Besluit tarief voorlopige grenzen

[Regeling vervallen per 19-02-2014 met terugwerkende kracht tot 01-01-2014.]
Geldend van 10-06-2011 t/m 01-01-2014

Besluit tarief voorlopige grenzen

Het Bestuur van de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers (Het Kadaster),

Overwegende dat:

 • het Kadaster thans een productiepilot uitvoert met de vorming van percelen met voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakte;

 • daarvoor op grond van artikel 16 onderdeel a. van de Regeling tarieven Kadaster een verzameltarief van € 780,00 is vastgesteld dat zowel de werkzaamheden voorafgaand aan de inschrijving van de notariële akte als achteraf de definitieve vastlegging in het terrein van de grenzen omvat;

 • het tarief ook van toepassing behoort te zijn op overdracht van onroerende zaken als gemeld in artikel 2 lid 1 sub a van de Regeling tarieven Kadaster (zogenaamde kleine percelen);

 • als de beoogde overdracht van akten met percelen met voorlopige kadastrale grenzen niet plaats vindt het onbillijk is tarief te berekenen voor meetwerkzaamheden, die niet worden uitgevoerd;

Gelet op artikel 16 onderdeel a, en artikel 2 lid 1 onder a van de Regeling tarieven Kadaster, juncto artikel 110 Kadasterwet;

Besluit:

 • 1. Het tarief van € 780,00 als bedoeld in artikel 16 onderdeel a. Regeling tarieven Kadaster wordt als volgt in rekening gebracht:

  • a. een bedrag van € 145,00 op het moment van de vorming van de nieuwe percelen waaraan door de dienst voor het kadaster en de openbare registers een kadastrale aanduiding met voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakte zijn toegekend;

  • b. het restant van € 635,00 voor het terreinonderzoek en meetwerkzaamheden als bedoeld in artikel 47 en volgende Kadasterwet, bij de inschrijving van een akte strekkende tot eerste overdracht van een perceel waaraan door de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakte zijn toegekend.

 • 2. Het tarief gemeld in artikel 2 lid 1 onder a voor inschrijving van akten met gedeeltelijke percelen met een voorlopige oppervlakte van ten hoogste 100 centiare en een koopsom van ten hoogste € 5.000,00, of een tegenprestatie met een waarde van ten hoogste € 5.000,00 wordt ook in rekening gebracht bij de inschrijving van een akte met percelen met voorlopige grenzen en is dan het totaal dat wordt berekend voor de hiervoor onder 1a en 1b genoemde werkzaamheden.

 • 3. Het Besluit tarief voorlopige grenzen d.d. 16 februari 2011 komt hiermee te vervallen.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tarief voorlopige grenzen.

Apeldoorn, 19 mei 2011

Raad van Bestuur van het Kadaster.

Terug naar begin van de pagina