Regeling grote vakantie 2011 en 2012 BES

[Regeling vervallen per 01-10-2012.]
Geldend van 01-07-2011 t/m 30-09-2012

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 mei 2011, nr. WJZ/303116 (2773), houdende regels voor het vaststellen van de grote vakantie 2011 en 2012 voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling zomervakantie 2011 en 2012 BES)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 01-10-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Zomervakanties 2011 en 2012

[Vervallen per 01-10-2012]

  • 1 De grote vakantie omvat voor een school voor basisonderwijs en voor een school voor voortgezet onderwijs in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de jaren 2011 en 2012 de in het tweede lid aangegeven periode van zes weken.

  • 2 De perioden, bedoeld in het eerste lid, zijn voor het jaar 2011 en 2012:

    2011 2 juli t/m 14 augustus 2011

    2012 30 juni t/m 12 augustus 2012

Artikel 3. Afwijkende vakantieperiode

[Vervallen per 01-10-2012]

Het bevoegd gezag van een school kan een periode, genoemd in artikel 2, tweede lid, verlengen met ten hoogste twee dagen voorafgaand aan die periode en met ten hoogste twee dagen na die periode.

Artikel 4. Afwijkingen op verzoek

[Vervallen per 01-10-2012]

Het bevoegd gezag van een school kan in geval van bijzondere omstandigheden, bij de minister een verzoek indienen om te mogen afwijken van een perioden, genoemd in artikel 2, tweede lid.

Artikel 5. Voor vakantie te bestemmen examendagen voortgezet onderwijs

[Vervallen per 01-10-2012]

Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs kan in bijzondere gevallen en onder voorwaarde dat de centrale examens in het voortgezet onderwijs doorgang vinden op de daarvoor voorgeschreven tijdstippen, dagen die door de minister voor de scholen als examendag zijn aangewezen, voor vakantie bestemmen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-10-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2011 en vervalt met ingang van 1 oktober 2012.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-10-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling grote vakantie 2011 en 2012 BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina