Regeling overname studieschuld BES

Geldend van 16-05-2011 t/m heden

Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 mei 2011, nr. 2011-2000111221, houdende vaststelling van een regeling voor de overname van studieschuld (Regeling overname studieschuld BES)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 81, onder a, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder studieschuld: een schuld uit de Wet studiefinanciering 2000 of uit de Wet studiefinanciering BES bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 2

Deze regeling is alleen van toepassing op de ambtenaar die is aangesteld in dienst van de staat en

 • a. een middelbare of hogere beroepsopleiding of een universitaire studie met goed gevolg heeft afgesloten; en

 • b. studieschuld heeft en daarvan bewijsstukken kan overleggen die afkomstig zijn van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; en

 • c. in verband met zijn aanstelling naar het Caribisch deel van Nederland is verhuisd.

Artikel 3

 • 1 Aan de ambtenaar die op de dag van zijn indiensttreding een studieschuld heeft van ten minste USD 8840,00 wordt op zijn daartoe strekkend schriftelijk verzoek:

  • a. gedurende een periode van drie jaar een maandelijkse toelage van USD 65,00 netto toegekend, en

  • b. na drie aaneengesloten dienstjaren een eenmalige toelage van USD 6500,00 netto toegekend.

 • 2 Aan de ambtenaar die op de dag van zijn indiensttreding een studieschuld heeft van ten minste USD 2340,00, maar minder dan USD 8840,00 wordt op zijn daartoe strekkend schriftelijk verzoek:

  • a. gedurende een periode van drie jaar een maandelijkse toelage van USD 65,00 netto toegekend, en

  • b. na drie aaneengesloten dienstjaren een eenmalige netto toelage toegekend ter grootte van het bedrag van zijn studieschuld op de dag van zijn indiensttreding minus USD 2340,00.

 • 3 Aan de ambtenaar die op de dag van zijn indiensttreding een studieschuld heeft van minder dan USD 2340,00 wordt op zijn daartoe strekkend schriftelijk verzoek een maandelijkse toelage van USD 65,00 netto toegekend gedurende het aantal maanden dat berekend wordt door het bedrag van die studieschuld te delen door 65.

Artikel 4

 • 1 De ambtenaar die op grond van artikel 3, eerste lid, onder b, of tweede lid, onder b, een eenmalige toelage heeft ontvangen, is verplicht een periode van ten minste twaalf maanden aansluitend op de eerste periode van drie jaren dienstverband in dienst van de staat en werkzaam op Bonaire, Sint Eustatius of Saba te blijven.

 • 2 Indien betrokkene de verplichting, bedoeld in het eerste lid, niet nakomt, is hij verplicht de toelage terug te betalen.

Artikel 5

 • 1 In afwijking van artikel 2, is deze regeling tevens van toepassing op degene die

  • a. tussen 1 januari 2009 en 10 oktober 2010 op arbeidsovereenkomst in dienst getreden is van de Nederlandse staat om werkzaam te zijn op Bonaire, Sint Eustatius of Saba en aansluitend met ingang van 10 oktober 2010 als ambtenaar in de zin van de Wet materieel ambtenarenrecht BES is aangesteld in dienst van de staat;

  • b. op het moment van zijn indiensttreding voldeed aan de voorwaarden, genoemd in artikel 2, onder a en b; en

  • c. in verband met zijn indiensttreding naar Bonaire, Sint Eustatius of Saba is verhuisd.

 • 2 In afwijking van artikel 2, is deze regeling tevens van toepassing op degene die

  • a. tussen 1 januari 2009 en 10 oktober 2010 in dienst getreden is van het land de Nederlandse Antillen of van een van de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius of Saba en aansluitend met ingang van 10 oktober 2010 als ambtenaar in de zin van de Wet materieel ambtenarenrecht BES is aangesteld in dienst van de staat;

  • b. op het moment van zijn indiensttreding voldeed aan de voorwaarden, genoemd in artikel 2, onder a en b; en

  • c. in verband met zijn indiensttreding naar Bonaire, Sint Eustatius of Saba is verhuisd.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina