Aanpassing voorschriften ingevolge het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel v.w.b. de maximum verrekeningsbedragen voor verwarming e.d.

Geldend van 15-06-2011 t/m heden

Aanpassing voorschriften ingevolge het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel v.w.b. de maximum verrekeningsbedragen voor verwarming e.d.

Inleiding

In deze circulaire worden de maximale verrekeningsbedragen voor verwarming, energie en water bekendgemaakt en de huurwaarde voor dienstwoningen, die per 1 juli 2011 van toepassing zijn.

Voor de ambtenaar voor wie al inhoudingen op grond van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel plaatsvinden, worden de wijzigingen automatisch toegepast.

Verhoging van de economische huurwaarde van dienstwoningen

De bedragen van de huurwaarde van dienstwoningen, die mede van belang zijn voor de uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, dienen per 1 juli 2011 met 1,3% te worden verhoogd. Deze verhoging is vastgesteld in overeenstemming met de Belastingdienst.

Woningen die op of na 1 juli 2010 gereed zijn gekomen, vallen buiten deze verhoging. In afwijking van het vorenstaande dient een extra huurverhoging in aanmerking te worden genomen in gevallen waarin de economische huurwaarde van een dienstwoning, behalve door de algemene verhoging van 1,3%, mede door andere factoren is beïnvloed, bijvoorbeeld als gevolg van een door of vanwege de inhoudingsplichtige aangebrachte verbetering aan de dienstwoning.

Maximale bedragen voor verwarming, energie en water

De bedragen, die de ambtenaar maximaal verschuldigd is voor het genot van verwarming, energie en leidingwater genoemd in artikel 3, eerste lid, onder b tot en met e, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, wijzigen op de gebruikelijke wijze aan de hand van de consumentenprijsindex over de periode van april 2010 tot en met maart 2011.

Verstrekking

Was 1-7-2010

Wordt 1-7-2011

Verwarming van de woning

99,76

104,74

Energie voor kookdoeleinden

33,85

34,86

Elektrische energie anders dan voor verwarming van de woning en voor kookdoeleinden

24,89

25,14

Leidingwater

15,74

15,89

Kilometervergoeding voor privé-gebruik dienstauto

Het verschuldigde bedrag voor het privé-gebruik van een dienstauto, zoals genoemd in artikel 3a, eerste lid van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, blijft gehandhaafd op € 0,22 per afgelegde kilometer.

Slotopmerkingen

De ministeriële regeling, waarin de hiervoor genoemde bedragen worden opgenomen zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Ik verzoek u met bovengenoemde wijzigingen rekening te houden.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:

Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk,

J.J.M. Uijlenbroek

Terug naar begin van de pagina