Besluit vaststelling selectielijst Rijksgebouwendienst, periode vanaf 2010

Geldend van 17-06-2011 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Rijksgebouwendienst, periode vanaf 2010

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 7 maart 2011, nr. bca-2010.06083/3);

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Rijksgebouwendienst op het beleidsterrein rijkshuisvesting, over de periode vanaf 2010’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 9 mei 2011

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
namens deze:

De algemene rijksarchivaris

M.J. Berendse

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
namens deze:

De Directeur Personeel, Regie, ICT en Organisatie

W. Sutherland

Terug naar begin van de pagina