiedt;

 • gemeenschappelijke centrale datawarehouse: het systeem met geïntegreerde informatie over de gebruikers en het gebruik van de digitale bibliotheek afkomstig uit bronbestanden van de aangesloten openbare bibliotheken;

 • landelijke digitale bibliotheek: de gezamenlijke aanwezigheid op internet van de openbare bibliotheken die wordt beheerd door Bibliotheek.nl en in ieder geval twee hoofdbestanddelen omvat:

  • de plaats- en tijdonafhankelijke centrale publieke toegang tot gestructureerde, verzamelde digitale informatie in primaire en bewerkte vorm; en

  • het langs digitale weg faciliteren van het gebruik van fysieke media;

 • minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • Nationale Bibliotheek Catalogus: de digitale publiekstoegang tot de gezamenlijke fysieke en digitale collectie van de Nederlandse openbare bibliotheken.

Artikel 2. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De minister kan op aanvraag projectsubsidie verstrekken voor de aansluiting van basisbibliotheken op de landelijke digitale bibliotheek.

 • 2 Aansluiting als bedoeld in het eerste lid houdt in de deelname aan de informatie-infrastructuur van de landelijke digitale bibliotheek die in ieder geval bestaat uit het gebruik van de volgende componenten:

  • a. de technische- en organisatorische aansluiting op de gemeenschappelijke website-infrastructuur;

  • b. de aansluiting op de Nationale Bibliotheek Catalogus; en

  • c. de aansluiting op het gemeenschappelijke centrale datawarehouse.

Artikel 3. Aanvrager

[Vervallen per 01-01-2014]

Subsidie kan worden aangevraagd door een basisbibliotheek, tenzij aan de rechtspersoon reeds subsidie is verleend op grond van de Subsidieregeling aansluiting digitale bibliotheek.

Artikel 4. Subsidiebedrag

[Vervallen per 01-01-2014]

Het subsidiebedrag per basisbibliotheek bedraagt ten hoogste een bedrag van € 37.000.

Artikel 5. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Een aanvraag om subsidie wordt voor 1 september 2011 om 17:00 uur ontvangen.

 • 2 Voor de aanvraag tot subsidieverlening wordt het hiervoor door de minister vastgestelde aanvraagformulier op www.cultuursubsidie.nl gebruikt.

 • 3 Voor zover van toepassing gaat de aanvraag tevens vergezeld van:

  • a. een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon of de statuten zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd;

  • b. een afschrift waaruit de inschrijving van de rechtspersoon in het geldende openbaar register blijkt; en

  • c. een recent afschrift van de bankrekening van de rechtspersoon.

 • 4 Indiening van de documenten, bedoeld in het derde lid, kan achterwege blijven indien de basisbibliotheek deze documenten heeft ingediend bij een aanvraag om subsidie op grond van de Subsidieregeling aansluiting digitale bibliotheek, tenzij de documenten niet meer actueel zijn.

Artikel 6. Subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De minister beslist binnen dertien weken na ontvangst op een aanvraag.

 • 2 Een beschikking tot subsidieverlening vermeldt de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, het subsidiebedrag en de datum waarop de activiteiten uiterlijk zijn afgerond.

Artikel 8. Subsidieperiode

[Vervallen per 01-01-2014]

De activiteiten waarvoor subsidie is verleend zijn uiterlijk op 31 december 2012 afgerond.

Artikel 9. Bevoorschotting

[Vervallen per 01-01-2014]

De minister verstrekt onmiddellijk na de verlening van de subsidie een voorschot van 100 procent van het verleende subsidiebedrag.

Artikel 10. Verantwoording en vaststelling

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De subsidieontvanger dient uiterlijk dertien weken na de datum, bedoeld in artikel 6, tweede lid, een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in, die een prestatieverklaring omvat waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend zijn verricht.

 • 2 Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt het hiervoor door de minister vastgestelde aanvraagformulier op de website www.cultuursubsidie.nl gebruikt.

Artikel 11. Wijziging Regeling aansluiting digitale bibliotheek

[Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling aansluiting digitale bibliotheek.]

Artikel 12. Overgangsrecht

[Vervallen per 01-01-2014]

Subsidies verleend op grond van de Subsidieregeling aansluiting digitale bibliotheek worden geacht te zijn verleend op grond van die regeling zoals die luidt na inwerkingtreding van de onderhavige regeling.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en artikel 11 werkt terug tot en met 28 augustus 2010.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling aansluiting digitale bibliotheek 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra

Terug naar begin van de pagina