Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Waternet, domein II Milieu, welzijn en infrastructuur 2011

[Regeling vervallen per 18-06-2016.]
Geldend van 04-04-2013 t/m 17-06-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 juni 2011, nr. 5695868/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Stichting Waternet in het domein II Milieu, welzijn en infrastructuur Openbare Ruimte

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de afdeling Handhaving van de Stichting Waternet van 10 april 2011 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie Amsterdam en de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-06-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 18-06-2016]

De personen, werkzaam in de functie van boswachter, teamleider, coördinator boswachter en handhaver C, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 18-06-2016]

 • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein II Milieu, welzijn en infrastructuur van bijlage A- I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 18-06-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 50 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 18-06-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 18-06-2016]

 • 1 Het hoofd van de afdeling Handhaving van de Stichting Waternet brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 18-06-2016]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien en een korte wapenstok.

Artikel 9

[Vervallen per 18-06-2016]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 3 februari 2011 nr. 5677266/Justis/11, worden voor de duur van hun geldigheid geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 18-06-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 11

[Vervallen per 18-06-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Waternet, domein II Milieu, welzijn en infrastructuur 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 juni 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina